Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony w centrum przemiany Europy w obszar neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla oraz w centrum transformacji cyfrowej  
Unijne zgromadzenie miast i regionów umieszcza włączenie społeczne w centrum europejskiej agendy cyfrowej i dialogu wielopoziomowego jako jedyny sposób osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu.

Pod auspicjami rumuńskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej w tym tygodniu w Bukareszcie odbyły się dwa wydarzenia na wysokim szczeblu, w których swoją obecność wyraźnie zaznaczył Europejski Komitet Regionów (KR): Zgromadzenie Cyfrowe 2019 r. oraz 12. konferencja na temat planu EPSTE. Miasta i regiony UE umieściły włączenie społeczne w centrum europejskiej strategii cyfryzacji, ostrzegając przy tym, że skuteczne wielopoziomowe dialogi są jedynym sposobem na osiągnięcie celów UE w zakresie energii i klimatu, a także celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Zgromadzenie Cyfrowe 2019 główne forum UE, które podsumowuje osiągnięcia strategii jednolitego rynku cyfrowego, wyraziło poparcie dla twierdzenia KR-u, że przyszły jednolity rynek cyfrowy powinien mieć integracyjny charakter. W Bukareszcie KR przedstawił dokument „Cyfrowa Europa dla wszystkich” , zawierający szereg propozycji przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u Markku Markkuli . Dokument ten jest wkładem w odnowienie mandatu Komisji Europejskiej w dziedzinie jednolitego rynku cyfrowego na kolejne pięć lat.

Pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula (FI/EPL) , występując jako główny prelegent na sesji zamykającej Zgromadzenie Cyfrowe, powiedział: Rewolucja cyfrowa rozpoczyna się na poziomie lokalnym. Musimy zadbać o to, by cyfryzacja w Europie w pełni sprzyjała włączeniu społecznemu i nie pozostawiała żadnej społeczności w tyle. Kluczowe znaczenie ma to, by cyfrowe i zrównoważone rozwiązania były przystępne cenowo i dostępne dla wszystkich. Musimy również połączyć internet przedmiotów z dziedzinami transportu, efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym, aby powiązać cyfryzację Europy z realizacją unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Wśród propozycji KR-u w ramach planu „Cyfrowa Europa dla wszystkich” znalazło się opracowanie lokalnego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego , w celu lepszego uwzględnienia różnorodności „sytuacji cyfrowych” europejskich miast i regionów. Propozycje KR-u dotyczące cyfryzacji jednolitego rynku zostaną teraz przedstawione przyszłej prezydencji fińskiej w Radzie UE i będą stanowić część dyskusji na temat programu „Cyfrowa Europa” , po raz pierwszy zaproponowanego w czerwcu 2018 r.

W Bukareszcie przewodniczący Rady Hrabstwa Tipperary oraz członek KR-u Michel Murphy (IE/EPL) otrzymał jeden z pierwszych bonów o wartości jednostkowej 15 tys. EUR w ramach programu Wifi4EU w celu zainstalowania bezpłatnego Wi-Fi w swojej społeczności. Wifi4EU jest nowym programem UE mającym na celu zapewnienie społecznościom lokalnym bezpłatnego dostępu do sieci Wi-Fi.

W dniach 12–14 czerwca w Bukareszcie odbyło się również 24 posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii KR-u (ENVE) . We współpracy z Komisją Europejską, Stowarzyszeniem Rumuńskich Gmin i rumuńską prezydencją w Radzie UE Komitet przyczynił się do zorganizowania konferencji w sprawie planu EPSTE . Wiceprzewodniczący Markku Markkula podkreślił, że Europa nie będzie w stanie osiągnąć celów w zakresie neutralności emisyjnej do 2050 r. ani zrealizować celów zrównoważonego rozwoju ONZ bez ścisłego i zorganizowanego partnerstwa między Unią Europejską, środowiskiem akademickim, przedsiębiorstwami oraz władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

Przy opracowywaniu krajowych planów w zakresie energii i klimatu kluczowe znaczenie ma lepsze zaangażowanie szczebla niższego niż krajowy, a moment objęcia przez Finlandię prezydencji UE ma w tym względzie zasadniczą wagę. Należy kontynuować prace naszych rumuńskich kolegów nad wdrażaniem pakietu dotyczącego czystej energii, zwłaszcza w odniesieniu do włączenia unii energetycznej do krajowych strategii politycznych państw członkowskich, a w szczególności do krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Musimy upewnić się, że w każdy z tych planów wpisany jest wystarczający poziom ambicji w dziedzinie energii i klimatu/że każdy z tych planów jest wystarczająco ambitny w dziedzinie energii i klimatu. Tylko dzięki zorganizowanym wielopoziomowym dialogom z udziałem władz lokalnych i regionalnych, ale także przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, państwa członkowskie będą mogły skutecznie dokonać transformacji w zakresie czystej energii – oświadczył pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula na sesji zamykającej konferencję w sprawie planu EPSTE.

Podczas fińskiej prezydencji w Radzie UE nasze miasta i regiony chcą pokazać, w jaki sposób opracowywane i wdrażane są lokalne plany w zakresie energii i klimatu. KR może i będzie wykorzystywać różne instrumenty w celu zachęcania liderów z całej UE do odgrywania przewodniej roli we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ – podsumował.

Dodatkowe informacje:

Konferencja zorganizowana w ramach planu EPSTE pod tytułem „Transformacja energetyczna na szczeblu lokalnym” była okazją do przeanalizowania strategii niezbędnych na szczeblu lokalnym i regionalnym dla przyspieszenia zrównoważonej transformacji energetyki. Umożliwiła także dokonanie przeglądu dostępnych obecnie możliwości inwestycyjnych w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw do tworzenia niskoemisyjnych i innowacyjnych gospodarek na poziomie lokalnym i regionalnym. Uczestnicy ocenili lokalne wyzwania i rozwiązania w zakresie integracji różnych systemów energetycznych oraz konkretnych sposobów, za pomocą których plan EPSTE przyczynia się do dekarbonizacji lokalnych gospodarek.

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) ma na celu przyspieszenie rozwoju i wdrożenia technologii niskoemisyjnych. Jego zadaniem jest poprawa nowoczesnych technologii oraz obniżenie kosztów poprzez koordynację krajowych działań badawczych i wspieranie finansowania projektów.

W planie działania „Cyfrowa Europa dla wszystkich” , podpisanym przez przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego Markku Markkulę, Komitet przedstawia swoje sugestie kolejnej Komisji Europejskiej, m.in.:

Stworzenie europejskiej sieci centrów innowacji cyfrowych w powiązaniu z regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji.

Wykorzystanie różnych unijnych instrumentów finansowania, w tym funduszy strukturalnych, w celu wzmocnienia rozwoju centrów innowacji cyfrowych i szybkiej łączności szerokopasmowej we wszystkich regionach UE.

Tworzenie regionalnych sojuszy na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych wspólnie z sektorem kształcenia i szkolenia w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych przedsiębiorstw w zakresie technologii cyfrowych.

Wykorzystanie przeglądu dyrektywy w sprawie zamówień publicznych do ułatwienia wprowadzania inteligentnych usług w ścisłej współpracy z centrami innowacji cyfrowych; optymalne wykorzystanie porozumień o wspólnych zakupach; współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu ułatwiania wspólnych zakupów.

Wezwanie do wyboru inteligentnych wsi i regionów w każdym państwie członkowskim w połączeniu ze specjalnymi działaniami w zakresie szkolenia i upowszechniania.

Korzystanie z nowych rozwiązań cyfrowych na szczeblu lokalnym w celu prowadzenia stałego dialogu z obywatelami na różne tematy, począwszy od bezpieczeństwa cybernetycznego, a skończywszy na cyfrowych usługach publicznych.

Ustanowienie europejskiego systemu bonów obejmującego audyty administracji elektronicznej w 700 małych i średnich miastach, w ramach którego eksperci samorządów lokalnych zapewnialiby 15-dniową usługę doradztwa dla rady miasta.

Wprowadzenie zestawu istotnych wskaźników, które pozwolą mierzyć postępy na szczeblu lokalnym i regionalnym, oraz publikowanie regularnego sprawozdania na temat stanu zaawansowania lokalnego/regionalnego wymiaru jednolitego rynku cyfrowego.

Zgromadzenie Cyfrowe 2019 jest forum, na którym zainteresowane strony mogą podsumować osiągnięcia strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego, wyciągnąć wnioski i dokonać wymiany poglądów na temat kształtu przyszłej polityki cyfrowej. Wydarzenie to jest również doskonałą okazją do pokazania, w jaki sposób technologia cyfrowa przekształca nasze społeczeństwa i gospodarki oraz w jaki sposób może przyczynić się do pozytywnych zmian w naszym życiu. Jego współorganizatorami są Komisja Europejska i rumuńska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Kontakty:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni
Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022