Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony w centrum przemiany Europy w obszar neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla oraz w centrum transformacji cyfrowej  
Unijne zgromadzenie miast i regionów umieszcza włączenie społeczne w centrum europejskiej agendy cyfrowej i dialogu wielopoziomowego jako jedyny sposób osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu.

Pod auspicjami rumuńskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej w tym tygodniu w Bukareszcie odbyły się dwa wydarzenia na wysokim szczeblu, w których swoją obecność wyraźnie zaznaczył Europejski Komitet Regionów (KR): Zgromadzenie Cyfrowe 2019 r. oraz 12. konferencja na temat planu EPSTE. Miasta i regiony UE umieściły włączenie społeczne w centrum europejskiej strategii cyfryzacji, ostrzegając przy tym, że skuteczne wielopoziomowe dialogi są jedynym sposobem na osiągnięcie celów UE w zakresie energii i klimatu, a także celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Zgromadzenie Cyfrowe 2019 główne forum UE, które podsumowuje osiągnięcia strategii jednolitego rynku cyfrowego, wyraziło poparcie dla twierdzenia KR-u, że przyszły jednolity rynek cyfrowy powinien mieć integracyjny charakter. W Bukareszcie KR przedstawił dokument „Cyfrowa Europa dla wszystkich” , zawierający szereg propozycji przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u Markku Markkuli . Dokument ten jest wkładem w odnowienie mandatu Komisji Europejskiej w dziedzinie jednolitego rynku cyfrowego na kolejne pięć lat.

Pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula (FI/EPL) , występując jako główny prelegent na sesji zamykającej Zgromadzenie Cyfrowe, powiedział: Rewolucja cyfrowa rozpoczyna się na poziomie lokalnym. Musimy zadbać o to, by cyfryzacja w Europie w pełni sprzyjała włączeniu społecznemu i nie pozostawiała żadnej społeczności w tyle. Kluczowe znaczenie ma to, by cyfrowe i zrównoważone rozwiązania były przystępne cenowo i dostępne dla wszystkich. Musimy również połączyć internet przedmiotów z dziedzinami transportu, efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym, aby powiązać cyfryzację Europy z realizacją unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Wśród propozycji KR-u w ramach planu „Cyfrowa Europa dla wszystkich” znalazło się opracowanie lokalnego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego , w celu lepszego uwzględnienia różnorodności „sytuacji cyfrowych” europejskich miast i regionów. Propozycje KR-u dotyczące cyfryzacji jednolitego rynku zostaną teraz przedstawione przyszłej prezydencji fińskiej w Radzie UE i będą stanowić część dyskusji na temat programu „Cyfrowa Europa” , po raz pierwszy zaproponowanego w czerwcu 2018 r.

W Bukareszcie przewodniczący Rady Hrabstwa Tipperary oraz członek KR-u Michel Murphy (IE/EPL) otrzymał jeden z pierwszych bonów o wartości jednostkowej 15 tys. EUR w ramach programu Wifi4EU w celu zainstalowania bezpłatnego Wi-Fi w swojej społeczności. Wifi4EU jest nowym programem UE mającym na celu zapewnienie społecznościom lokalnym bezpłatnego dostępu do sieci Wi-Fi.

W dniach 12–14 czerwca w Bukareszcie odbyło się również 24 posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii KR-u (ENVE) . We współpracy z Komisją Europejską, Stowarzyszeniem Rumuńskich Gmin i rumuńską prezydencją w Radzie UE Komitet przyczynił się do zorganizowania konferencji w sprawie planu EPSTE . Wiceprzewodniczący Markku Markkula podkreślił, że Europa nie będzie w stanie osiągnąć celów w zakresie neutralności emisyjnej do 2050 r. ani zrealizować celów zrównoważonego rozwoju ONZ bez ścisłego i zorganizowanego partnerstwa między Unią Europejską, środowiskiem akademickim, przedsiębiorstwami oraz władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

Przy opracowywaniu krajowych planów w zakresie energii i klimatu kluczowe znaczenie ma lepsze zaangażowanie szczebla niższego niż krajowy, a moment objęcia przez Finlandię prezydencji UE ma w tym względzie zasadniczą wagę. Należy kontynuować prace naszych rumuńskich kolegów nad wdrażaniem pakietu dotyczącego czystej energii, zwłaszcza w odniesieniu do włączenia unii energetycznej do krajowych strategii politycznych państw członkowskich, a w szczególności do krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Musimy upewnić się, że w każdy z tych planów wpisany jest wystarczający poziom ambicji w dziedzinie energii i klimatu/że każdy z tych planów jest wystarczająco ambitny w dziedzinie energii i klimatu. Tylko dzięki zorganizowanym wielopoziomowym dialogom z udziałem władz lokalnych i regionalnych, ale także przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, państwa członkowskie będą mogły skutecznie dokonać transformacji w zakresie czystej energii – oświadczył pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula na sesji zamykającej konferencję w sprawie planu EPSTE.

