Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE: Michel Barnie r, główny negocjator UE ds. Brexitu, spotyka się z lokalnymi liderami z UE, by omówić skutki tego kroku dla regionów i miast  
Ponadto w porządku obrad sesji plenarnej w dniach 22–23 marca: debata na temat przyszłości Europy z posłami do PE Guyem Verhofstadtem, Elmarem Brokiem i Jo Leinenem; debata w sprawie polityki żywnościowej UE z udziałem unijnego komisarza Vytenisa Andriukaitisa oraz dyskusja na temat unijnej polityki dotyczącej zmniejszania ryzyka związanegoz klęskami żywiołowymi – z udziałem komisarza Christosa Stylianidesa.

W dniu 22 marca, na krótko przed spodziewanym rozpoczęciem przez Zjednoczone Królestwo negocjacji w sprawie wyjścia z UE, Michel Barnier, główny negocjator UE ds. Brexitu, omówi z członkami Europejskiego Komitetu Regionów skutki tej decyzji dla miast i regionów. Nazajutrz po tym spotkaniu władze lokalne i regionalne mają wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, głosując nad rezolucją w sprawie Brexitu.

 

Debata na temat przyszłości Europy

 

W pierwszym dniu sesji plenarnej członkowie KR-u, unijnego zgromadzenia lokalnych i regionalnych polityków, spotkają się z trzema wpływowymi eurodeputowanymi, by omówić białą księgę w sprawie przyszłości Europy. Debata w sprawie przyszłości Europy wpisuje się w szerszy proces politycznej refleksji KR-u nad kierunkiem rozwoju UE. W ramach tych rozważań Komitet organizuje w tym roku szereg dialogów z obywatelami w całej Unii. W debacie na temat przyszłości Europy udział wezmą Guy Verhofstadt (BE/ALDE) i Elmar Brok (DE/EPL) – autorzy sprawozdań na temat reformy UE, a także eurodeputowany Jo Leinen (DE/S&D), przewodniczący Międzynarodowego Ruchu Europejskiego, największej ogólnoeuropejskiej sieci organizacji proeuropejskich. Guy Verhofstadt reprezentuje także Parlament Europejski w negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem.

 

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u | Program medialny sesji plenarnej

 

 

Inne punkty porządku obrad dotyczyć będą następujących kwestii:

 

Ramy z Sendai: radzenie sobie z lokalnymi skutkami klęsk żywiołowych

W dniu 13 października zeszłego roku KR i Biuro ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR) podpisały pięcioletni plan działania, którego celem jest wspieranie miast i regionów UE w podejmowaniu bardziej zgodnych działań na rzecz ograniczania skutków katastrof naturalnych. Plan działania, który został podpisany w Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych, zmierza do przełożenia ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 na propozycje skierowane do samorządów lokalnych i regionalnych. Adam Banaszak (PL/EKR), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest sprawozdawcą opinii w sprawie wspomnianego planu działania, w której podkreśla się potrzebę rozwoju i promowania regionalnych platform na rzecz ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych. Przed głosowaniem nad opinią członkowie wymienią poglądy z Christosem Stylianidesem, komisarzem do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

 

Współdziałanie systemów opieki zdrowotnej

Opinia w sprawie integracji, współdziałania i wydajności systemów opieki zdrowotnej autorstwa Birgitty Sacrédeus (SE/EPL), członkini zgromadzenia regionalnego okręgu Dalarna, skupia się na sposobach wspierania przez UE wysiłków państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych zmierzających do poprawy zdrowia publicznego i rozwijania usług zdrowotnych. Analizuje także, w jaki sposób w rozwijaniu europejskich systemów opieki zdrowotnej może pomóc współpraca transgraniczna. Odpowiednie i trwałe finansowanie opieki zdrowotnej ma decydujące znaczenie dla zapewnienia dostępnych i obecnych na całym obszarze świadczeń wysokiej jakości. Sprawozdawczyni zwraca szczególną uwagę na problemy związane ze zdrowiem psychicznym i chorobami przewlekłymi, które generują największe koszty dla systemu opieki zdrowotnej oraz innych systemów opieki społecznej.

 

Polityka dotycząca zrównoważonej żywności

Arno Kompatscher (IT/EPL) , przewodniczący autonomicznej prowincji Bolzano i radny regionalny, jest sprawozdawcą opinii mającej na celu promowanie bardziej zrównoważonej produkcji żywności i struktury spożycia oraz tworzenie powiazań między polityką żywnościową a innymi unijnymi strategiami. Polityka UE dotycząca zrównoważonej żywności musi być kształtowana w sposób demokratyczny i opracowywana na podstawie wspólnej długoterminowej wizji. Musi być także oparta na najnowszej wiedzy naukowej oraz zgodna z ideą wielopoziomowego sprawowania rządów. W opinii zaproponowano inicjatywy i środki służące wspieraniu polityki żywnościowej UE z lokalnej i regionalnej perspektywy. W debacie z członkami weźmie udział Vytenis Andriukaitis, komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

 

Inteligentna specjalizacja

Aby rozwijać strategie inteligentnej specjalizacji mogące skutecznie wykorzystywać atuty i zasoby regionów, władze lokalne i regionalne muszą ze sobą współpracować w celu tworzenia łańcuchów wartości – stwierdza sprawozdawca opinii Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), szef delegacji Nawarry w Brukseli. By ułatwić osiągnięcie tego celu, należy zreformować obecne ramy regulacyjne z myślą o rozwijaniu synergii między instrumentami finansowymi a strategiami regionalnymi, a także z myślą o osiągnięciu postępu w wysiłkach na rzecz projektowania, opracowywania, wdrażania i monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji oraz na rzecz podejmowania działań następczych w odniesieniu do tych strategii. W debacie weźmie udział sprawozdawca Parlamentu Europejskiego Ramón Luís Valcárcel Siso (ES/EPL), który jest także wiceprzewodniczącym PE odpowiedzialnym za komunikację.

 

Tego samego dnia KR będzie również gospodarzem konferencji w sprawie roli obszarów metropolitalnych w przyszłej polityce spójności.

Celem konferencji jest uwypuklenie roli dużych miast i obszarów metropolitalnych w polityce spójności UE i w zarządzaniu funduszami strukturalnymi. W ramach konferencji przeprowadzi się dyskusję służącą ocenie wkładu obszarów metropolitalnych we wdrażanie obecnych polityk i funduszy UE. Jej uczestnicy zastanowią się także, w jaki sposób można by ponownie określić ich rolę w polityce spójności po 2020 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Inne opinie/rezolucje, które mają zostać przyjęte:

 

Wnioski ustawodawcze dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz rozporządzenia w sprawie LULUCF

Rezolucja w sprawie priorytetów Europejskiego Komitetu Regionów w kontekście programu prac Komisji Europejskiej na 2018 r.

Rezolucja w sprawie praworządności w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej

 

 

Informacje praktyczne:

 

Miejsce: budynek Parlamentu Europejskiego im. Paula-Henri Spaaka, sala posiedzeń plenarnych, rue Wiertz 60, Bruksela

Termin: 22 marca w godz. 14.45–20.45; 23 marca w godz. 9.00–13.00

 

Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

• Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Program medialny sesji plenarnej

 

Śledź nas: @EU_CoR ; #CoRplenary

 

 

Kontakt:

Pierluigi Boda (IT, EN)

tel: +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

tel: +32 2 282 2409

tel. kom.: +32 476 87 99 29

david.crous@cor.europa.eu

 

Lauri Ouvinen (FI, SV, EN, ES, FR)

tel: +32 2 282 2063

tel. kom.: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Carmen Schmidle (DE, EN)

tel: +32 2 282 2366

tel. kom. +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

Nathalie Vandelle (FR,EN)

tel: +32 2 282 2289

tel. kom. +32 473 860 530

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Wioletta Wojewódzka (PL, FR)

tel: +32 2 282 2289

tel. kom.: +32 475 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

 

Usługi fotograficzne

tel: +32 2 282 2045

Photocor@cor.europa.eu

Usługi audiowizualne

tel. +32 2 282 2532, tel. kom. +32 473 52 29 88

stephanie.paillet@cor.europa.eu

 

 

Share: