Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony mają kluczowe znaczenie dla realizacji unijnych priorytetów w zakresie ochrony środowiska w ciągu najbliższych pięciu lat  
Europejski Komitet Regionów wzywa do zapewnienia pewności prawa i zachęt finansowych w celu przyspieszenia procesu przejścia Europy na czystą energię, w tym przydziału w ramach polityki spójności środków w wysokości 4,8 mld EUR na rzecz regionów górniczych stosujących metody ekologiczne.

W Bukareszcie odbyło się 24. posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów. Działania mające na celu przyspieszenie realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża, rola miast i regionów w realizacji unijnego pakietu dotyczącego czystej energii oraz cele zrównoważonego rozwoju były trzema głównymi tematami w porządku obrad. We współpracy z Komisją Europejską, rumuńską prezydencją UE i Stowarzyszeniem Gmin Rumunii KR uczestniczy również w 12. konferencji SET PLAN „Zapewnienie transformacji sektora energetycznego na szczeblu lokalnym”, która odbędzie się w dniach 12–14 czerwca 2019 r .

Członkowie przyjęli projekt opinii „Wdrażanie pakietu « Czysta energia »: krajowe plany w zakresie energii i klimatu jako narzędzie zarządzania na poziomie lokalnym i terytorialnym w dziedzinie klimatu oraz energii aktywnej i pasywnej” Sprawozdawca József Ribányi (HU/EPL) , wiceprzewodniczący Rady Komitatu Tolna, zauważył: Państwa członkowskie muszą krytycznie ocenić wielopoziomowy dialog na temat klimatu i energii, aby zapewnić ścisłe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania unią energetyczną. To właśnie dzięki tym dialogom można włączyć miasta i regiony, a także społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorstwa i odpowiednie zainteresowane strony, w określanie i wdrażanie strategii i planów działania w dziedzinie energii i klimatu. Nie wolno nam zapominać, że miasta i regiony zarządzają dużymi zasobami budynków i sieciami transportu publicznego, posiadają bezpośrednie kompetencje w zakresie planowania urbanistycznego i gospodarki gruntami oraz działają jako organy regulacyjne w zakresie zdecentralizowanego wytwarzania energii. Jako zgromadzenie reprezentujące miasta i regiony w UE pragniemy przyczynić się do realizacji krajowych planów w zakresie energii i klimatu, a zwłaszcza do wielopoziomowych dialogów na temat klimatu i energii.

Członkowie przyjęli opinię „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r., dalsze działania związane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym związane z porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatu” Sprawozdawczyni Sirpa Hertell (FI/EPL), radna miasta Espoo , wezwała do opracowania nadrzędnej strategii UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju, która ukierunkowywałaby wszystkie polityki i działania UE. Sprawozdawczyni Sirpa Hertell stwierdziła: Musimy zastosować systemowe podejście, aby uniknąć fragmentarycznej i sprzecznej polityki. Miasta i regiony muszą mieć odpowiednie uprawnienia, ponieważ są one odpowiedzialne za 65 % realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Europie . Przeniesienie na poziom lokalny działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie polityk dotyczących klimatu, energii i środowiska jest niezbędne dla realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. KR wzywa do określenia zintegrowanych, inkluzywnych lokalnych celów i zadań, działań wdrożeniowych i wskaźników realizacji służących do pomiaru i monitorowania wdrażania celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z zasadą wielopoziomowego sprawowania rządów.

Członkowie przyjęli projekt opinii Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym” Sprawozdawca Witold Stępień (PL/EPL), członek Sejmiku Województwa Łódzkiego, stwierdził: Osiągnięcie porozumienia paryskiego wymaga większych ambicji i szybkiego przejścia na zrównoważony i innowacyjny system energetyczny. Zaangażowanie europejskich miast i regionów oraz obywateli ma kluczowe znaczenie ze względu na ich obowiązki w zakresie produkcji, dystrybucji i zużycia energii. Władze lokalne i regionalne powinny być uznawane za kluczowych partnerów przez rządy krajowe i mieć lepszy dostęp do finansowania, nowych technologii i programów budowania zdolności w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji energetycznej w regionach górniczych, a także w regionach i wyspach o wysokiej emisji dwutlenku węgla w całej Europie.

Europejski Komitet Regionów apeluje o przydział w okresie przejściowym środków w wysokości 4,8 mld EUR w ramach polityki spójności na lata 2021–2027 w celu ułatwienia zrównoważonej transformacji w regionach górniczych. Wspiera również podniesienie poziomu dopuszczalnej pomocy państwa na projekty związane z transformacją energetyki w regionach górniczych, a także zwiększenie stopy finansowania dla organizacji nastawionych na zysk w ramach specjalnych programów UE z 60 do 70 %. Unijne zgromadzenie miast i regionów ponawia swój apel o przeznaczenie co najmniej 30 % budżetu UE na włączenie polityki klimatycznej do głównego nurtu polityki.

Lokalni przywódcy wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do podniesienia celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40 do 50 % do 2030 r., a także do zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 40 % do 2030 r. (obecnie ustalono te wielkości odpowiednio na poziomie 32,5 % i 32 %) jako kluczowego czynnika prowadzącego do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

Członkowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat Porozumienia Burmistrzów po 2020 r. , opracowanego przez Benedettę Brighenti (IT/PES) , członkinię rady miejskiej Castelnuovo Rangone w Modenie. Podczas debaty podkreślono, że lokalni przywódcy chcą większego wsparcia dla prawie 10 tys. miast i regionów, które dobrowolnie wdrażają plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) w ramach Porozumienia Burmistrzów, oraz że w trybie pilnym należy rozwijać komplementarność między wkładami ustalonymi na poziomie krajowym i ustalonymi na poziomie lokalnym wkładami na mocy porozumienia klimatycznego z Paryża.

Uwaga dla redaktorów:

Kliknij tutaj , aby pobrać zdjęcia z posiedzenia Komisji ENVE.

Kliknij tutaj , aby pobrać zdjęcia z posiedzenia konferencji SET PLAN.

Wszystkie zdjęcia z posiedzenia Komisji ENVE można pobrać tutaj .

NECPs to skrót od National Energy and Climate Plans (krajowe plany w zakresie energii i klimatu). Mają one obejmować strategie i działania państw członkowskich w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030 z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia celów UE na rok 2030. Państwa członkowskie muszą przedłożyć swoje projekty planów w zakresie energii i klimatu do końca 2018 r. Muszą one obecnie przygotować i przedstawić wersje ostateczne projektów do dnia 31 grudnia bieżącego roku. W rezolucji ustawodawczej w sprawie zarządzania unią energetyczną, przyjętej w listopadzie 2018 r., wezwano państwa członkowskie do ustanowienia wielopoziomowego dialogu w sprawie klimatu i energii, obejmującego władze lokalne i regionalne.

Przeczytaj rezolucję ustawodawczą Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania unią energetyczną.

KR wnosi wkład w opracowany przez Komisję Europejską dokument otwierający debatę Zrównoważona Europa do 2030 r. , opublikowany w styczniu 2019 r., wraz z drugą opinią zatytułowaną Cele zrównoważonego rozwoju: podstawa długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy do 2030 r. Sprawozdawcą jest Arnoldas Abramavičius (LT/EPL), członek rady gminy miejskiej Jeziorosy (Zarasai) oraz przewodniczący litewskiej delegacji w KR-ze. Opinia ma zostać przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 26–27 czerwca 2019 r.

Według Wspólnego Centrum Badawczego UE wydobycie węgla kamiennego i brunatnego odbywa się w 41 regionach w 12 państwach członkowskich. Działalność związana z węglem kamiennym w UE zapewnia bezpośrednie zatrudnienie dla ok. 240 tys. osób. Polska odnotowuje najwyższy wskaźnik zatrudnienia w górnictwie węgla (ponad 99 tys.), następne są Niemcy (25 tys.), Republika Czeska (18 tys.), Rumunia (15tys.) i Bułgaria(12 tys.).

Środki przejściowe w ramach polityki spójności w wysokości 4,8 mld EUR przeznaczone dla regionów górniczych stosujących metody ekologiczne to również kluczowa propozycja zawarta w opinii Komisji Polityki Gospodarczej (ECON ) Transformacja społeczno-gospodarcza regionów górniczych w Europie sprawozdawca: Mark Speich (DE/EPL) , sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Food crisis: EU regional and local leaders urge investment on local production for sustainable and affordable food
Food crisis: EU regional and local leaders urge investment on local production for sustainable and affordable food
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022