Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Kanał komunikacji instytucji europejskich z obywatelami: ‎ Europejskie inicjatywy obywatelskie muszą mieć wpływ na proces legislacyjny UE  

Przywódcy lokalni i regionalni są gotowi promować inicjatywy obywatelskie
o oddziaływaniu terytorialnym

W 142. sesji plenarnej KR-u po raz pierwszy udział wzięli przedstawiciele dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich, zaproszeni przez przywódców lokalnych i regionalnych. W posiedzeniu uczestniczyli również wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego ds. demokracji europejskiej i europejskich inicjatyw obywatelskich Pedro Silva Pereira oraz nowo wybrana przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Christa Schweng. Dzięki tej inicjatywie KR rozpoczyna debatę nad demokracją w kontekście konferencji w sprawie przyszłości Europy i pokazuje swoje zaangażowanie we wspieranie tych europejskich inicjatyw obywatelskich, które wchodzą w zakres jego kompetencji politycznych i mają znaczenie polityczne dla władz lokalnych i regionalnych. Europejskie inicjatywy obywatelskie (ECI) ułatwiają i wzmacniają priorytet polityczny KR-u, jakim jest przybliżenie Europy obywatelom, a KR jako przedstawiciel szczebla sprawowania rządów, który jest najbliżej obywateli, jest zasadniczym partnerem w ich promowaniu. Niepodjęcie przez Komisję Europejską należytych działań legislacyjnych w odpowiedzi na ECI nie tylko budzi frustrację milionów obywateli, ale może wywołać falę niechęci wobec instytucji europejskich.

Europejska inicjatywa obywatelska powstała w 2011 r. Jest to unijny instrument demokracji uczestniczącej, który umożliwia obywatelom zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku dotyczącego aktu prawnego wdrażającego traktaty UE. Zgodnie ze sprawozdaniem OECD z 2020 r. dotyczącym zainteresowania demokracją deliberatywną w całej UE w ciągu ostatnich 40 lat częściej stosowano procesy deliberatywne na szczeblu lokalnym (52%) i regionalnym (30%). Władze lokalne i regionalne są zatem naturalnymi partnerami w promowaniu europejskich inicjatyw obywatelskich o oddziaływaniu terytorialnym. Można to robić na trzy sposoby. Po pierwsze, członkowie KR-u mogą wspólnie zdecydować o wspieraniu celu konkretnej europejskiej inicjatywy obywatelskiej w formie opinii z inicjatywy własnej lub rezolucji. Po drugie, kwestia ta może zostać poruszona przez jednego członka KR-u podczas stałej debaty plenarnej na temat kwestii lokalnych i regionalnych w całej UE. Po trzecie europejskie inicjatywy obywatelskie mogłyby zostać włączone do CitizEN – sieci na rzecz zaangażowania obywateli w sprawy unijne, która jest pionierskim narzędziem opracowanym przez KR z myślą o konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro stwierdził: Europejskie inicjatywy obywatelskie mogłyby znacząco przyczynić się do poprawy demokracji w UE. Zawsze musimy stać na straży demokracji, lepszego stanowienia prawa i zasady aktywnej pomocniczości. Jeżeli inicjatywa obywatelska nie otrzyma odpowiedniego wsparcia, może ponieść fiasko, a to doprowadzi do dalszej frustracji wśród obywateli i podważy ich zaufanie do UE. Te rozważania nie mogą być jedynie na poziomie abstrakcji, ale powinny przekształcić się w debatę polityczną na konferencji w sprawie przyszłości Europy, aby znaleźć nowe sposoby wzmocnienia demokratycznych podstaw UE .

Pedro Silva Pereira , wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za demokrację europejską i europejską inicjatywę obywatelską, stwierdził: Europejska inicjatywa obywatelska jest ważnym instrumentem promowania uczestnictwa Europy w procesie legislacyjnym Unii. Proces ten, wprowadzony traktatem lizbońskim, był przedmiotem kilku zmian mających na celu ułatwienie dostępu, a także zapewnienie większej przejrzystości w procesie decyzyjnym UE. W czasach, gdy pragniemy zainicjować pogłębioną dyskusję na temat przyszłości Europy, europejska inicjatywa obywatelska może być przykładem dalszego poszerzenia interakcji między obywatelami i instytucjami UE, w szczególności z Parlamentem Europejskim, oraz sposobów wzmocnienia mechanizmów demokracji uczestniczącej. Inicjatywa Komitetu Regionów pojawia się w najbardziej odpowiednim momencie i dowodzi, że podmioty regionalne są mocno zaangażowane w ciągły proces ulepszania demokracji europejskiej.

