Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zmieńmy sposób działania UE: ‎ regionalne parlamenty występują z inicjatywą wzmocnienia ich roli w procesie stanowienia prawa UE  
Europejski Komitet Regionów ma koordynować wkład debat prowadzonych w regionach w proces legislacyjny UE

Europejski Komitet Regionów (KR) i Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE) rozpoczęły dziś projekt pilotażowy mający na celu zwiększenie zaangażowania parlamentów regionalnych posiadających kompetencje ustawodawcze w proces legislacyjny UE.

Inicjatywa „Wkład z debat politycznych prowadzonych w parlamentach regionalnych” została zainaugurowana dzisiaj podczas 9. konferencji na temat pomocniczości , która odbyła się w Senacie Włoch w Rzymie. Przewiduje ona, że tematy debat odbywających się w parlamentach regionalnych będą uwzględniane w unijnym procesie legislacyjnym na wczesnym etapie opracowywania rocznego programu prac Komisji Europejskiej. KR będzie to ułatwiał, prezentując wkład szczebla regionalnego w Brukseli i wspierając w ten sposób stosowanie zasady pomocniczości, która ma zapewniać, by decyzje były podejmowane na poziomie bliskim obywatelom, a UE rozpoczynała działanie jedynie wtedy, gdy zostanie to uznane za skuteczniejsze niż środki wdrażane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz , który jest również przewodniczącym Parlamentu Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii, powiedział: " Inicjatywa ta to sygnał startowy dla regionów do udziału w konferencji w sprawie przyszłości Europy . Musimy zmaksymalizować wpływ każdego aktu prawa UE dzięki zaangażowaniu odpowiedniego poziomu sprawowania rządów, w tym tego najbliższego obywatelom (regiony i miasta), w cały proces kształtowania polityki, tak by akty te miały wpływ na codzienne życie. Wyniki debat regionalnych parlamentów zostaną przekazane Komisji Europejskiej i będą stanowiły wkład w przyszłą politykę. Nie chodzi o to, by Europa robiła mniej, ale o to, by była skuteczna i osiągała rezultaty, stawiając obywateli na pierwszym miejscu ."

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Tomasz Geblewicz podkreślił: "Wielopoziomowe sprawowanie rządów nie jest sloganem i nie powinno ograniczać się do koncepcji czysto akademickiej. Nadszedł czas, by w pełni wykorzystać ten fakt w naszej pracy. Europejski Komitet Regionów nie musi mieć więcej władzy ale powinien być bardziej wykorzystany przez unijnych prawodawców i zaangażowany w tworzenie przepisów EU na wszystkich etapach. Politycy lokalni najlepiej wiedza jak wywołać emocje wśród obywateli, dlatego te ż to oni powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za komunikowanie wszystkich kwestii związanych z UE w sposób prosty, zrozumiały aby ożywić europejski sen w sercach i duszach"

Przewodnicząca Senatu Włoch Maria Elisabetta Casellati powiedziała, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą pilnie i właściwie zareagować na wysuwane przez obywateli żądania większego włączenia ich w unijny proces decyzyjny.

Zauważyła, że propozycje i inicjatywy KR-u poparł Antonio Tajani, przewodniczący Komisji AFCO w PE, który ze swej strony podkreślił : "Projekt pilotażowy zmierza we właściwym kierunku i ma na celu większe zaangażowanie parlamentów regionalnych w proces decyzyjny w UE. Rola regionów ma zasadnicze znaczenie dla wdrażania polityk UE, od rolnictwa po turystykę, od transportu po zdrowie. Radni regionalni powinni wziąć udział w zbliżającej się Konferencji na temat przyszłości Europy. Tylko poprzez zaangażowanie demokratycznie wybranych przedstawicieli możemy zbliżyć instytucje UE do obywateli ”.

Wkład parlamentów regionalnych w czasie trwania projektu będzie wykorzystywany, by wpływać na proces decyzyjny UE na jego wczesnym etapie. Do projektu mogą przyłączyć się wszystkie unijne parlamenty regionalne o uprawnieniach ustawodawczych – w tym celu należy skontaktować się z sekretariatem CALRE ( calre2020@parcan.es ) do 24 stycznia 2020 r. Wybór parlamentów do udziału w inicjatywie zostanie przeprowadzony niedługo po tym terminie, a debaty mają odbywać się od 1 marca do 15 maja 2020 r.

Omawiany projekt uzupełnia projekt dotyczący centrów regionalnych (RegHubs) rozpoczęty przez KR w 2019 r., ponieważ chodzi w nim o uwzględnianie wkładu szczebla regionalnego, zanim jeszcze prawodawstwo UE zostanie sporządzone. Natomiast centra regionalne – 20 głównych regionów i 16 regionów stowarzyszonych – oceniają skuteczność wybranych polityk UE, np. dotyczących zamówień publicznych i jakości powietrza, na etapie ich realizacji.

Uwaga dla redaktorów:

Europejski Komitet Regionów organizuje konferencję na temat pomocniczości co dwa lata, aby zwiększyć dynamikę międzyinstytucjonalnych prac w zakresie monitorowania stosowania zasady pomocniczości oraz umożliwić rzeczywisty dialog między wszystkimi partnerami zaangażowanymi w proces monitorowania pomocniczości. Tegoroczna konferencja w Rzymie to dziewiąta taka konferencja; każda odbywała się w innym państwie członkowskim.

Zasada pomocniczości gwarantuje, że UE może podejmować działania tylko wtedy, gdy zajmuje się określonymi sprawami skuteczniej niż szczebel krajowy, regionalny lub lokalny. Chodzi o zapewnienie dostatecznej wartości dodanej wszystkich działań UE.

Koncepcja aktywnej pomocniczości to nowy sposób działania, w którym idzie się o krok dalej niż w tradycyjnym podejściu do zasady pomocniczości. Zachęca wszystkie podmioty instytucjonalne, krajowe, regionalne i lokalne do wnoszenia konstruktywnego wkładu w proces zwiększania wartości dodanej prawodawstwa UE w całym cyklu kształtowania polityki. Podejście oparte na aktywnej pomocniczości zostało zaproponowane przez KR podczas prac grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” , która została utworzona przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera w listopadzie 2017 r. i której przewodniczy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Koncepcja aktywnej pomocniczości została uwzględniona w komunikacie Komisji Europejskiej z października 2018 r. w sprawie zasady pomocniczości i proporcjonalności .

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

tel. +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu