Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Obchody 25. rocznicy podpisania traktatu z Maastricht – Europejski Komitet Regionów przyłącza się do ruchu młodzieżowego, żeby podyskutować o przyszłości Europy  

Lokalni i regionalni decydenci ze wszystkich pięciu grup politycznych w Europejskim Komitecie Regionów (KR-ze), pod kierownictwem przewodniczącego Markku Markkuli i pierwszego wiceprzewodniczącego Karla Heinza Lambertza, zaangażowali się wczoraj w „dialog młodych obywateli” na temat populizmu i „miast przyszłości”. Młodzi ludzie z całej Europy wybrali te dwa tematy jako wiodące zagadnienia dyskusji z członkami KR-u i głównymi europejskimi organizacjami młodzieżowymi. Konkluzje z dyskusji będą elementem oficjalnego wkładu KR-u w proces refleksji na temat Unii Europejskiej zainicjowany przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.


Dialog miał miejsce w kontekście festiwalu opinii młodzieży (YO!Fest), dorocznego zgromadzenia politycznego młodzieży organizowanego przez Europejskie Forum Młodzieży, w którym wzięły udział tysiące młodych ludzi, w tym stażyści KR-u, aktywnie włączający się w debatę na temat przyszłości Europy. Wydarzenie to jest kluczowym elementem „Europe Calling” – roku imprez organizowanych przez holenderską prowincję Limburgia i miasto Maastricht w celu upamiętnienia 25. rocznicy podpisania traktatu z Maastricht, który utorował drogę do pogłębienia integracji europejskiej, w tym do powstania KR-u.

Przewodniczący Markku Markkula zwrócił się do młodzieży słowami: „Odbudowując zaufanie obywateli do Unii Europejskiej, regiony i miasta polegają na Was, ludziach młodych. Z radością angażujemy się z Wami w tego rodzaju ruchy oddolne i cieszymy się, że Europa nadal jest Waszym zdaniem najlepszą alternatywą. Rozumiem jednak również Wasze obawy związane z brakiem zatrudnienia, sytuacją na naszych granicach i stanem naszej planety. Cieszę się z Waszego entuzjazmu, który świadczy o tym, że obywatelstwo UE, które – jak Komitet Regionów – powstało na mocy traktatu z Maastricht, stanowi część Waszego DNA w sposób, o jakim moje pokolenie mogło tylko marzyć. Zadbamy o to, by Wasze obawy i pomysły zostały potraktowane poważnie i wysłuchane przez przywódców UE”.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz położył szczególny nacisk na rolę, jaką młode pokolenie powinno odegrać w dyskusji na temat przyszłości Europy: „Na przykładzie brytyjskiego referendum dowiedzieliśmy się, że podczas tego rodzaju dyskusji należy pilnie słuchać obywateli, zwłaszcza ludzi młodych. Musimy zadbać o to, by ich głos miał znaczenie” – powiedział.

Carina Autengruber , wiceprzewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży, podkreśliła, że rok 2017 r. to ważny okres, kiedy to na szczeblu UE kształtować się będzie nowa unijna strategia na rzecz młodzieży. Zaapelowała do członków KR-u o dalsze angażowanie młodych ludzi, tak aby mogli oni przyczynić się do powodzenia nowej strategii.

Populizm i „miasta przyszłości” zostały wyłonione w drodze głosowania jako dwa najważniejsze tematy do dyskusji z członkami KR-u. Młodzi ludzie dzielili się swoimi poglądami na temat sposobów zwalczania populizmu, w tym dalszych inwestycji w dziedzinie edukacji, zmniejszenia luki ubóstwa, opracowywania realnych rozwiązań oraz komunikacji na szczeblu lokalnym na temat obecnych pilnych wyzwań (np. w zakresie imigracji, zmiany klimatu czy ubóstwa energetycznego). Uczestnicy pragnęli również zastanowić się na swoją wizją „miast przyszłości”, zwłaszcza z uwagi na fakt, że szacuje się, iż do 2050 r. około 80% ludności świata będzie mieszkało na obszarach miejskich. Wśród najważniejszych celów wymienionych przez uczestników znalazły się włączenie społeczne, innowacje, nowe technologie, e-demokracja, więcej inicjatyw samorządowych, zrównoważony charakter i transformacja sektora energetycznego.

Na zakończenie rundy rozmów z młodzieżą przedstawiciele „YO!Fest” wezmą również aktywny udział w sesji plenarnej KR-u, która odbędzie się 9 lutego br. w Brukseli, przy okazji debaty na temat przyszłości Europy oraz przyjęcia związanej z nią rezolucji z okazji 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego. Młodym ludziom umożliwiono zgłoszenie formalnej poprawki do tekstu, tak aby wzmocnić stanowisko KR-u z perspektywy młodzieży.

***

Organizowane przez KR w Maastricht wydarzenia rozpoczęły się od wizyty w budynku rządowym Limburgii, gdzie w 1992 r. podpisany został traktat z Maastricht. To na mocy tego traktatu utworzono KR, z myślą o umożliwieniu władzom lokalnym i regionalnym bezpośredniego zabierania głosu w sprawach europejskich, dlatego członkowie Komitetu wykorzystali wizytę do uroczystych obchodów, podsumowań i refleksji na temat przyszłości Europy.

Witając delegację Komitetu, komisarz Króla w Limburgii i członek KR-u Theo Bovens nawiązał do znaczenia regionów dla rozwoju Europy: „Po raz pierwszy w historii w traktacie z Maastricht nadano regionom rolę w dążeniu do ściślejszej integracji europejskiej. Z mojego doświadczenia wynika, że regiony mogą współpracować znacznie sprawniej niż kraje i że nie można rozwiązywać problemów międzynarodowych nie podchodząc do nich z perspektywy regionalnej”. Theo Bovens posłużył się przykładem ścisłej współpracy między Akwizgranem w Niemczech a Liège, Eupen i Hasselt w Belgii w dziedzinie transgranicznego egzekwowania prawa przez policję.

Burmistrz Maastricht Annemarie Penn-Te Strake podkreśliła, że „podpisanie traktatu z Maastricht 25 lat temu zostało przyjęte z optymizmem i pozytywnym nastawieniem”, ale od tego czasu „optymizm zmalał”. W tym kontekście z zadowoleniem przyjęła „aktywną rolę, jaką KR odgrywa w zachęcaniu do dyskusji na temat przyszłości Europy”.

Program wydarzenia

Galeria zdjęć na serwisie Flickr

Śledź dyskusję na Twitterze używając #MeAandEU, #YoFest, #eulocal

Uwaga dla redaktorów:

Członkowie KR-u, którzy wzięli udział w debacie:

Tony Buchanan, radny East Renfrewshire, Zjednoczone Królestwo (EA)

Luis Gomes, burmistrz Vila Real, Portugalia (EPL)

Rob Jonkman, członek zarządu gminy Opsterland, Niderlandy (EKR)

Kata Tüttő, przedstawicielka samorządu lokalnego 12. dzielnicy Budapesztu, Węgry (PES)

Jean-Noël Verfaillie, radny departamentu Nord, Francja (ALDE)

Obawy młodych ludzi i ich cele związane z przyszłością Europy zostaną uwzględnione w zaleceniach KR-u dla przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który zwrócił się do KR-u o przygotowanie opinii w sprawie: „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”. Ma to na celu jaśniejsze przedstawienie sposobu, w jaki rzeczywistość postrzegana jest w terenie w kontekście 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich.

Kontakt:
Nathalie Vandelle
tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE. Mogą Państwo złożyć wniosek o wgląd w swoje dane osobowe, sprostowanie nieprawidłowych czy niekompletnych danych lub zwrócić się o usunięcie Państwa danych z naszej listy adresowej.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres PresseCdr@cor.europa.eu. Można także kierować zapytania do inspektora ochrony danych osobowych KR-u: data.protection@cor.europa.eu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można także w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023