Christa Schweng , przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, oświadczyła: Musimy umieścić ludzi w centrum polityki UE, zarówno za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanych w naszym Komitecie, jak i poprzez takie instrumenty jak europejska inicjatywa obywatelska. EKES na szczeblu UE i jego członkinie i członkowie w swoich krajach będą nadal promować europejską inicjatywę obywatelską, tak aby instrument ten był obywatelom lepiej znany, a tym samym i lepiej przez nich wykorzystywany. Chcemy dbać o zaangażowanie obywateli i zwiększać je, ponieważ UE powinna być jak najbliższa swoim obywatelom i zasługiwać na ich zaufanie. Nasze komitety odgrywają ważną rolę jako pośrednicy na szczeblu UE, ale także na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Inicjatywa Minority Safepack - milion podpisów za różnorodnością w Europie została przedstawiona przez jednego z organizatorów i byłego przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i wzywa UE do poprawy ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz do wzmocnienia różnorodności kulturowej i językowej w Unii. Jest to jedna z siedmiu europejskich inicjatyw obywatelskich, które uzyskały wystarczającą liczbę podpisów, zakończyły wszystkie etapy procedury i zostały pomyślnie przedłożone Komisji.

Wyborcy bez granic, pełne prawa polityczne dla obywateli UE to jedna z 14 trwających obecnie europejskich inicjatyw obywatelskich (tj. otwartych inicjatyw, w sprawie których zbierane są podpisy). Została ona przedstawiona przez Beniamina Brunatiego. Jej autorzy domagają się, aby przeprowadzono reformy w celu wzmocnienia istniejących praw obywateli UE do głosowania i kandydowania w wyborach europejskich i lokalnych w kraju zamieszkania oraz by opracowano nowe przepisy w celu rozszerzenia tych praw na wybory i referenda regionalne i krajowe.

CitizEN – sieć na rzecz zaangażowania obywateli w sprawy UE – to narzędzie zaproponowane przez KR w opinii Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami (sprawozdawca: Declan McDonnell (IE/EA)), którego celem jest zaangażowanie obywateli w kształtowanie polityki. Sieć CitizEN może zostać zainaugurowana podczas konferencji w sprawie przyszłości Europy, tak by w przyszłości przekształcić się w stały mechanizm. Sieć miałaby trzy cele:

– wzmocnienie interakcji między instytucjami europejskimi a obywatelami poprzez bezpośrednie metody zaangażowania na poziomie lokalnym i regionalnym;

– przedstawienie przykładowych metod uczestnictwa, które mogą być stosowane zarówno formalnie, jak i nieformalnie;

– działanie jako baza informacji i wymiany najlepszych praktyk w zakresie krajowych, regionalnych i lokalnych inicjatyw dotyczących uczestnictwa z całej Unii Europejskiej.

Organizatorzy europejskich inicjatyw obywatelskich powinni korzystać z okazji, jaką są debaty organizowane w ramach konferencji na temat przyszłości Europy. Sieć CitizEN mogłaby stać się trwałą i stabilną infrastrukturą realizującą działania następcze po konferencji oraz gwarantującą, że obywatele będą dobrze informowani i że będą uczestniczyć w etapach monitorowania i oceny.

Kontekst

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy, mające uczynić europejską inicjatywę obywatelską bardziej dostępną, mniej uciążliwą i łatwiejszą do przeprowadzenia i poparcia. Główną innowacją techniczną jest centralny system zbierania deklaracji on-line zarządzany przez Komisję Europejską. Usługa ta jest oferowana bezpłatnie i umożliwia obywatelkom i obywatelom podpisywanie się za pomocą e-identyfikacji. Organizatorzy mogą również zdecydować o utworzeniu własnego indywidualnego systemu zbierania deklaracji on-line do końca 2022 r. Od 2012 r. zarejestrowano 75 inicjatyw.

KR przyjął trzy opinie na ten temat:

W opinii Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej przyjętej w październiku 2018 r., ujęto inicjatywę obywatelską w szerszych ramach zagadnienia demokracji i udziału obywateli: należy wzmocnić instrumenty uczestnictwa, takie jak europejska inicjatywa obywatelska. Jako narzędzie uzupełniające istniejące struktury demokracji przedstawicielskiej na poziomie UE, a także innowacyjne dodatkowe elementy partycypacyjnego podejmowania decyzji i stałego dialogu, europejska inicjatywa obywatelska może pomóc w mobilizacji obywateli wokół wspólnej sprawy, podkreślić europejski wymiar kluczowych kwestii politycznych i sprzyjać tworzeniu ogólnoeuropejskich debat i kształtowania związanej z nimi opinii publicznej.

Podobnie w rezolucji KR-u w sprawie propozycji na nową kadencję prawodawców Unii Europejskiej , przyjętej w czerwcu 2019 r., europejska inicjatywa obywatelska została wymieniona wśród istniejących instrumentów demokracji uczestniczącej, które wzmacniają legitymację i demokratyczne podstawy UE i które powinny zostać uzupełnione nowymi instrumentami, takimi jak stały system dialogu z obywatelami.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 473 52 41 15

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023