Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zmieńmy sposób działania UE: ‎ regionalne parlamenty występują z inicjatywą wzmocnienia ich roli w procesie stanowienia prawa UE  
Europejski Komitet Regionów ma koordynować wkład debat prowadzonych w regionach w proces legislacyjny UE

Europejski Komitet Regionów (KR) i Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE) rozpoczęły dziś projekt pilotażowy mający na celu zwiększenie zaangażowania parlamentów regionalnych posiadających kompetencje ustawodawcze w proces legislacyjny UE.

Inicjatywa „Wkład z debat politycznych prowadzonych w parlamentach regionalnych” została zainaugurowana dzisiaj podczas 9. konferencji na temat pomocniczości , która odbyła się w Senacie Włoch w Rzymie. Przewiduje ona, że tematy debat odbywających się w parlamentach regionalnych będą uwzględniane w unijnym procesie legislacyjnym na wczesnym etapie opracowywania rocznego programu prac Komisji Europejskiej. KR będzie to ułatwiał, prezentując wkład szczebla regionalnego w Brukseli i wspierając w ten sposób stosowanie zasady pomocniczości, która ma zapewniać, by decyzje były podejmowane na poziomie bliskim obywatelom, a UE rozpoczynała działanie jedynie wtedy, gdy zostanie to uznane za skuteczniejsze niż środki wdrażane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz , który jest również przewodniczącym Parlamentu Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii, powiedział: " Inicjatywa ta to sygnał startowy dla regionów do udziału w konferencji w sprawie przyszłości Europy . Musimy zmaksymalizować wpływ każdego aktu prawa UE dzięki zaangażowaniu odpowiedniego poziomu sprawowania rządów, w tym tego najbliższego obywatelom (regiony i miasta), w cały proces kształtowania polityki, tak by akty te miały wpływ na codzienne życie. Wyniki debat regionalnych parlamentów zostaną przekazane Komisji Europejskiej i będą stanowiły wkład w przyszłą politykę. Nie chodzi o to, by Europa robiła mniej, ale o to, by była skuteczna i osiągała rezultaty, stawiając obywateli na pierwszym miejscu ."

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Tomasz Geblewicz podkreślił: "Wielopoziomowe sprawowanie rządów nie jest sloganem i nie powinno ograniczać się do koncepcji czysto akademickiej. Nadszedł czas, by w pełni wykorzystać ten fakt w naszej pracy. Europejski Komitet Regionów nie musi mieć więcej władzy ale powinien być bardziej wykorzystany przez unijnych prawodawców i zaangażowany w tworzenie przepisów EU na wszystkich etapach. Politycy lokalni najlepiej wiedza jak wywołać emocje wśród obywateli, dlatego te ż to oni powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za komunikowanie wszystkich kwestii związanych z UE w sposób prosty, zrozumiały aby ożywić europejski sen w sercach i duszach"

Przewodnicząca Senatu Włoch Maria Elisabetta Casellati powiedziała, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą pilnie i właściwie zareagować na wysuwane przez obywateli żądania większego włączenia ich w unijny proces decyzyjny.

Zauważyła, że propozycje i inicjatywy KR-u poparł Antonio Tajani, przewodniczący Komisji AFCO w PE, który ze swej strony podkreślił : "Projekt pilotażowy zmierza we właściwym kierunku i ma na celu większe zaangażowanie parlamentów regionalnych w proces decyzyjny w UE. Rola regionów ma zasadnicze znaczenie dla wdrażania polityk UE, od rolnictwa po turystykę, od transportu po zdrowie. Radni regionalni powinni wziąć udział w zbliżającej się Konferencji na temat przyszłości Europy. Tylko poprzez zaangażowanie demokratycznie wybranych przedstawicieli możemy zbliżyć instytucje UE do obywateli ”.

Wkład parlamentów regionalnych w czasie trwania projektu będzie wykorzystywany, by wpływać na proces decyzyjny UE na jego wczesnym etapie. Do projektu mogą przyłączyć się wszystkie unijne parlamenty regionalne o uprawnieniach ustawodawczych – w tym celu należy skontaktować się z sekretariatem CALRE ( calre2020@parcan.es ) do 24 stycznia 2020 r. Wybór parlamentów do udziału w inicjatywie zostanie przeprowadzony niedługo po tym terminie, a debaty mają odbywać się od 1 marca do 15 maja 2020 r.

Omawiany projekt uzupełnia projekt dotyczący centrów regionalnych (RegHubs) rozpoczęty przez KR w 2019 r., ponieważ chodzi w nim o uwzględnianie wkładu szczebla regionalnego, zanim jeszcze prawodawstwo UE zostanie sporządzone. Natomiast centra regionalne – 20 głównych regionów i 16 regionów stowarzyszonych – oceniają skuteczność wybranych polityk UE, np. dotyczących zamówień publicznych i jakości powietrza, na etapie ich realizacji.

Uwaga dla redaktorów:

Europejski Komitet Regionów organizuje konferencję na temat pomocniczości co dwa lata, aby zwiększyć dynamikę międzyinstytucjonalnych prac w zakresie monitorowania stosowania zasady pomocniczości oraz umożliwić rzeczywisty dialog między wszystkimi partnerami zaangażowanymi w proces monitorowania pomocniczości. Tegoroczna konferencja w Rzymie to dziewiąta taka konferencja; każda odbywała się w innym państwie członkowskim.

Zasada pomocniczości gwarantuje, że UE może podejmować działania tylko wtedy, gdy zajmuje się określonymi sprawami skuteczniej niż szczebel krajowy, regionalny lub lokalny. Chodzi o zapewnienie dostatecznej wartości dodanej wszystkich działań UE.

Koncepcja aktywnej pomocniczości to nowy sposób działania, w którym idzie się o krok dalej niż w tradycyjnym podejściu do zasady pomocniczości. Zachęca wszystkie podmioty instytucjonalne, krajowe, regionalne i lokalne do wnoszenia konstruktywnego wkładu w proces zwiększania wartości dodanej prawodawstwa UE w całym cyklu kształtowania polityki. Podejście oparte na aktywnej pomocniczości zostało zaproponowane przez KR podczas prac grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” , która została utworzona przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera w listopadzie 2017 r. i której przewodniczy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Koncepcja aktywnej pomocniczości została uwzględniona w komunikacie Komisji Europejskiej z października 2018 r. w sprawie zasady pomocniczości i proporcjonalności .

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

tel. +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023