Podczas fińskiej prezydencji w Radzie UE nasze miasta i regiony chcą pokazać, w jaki sposób opracowywane i wdrażane są lokalne plany w zakresie energii i klimatu. KR może i będzie wykorzystywać różne instrumenty w celu zachęcania liderów z całej UE do odgrywania przewodniej roli we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ – podsumował.

Dodatkowe informacje:

Konferencja zorganizowana w ramach planu EPSTE pod tytułem „Transformacja energetyczna na szczeblu lokalnym” była okazją do przeanalizowania strategii niezbędnych na szczeblu lokalnym i regionalnym dla przyspieszenia zrównoważonej transformacji energetyki. Umożliwiła także dokonanie przeglądu dostępnych obecnie możliwości inwestycyjnych w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw do tworzenia niskoemisyjnych i innowacyjnych gospodarek na poziomie lokalnym i regionalnym. Uczestnicy ocenili lokalne wyzwania i rozwiązania w zakresie integracji różnych systemów energetycznych oraz konkretnych sposobów, za pomocą których plan EPSTE przyczynia się do dekarbonizacji lokalnych gospodarek.

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) ma na celu przyspieszenie rozwoju i wdrożenia technologii niskoemisyjnych. Jego zadaniem jest poprawa nowoczesnych technologii oraz obniżenie kosztów poprzez koordynację krajowych działań badawczych i wspieranie finansowania projektów.

W planie działania „Cyfrowa Europa dla wszystkich” , podpisanym przez przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego Markku Markkulę, Komitet przedstawia swoje sugestie kolejnej Komisji Europejskiej, m.in.:

Stworzenie europejskiej sieci centrów innowacji cyfrowych w powiązaniu z regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji.

Wykorzystanie różnych unijnych instrumentów finansowania, w tym funduszy strukturalnych, w celu wzmocnienia rozwoju centrów innowacji cyfrowych i szybkiej łączności szerokopasmowej we wszystkich regionach UE.

Tworzenie regionalnych sojuszy na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych wspólnie z sektorem kształcenia i szkolenia w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych przedsiębiorstw w zakresie technologii cyfrowych.

Wykorzystanie przeglądu dyrektywy w sprawie zamówień publicznych do ułatwienia wprowadzania inteligentnych usług w ścisłej współpracy z centrami innowacji cyfrowych; optymalne wykorzystanie porozumień o wspólnych zakupach; współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu ułatwiania wspólnych zakupów.

Wezwanie do wyboru inteligentnych wsi i regionów w każdym państwie członkowskim w połączeniu ze specjalnymi działaniami w zakresie szkolenia i upowszechniania.

Korzystanie z nowych rozwiązań cyfrowych na szczeblu lokalnym w celu prowadzenia stałego dialogu z obywatelami na różne tematy, począwszy od bezpieczeństwa cybernetycznego, a skończywszy na cyfrowych usługach publicznych.

Ustanowienie europejskiego systemu bonów obejmującego audyty administracji elektronicznej w 700 małych i średnich miastach, w ramach którego eksperci samorządów lokalnych zapewnialiby 15-dniową usługę doradztwa dla rady miasta.

Wprowadzenie zestawu istotnych wskaźników, które pozwolą mierzyć postępy na szczeblu lokalnym i regionalnym, oraz publikowanie regularnego sprawozdania na temat stanu zaawansowania lokalnego/regionalnego wymiaru jednolitego rynku cyfrowego.

Zgromadzenie Cyfrowe 2019 jest forum, na którym zainteresowane strony mogą podsumować osiągnięcia strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego, wyciągnąć wnioski i dokonać wymiany poglądów na temat kształtu przyszłej polityki cyfrowej. Wydarzenie to jest również doskonałą okazją do pokazania, w jaki sposób technologia cyfrowa przekształca nasze społeczeństwa i gospodarki oraz w jaki sposób może przyczynić się do pozytywnych zmian w naszym życiu. Jego współorganizatorami są Komisja Europejska i rumuńska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Kontakty:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij: