Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony mają kluczowe znaczenie dla realizacji unijnych priorytetów w zakresie ochrony środowiska w ciągu najbliższych pięciu lat  
Europejski Komitet Regionów wzywa do zapewnienia pewności prawa i zachęt finansowych w celu przyspieszenia procesu przejścia Europy na czystą energię, w tym przydziału w ramach polityki spójności środków w wysokości 4,8 mld EUR na rzecz regionów górniczych stosujących metody ekologiczne.

W Bukareszcie odbyło się 24. posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów. Działania mające na celu przyspieszenie realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża, rola miast i regionów w realizacji unijnego pakietu dotyczącego czystej energii oraz cele zrównoważonego rozwoju były trzema głównymi tematami w porządku obrad. We współpracy z Komisją Europejską, rumuńską prezydencją UE i Stowarzyszeniem Gmin Rumunii KR uczestniczy również w 12. konferencji SET PLAN „Zapewnienie transformacji sektora energetycznego na szczeblu lokalnym”, która odbędzie się w dniach 12–14 czerwca 2019 r .

Członkowie przyjęli projekt opinii „Wdrażanie pakietu « Czysta energia »: krajowe plany w zakresie energii i klimatu jako narzędzie zarządzania na poziomie lokalnym i terytorialnym w dziedzinie klimatu oraz energii aktywnej i pasywnej” Sprawozdawca József Ribányi (HU/EPL) , wiceprzewodniczący Rady Komitatu Tolna, zauważył: Państwa członkowskie muszą krytycznie ocenić wielopoziomowy dialog na temat klimatu i energii, aby zapewnić ścisłe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania unią energetyczną. To właśnie dzięki tym dialogom można włączyć miasta i regiony, a także społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorstwa i odpowiednie zainteresowane strony, w określanie i wdrażanie strategii i planów działania w dziedzinie energii i klimatu. Nie wolno nam zapominać, że miasta i regiony zarządzają dużymi zasobami budynków i sieciami transportu publicznego, posiadają bezpośrednie kompetencje w zakresie planowania urbanistycznego i gospodarki gruntami oraz działają jako organy regulacyjne w zakresie zdecentralizowanego wytwarzania energii. Jako zgromadzenie reprezentujące miasta i regiony w UE pragniemy przyczynić się do realizacji krajowych planów w zakresie energii i klimatu, a zwłaszcza do wielopoziomowych dialogów na temat klimatu i energii.

Członkowie przyjęli opinię „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r., dalsze działania związane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym związane z porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatu” Sprawozdawczyni Sirpa Hertell (FI/EPL), radna miasta Espoo , wezwała do opracowania nadrzędnej strategii UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju, która ukierunkowywałaby wszystkie polityki i działania UE. Sprawozdawczyni Sirpa Hertell stwierdziła: Musimy zastosować systemowe podejście, aby uniknąć fragmentarycznej i sprzecznej polityki. Miasta i regiony muszą mieć odpowiednie uprawnienia, ponieważ są one odpowiedzialne za 65 % realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Europie . Przeniesienie na poziom lokalny działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie polityk dotyczących klimatu, energii i środowiska jest niezbędne dla realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. KR wzywa do określenia zintegrowanych, inkluzywnych lokalnych celów i zadań, działań wdrożeniowych i wskaźników realizacji służących do pomiaru i monitorowania wdrażania celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z zasadą wielopoziomowego sprawowania rządów.

Członkowie przyjęli projekt opinii Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym” Sprawozdawca Witold Stępień (PL/EPL), członek Sejmiku Województwa Łódzkiego, stwierdził: Osiągnięcie porozumienia paryskiego wymaga większych ambicji i szybkiego przejścia na zrównoważony i innowacyjny system energetyczny. Zaangażowanie europejskich miast i regionów oraz obywateli ma kluczowe znaczenie ze względu na ich obowiązki w zakresie produkcji, dystrybucji i zużycia energii. Władze lokalne i regionalne powinny być uznawane za kluczowych partnerów przez rządy krajowe i mieć lepszy dostęp do finansowania, nowych technologii i programów budowania zdolności w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji energetycznej w regionach górniczych, a także w regionach i wyspach o wysokiej emisji dwutlenku węgla w całej Europie.

Europejski Komitet Regionów apeluje o przydział w okresie przejściowym środków w wysokości 4,8 mld EUR w ramach polityki spójności na lata 2021–2027 w celu ułatwienia zrównoważonej transformacji w regionach górniczych. Wspiera również podniesienie poziomu dopuszczalnej pomocy państwa na projekty związane z transformacją energetyki w regionach górniczych, a także zwiększenie stopy finansowania dla organizacji nastawionych na zysk w ramach specjalnych programów UE z 60 do 70 %. Unijne zgromadzenie miast i regionów ponawia swój apel o przeznaczenie co najmniej 30 % budżetu UE na włączenie polityki klimatycznej do głównego nurtu polityki.

Lokalni przywódcy wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do podniesienia celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40 do 50 % do 2030 r., a także do zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 40 % do 2030 r. (obecnie ustalono te wielkości odpowiednio na poziomie 32,5 % i 32 %) jako kluczowego czynnika prowadzącego do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

Członkowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat Porozumienia Burmistrzów po 2020 r. , opracowanego przez Benedettę Brighenti (IT/PES) , członkinię rady miejskiej Castelnuovo Rangone w Modenie. Podczas debaty podkreślono, że lokalni przywódcy chcą większego wsparcia dla prawie 10 tys. miast i regionów, które dobrowolnie wdrażają plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) w ramach Porozumienia Burmistrzów, oraz że w trybie pilnym należy rozwijać komplementarność między wkładami ustalonymi na poziomie krajowym i ustalonymi na poziomie lokalnym wkładami na mocy porozumienia klimatycznego z Paryża.

Uwaga dla redaktorów:

Kliknij tutaj , aby pobrać zdjęcia z posiedzenia Komisji ENVE.

Kliknij tutaj , aby pobrać zdjęcia z posiedzenia konferencji SET PLAN.

Wszystkie zdjęcia z posiedzenia Komisji ENVE można pobrać tutaj .

NECPs to skrót od National Energy and Climate Plans (krajowe plany w zakresie energii i klimatu). Mają one obejmować strategie i działania państw członkowskich w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030 z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia celów UE na rok 2030. Państwa członkowskie muszą przedłożyć swoje projekty planów w zakresie energii i klimatu do końca 2018 r. Muszą one obecnie przygotować i przedstawić wersje ostateczne projektów do dnia 31 grudnia bieżącego roku. W rezolucji ustawodawczej w sprawie zarządzania unią energetyczną, przyjętej w listopadzie 2018 r., wezwano państwa członkowskie do ustanowienia wielopoziomowego dialogu w sprawie klimatu i energii, obejmującego władze lokalne i regionalne.

Przeczytaj rezolucję ustawodawczą Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania unią energetyczną.

KR wnosi wkład w opracowany przez Komisję Europejską dokument otwierający debatę Zrównoważona Europa do 2030 r. , opublikowany w styczniu 2019 r., wraz z drugą opinią zatytułowaną Cele zrównoważonego rozwoju: podstawa długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy do 2030 r. Sprawozdawcą jest Arnoldas Abramavičius (LT/EPL), członek rady gminy miejskiej Jeziorosy (Zarasai) oraz przewodniczący litewskiej delegacji w KR-ze. Opinia ma zostać przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 26–27 czerwca 2019 r.

Według Wspólnego Centrum Badawczego UE wydobycie węgla kamiennego i brunatnego odbywa się w 41 regionach w 12 państwach członkowskich. Działalność związana z węglem kamiennym w UE zapewnia bezpośrednie zatrudnienie dla ok. 240 tys. osób. Polska odnotowuje najwyższy wskaźnik zatrudnienia w górnictwie węgla (ponad 99 tys.), następne są Niemcy (25 tys.), Republika Czeska (18 tys.), Rumunia (15tys.) i Bułgaria(12 tys.).

Środki przejściowe w ramach polityki spójności w wysokości 4,8 mld EUR przeznaczone dla regionów górniczych stosujących metody ekologiczne to również kluczowa propozycja zawarta w opinii Komisji Polityki Gospodarczej (ECON ) Transformacja społeczno-gospodarcza regionów górniczych w Europie sprawozdawca: Mark Speich (DE/EPL) , sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023