Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony odnoszą się krytycznie do zaproponowanej przez Komisję Europejską strategii odgórnego wprowadzania reform  

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) odrzucają propozycję Komisji Europejskiej w sprawie przekierowania środków przeznaczonych na politykę spójności na finansowanie odgórnych reform strukturalnych w państwach członkowskich. W przyjętej na sesji plenarnej opinii autorstwa Olgi Zrihen (BE/PES), posłanki do Parlamentu Walońskiego, podkreślono znaczenie zastosowania połączonego podejścia odgórnego i oddolnego, w ramach którego władze lokalne i regionalne uczestniczyłyby w opracowywaniu i wdrażaniu procesu reform.

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie nowego narzędzia realizacji reform zapewniłaby wsparcie budżetowe państwom członkowskim, które dobrowolnie zobowiązują się przeprowadzić złożone reformy strukturalne. Uzupełnieniem tego wsparcia byłaby pomoc techniczna za pośrednictwem programu wspierania reform strukturalnych. Komisja zaproponowała, by w latach 2017–2020 podwojono początkową pulę środków finansowych 142,8 mln EUR przeznaczoną na ten program poprzez wykorzystanie marginesów elastyczności budżetu UE oraz umożliwienie państwom członkowskim przekierowania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na ten program.

Europejski Komitet Regionów stanowczo sprzeciwia się pomysłowi przekierowania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – głównego narzędzia inwestycyjnego zarządzanego we współpracy z miastami i regionami – na program zarządzany centralnie w oparciu o podejście odgórne, które nie uwzględnia specyficznych potrzeb społeczności lokalnych i kluczowej roli samorządów lokalnych w realizacji reform strukturalnych.

Obecnej propozycji brakuje przejrzystości i nie uwzględnia ona kryteriów oceny. Wątpliwości budzi również powiązanie znacznych środków finansowych i przeznaczenie ich na instrument zapewniający pomoc na zasadzie dobrowolności. Domagamy się wsparcia UE na reformy, które wnoszą europejską wartość dodaną, są zgodne z zasadami demokracji i mają pozytywny wpływ w terenie – stwierdziła Olga Zrihen (BE/PES), posłanka do Parlamentu Walońskiego.

Sprawozdawczyni przestrzega, że niewłączenie władz lokalnych i regionalnych jako partnerów do reform strukturalnych byłoby błędem. Jej zdaniem brak współodpowiedzialności jest główną przyczyną powolnych postępów reform strukturalnych w ramach europejskiego semestru. Krokiem we właściwym kierunku byłoby wprowadzenie wymiaru terytorialnego do europejskiego semestru, z uwzględnieniem różnorodności terytorialnej w Europie oraz pełnego udziału władz lokalnych i regionalnych w krajowych programach reform.

Wszelkie dalsze powiązania między reformami strukturalnymi istotnymi dla UE a polityką spójności sprawiają, że jeszcze ważniejsze jest udemokratycznienie europejskiego semestru na szczeblu europejskim. W zwiększeniu skuteczności i współodpowiedzialności pomogłoby uzupełnienie go o kodeks postępowania przedstawiający standardy udziału władz lokalnych i regionalnych. Zasady pomocniczości, proporcjonalności i partnerstwa powinny być wspólną podstawą nie tylko polityki spójności, lecz wszystkich kierunków polityki wspierających reformy strukturalne – stwierdziła Olga Zrihen.

Jeżeli chodzi o nowe instrumenty budżetowe dla strefy euro zaproponowane przez Komisję Europejską w grudniu 2017 r., w opinii poparto stworzenie instrumentu UE zaradzającego wstrząsom asymetrycznym. Jednak jakiekolwiek potencjalne wsparcie nie powinno się nakładać na istniejące instrumenty takie jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), lecz raczej je uzupełniać. KR popiera ponadto propozycję utworzenia linii kredytowej lub gwarancji w przyszłym Europejskim Funduszu Walutowym, jeżeli jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków – kontrolujący wpływ banków znajdujących się w trudnej sytuacji na gospodarkę realną i finanse publiczne – okaże się niewystarczający.

Więcej informacji:

• Opinia Zmieniony Program wspierania reform strukturalnych oraz nowe instrumenty budżetowe na rzecz strefy euro

• Rezolucja Zmiana rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu wspierania reform strukturalnych

• Opinia Program wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020

• Badanie Usprawnienia europejskiego semestru przez angażowanie władz lokalnych i regionalnych

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

tel. kom.: +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Share: