Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europa bliżej obywateli: Europejski Komitet Regionów wyznacza trzy priorytety na lata 2020–2025  

1) Przemyślenie modelu demokratycznego UE w celu lepszego odzwierciedlenia roli i zakresu odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych

2) Zarządzanie zmianami społecznymi, takimi jak globalne pandemie, rewolucja ekologiczna i cyfrowa oraz demografia

3) Wspieranie spójności i uczynienie z niej kompasu dla wszystkich polityk UE

Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął 2 lipca rezolucję nakreślającą trzy priorytety na najbliższe pięć lat. Celem przyświecającym Komitetowi jest zwiększenie odporności, zrównoważonego charakteru i spójności Unii Europejskiej poprzez większe zaangażowanie regionów i miast w kształtowanie i wdrażanie polityki unijnej.

1) Demokracja i przyszłość Unii Europejskiej

Pierwszym priorytetem jest zbliżenie Unii do obywateli z pomocą władz lokalnych i regionalnych. Wszystkie decyzje unijne i krajowe muszą być podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości. Komitet będzie nadal dbać o to, by przyszłe przepisy UE zmniejszyły obciążenia administracyjne i koszty wdrażania dla regionów, miast, miasteczek i wsi.

2) Budowanie odpornych społeczności lokalnych i regionalnych

Drugi priorytet dotyczy wyzwań, przed którymi stoją wsie, miasta i regiony: zarządzanie pandemią, transformacja ekologiczna, cyfrowa i demograficzna, w tym przepływy migracyjne. Stawienie czoła tym wyzwaniom jest możliwe tylko wtedy, jeśli wszystkie lokalne społeczności w Europie staną się bardziej odporne.

3) Unijne polityki ukierunkowane na konkretny obszar

Trzeci priorytet uwypukla spójność jako podstawową wartość, która musi służyć za kompas wszystkim politykom UE. Kryzys związany z COVID-19 pokazał jednak, że spójność to więcej niż tylko pieniądze: to wartość, która wytycza kierunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzy trwałe miejsca pracy wysokiej jakości i pozwala na skuteczne działania w terenie zgodne z potrzebami obywateli.

Tutaj można zapoznać się z broszurą Komitetu wyznaczającą priorytety na pięcioletni okres .

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), gubernator regionu Macedonia Środkowa i od lutego przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Milion demokratycznie wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych to zarówno europejskie fundamenty, jak i sieć bezpieczeństwa. To właśnie my jesteśmy pierwszym punktem pomocy dla obywateli w najgorszych momentach kryzysów i to my kierujemy potem odbudową. Niedawna pandemia pokazała, że trzeba lepiej współpracować na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, tak aby znaleźć rozwiązania, które zabezpieczają i poprawiają życie naszych obywateli. Dwuwymiarowy model europejski oparty na instytucjach UE i rządach krajowych okazał się zbyt ograniczony. UE musi zmienić i odnowić swoje podstawy w trójwymiarowym kontekście, aby w pełni odzwierciedlić rolę władz lokalnych i regionalnych w procesie decyzyjnym UE. To zdecydowane przesłanie przekażemy na konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), przewodniczący rządu regionalnego Azorów i pierwszy wiceprzewodniczący KR - u, powiedział: Przez kolejne pięć lat KR będzie wyznaczać kierunek zmian i potwierdzi priorytety miast i regionów z myślą o przyszłości naszej Unii. Będziemy współpracować z pozostałymi instytucjami europejskimi, a także z naszymi europejskimi, krajowymi i lokalnymi partnerami. Naszym zadaniem jest także zbliżenie UE do miejsc, w których żyją obywatele: do miast i regionów

Przewodniczący czterech mniejszych grup politycznych zwrócili uwagę na aspekty wspólnych priorytetów o szczególnym znaczeniu dla ich członków.

François Decoster (FR/Renew Europe), członek rady regionu Hauts-de-France i przewodniczący Renew Europe , powiedział: Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy dziś ambitnych inwestycji. Naszym celem jest, by – w większym stopniu niż w przeszłości – inwestycje UE przynosiły korzyści lokalnym gospodarkom i społecznościom oraz lokalnemu środowisku. To ambicja wspólna dla wszystkich grup politycznych w KR-ze. Jako europejscy liberałowie jesteśmy przekonani w Renew Europe, że takie inwestycje powinny i faktycznie mogą przyczynić się do zapewnienia sprawiedliwego, wolnego i otwartego społeczeństwa dążącego do wyważenia wolności, równości i społeczności.

Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego i przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów , stwierdził: Nasza Grupa chce zachować to, co jest dobre, i zmienić to, co wymaga zmiany. Zmiana klimatu wymaga bardzo trudnych decyzji, dlatego też – jako członkowie Grupy EKR – będziemy nalegać, by przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę towarzyszyło odpowiednie finansowanie i wystarczająca elastyczność. Jest dla nas jasne, że niektóre elementy Europejskiego Zielonego Ładu wymagają przeglądu i poprawy. Brak działań wiązałby się z istotnymi kosztami przemysłowymi i społecznymi dla naszych lokalnych społeczności.

Kieran McCarthy (IE/EA), członek rady hrabstwa Cork i przewodniczący Przymierza Europejskiego , powiedział: Przymierze Europejskie jest orędownikiem społeczności lokalnych i zawsze dążyło do tego, by projekt europejski nie pomijał obszarów wrażliwych. Cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować współpracę z innymi podmiotami w Europejskim Komitecie Regionów w ciągu najbliższych pięciu lat, walcząc o utrzymanie mniejszych miast i gmin oraz społeczności wiejskich i wyspiarskich, a także wykorzystując lokalne kultury, doświadczenia i sposoby życia jako podstawy odnowy Europy. UE opiera się na solidarności, a nasze społeczności zdecydowanie potrzebują zasad solidarności i pomocniczości w obliczu poważnych globalnych wyzwań. Bardziej niż kiedykolwiek liczymy na plany działania na rzecz sprostania tym wyzwaniom.

Satu Haapanen (FI/Zieloni), członkini rady miasta Oulu i wiceprzewodnicząca Zielonych, powiedziała: Mamy nadzieję, że rezolucja stanowi odzwierciedlenie uznania przez wszystkie grupy polityczne potrzeby szybkich, kompleksowych i wspólnych działań, aby zapobiec katastrofie klimatycznej. Doświadczenie pokazuje, że im bardziej społeczności podążają ścieżką zielonego rozwoju, tym szybciej dostrzegają korzyści gospodarcze i społeczne, dlatego nalegamy, by wszyscy przywódcy lokalni skorzystali z możliwości, jakie oferuje Europejski Zielony Ład, oraz by miasta i regiony miały bezpośredni dostęp do funduszy UE. Zielony Ład musi być również ładem społecznym. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że młodzi ludzie – pokolenie napędzające politykę klimatyczną i pokolenie, które najbardziej odczuje globalne ocieplenie – zostali tak dotknięci kryzysem związanym z koronawirusem. Dlatego cieszymy się, że inne Grupy polityczne w KR-ze będą wraz z nami domagać się Gwarancji dla młodzieży i stworzenia Gwarancji dla dzieci , tak aby każde dziecko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym miało dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej wczesnej edukacji i opieki, godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego wyżywienia.

Wczesne działania następcze w związku z rezolucją zostaną podjęte na kolejnej sesji plenarnej KR-u w październiku, kiedy to przewodniczący Tzitzikostas przedstawi pierwszy doroczny barometr lokalny i regionalny – popartą dowodami ocenę kwestii szczególnie ważnych dla regionów i gmin w UE. Pierwszy barometr będzie dotyczył stanu lokalnej demokracji i reakcji na pandemię COVID-19.

Rezolucja „Priorytety Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025

Europa bliżej obywateli dzięki wsiom, miastom i regionom
jest dostępna na stronie internetowej KR-u.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :