Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nowy komunikat KE w sprawie lepszego stanowienia prawa: KR z zadowoleniem przyjmuje gotowość Komisji do ściślejszej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi  

Nowy komunikat Komisji Europejskiej (KE) w sprawie lepszego stanowienia prawa i dążenia wspólnymi siłami do lepszego prawodawstwa stwarza warunki do poprawy procesu prawodawczego w Unii Europejskiej i świadczy o większym zaangażowaniu Komisji na rzecz większej przejrzystości, inkluzywności i skuteczności procesu kreowania polityki. Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do skuteczniejszego angażowania władz lokalnych i regionalnych w cały cykl polityki i uznaje potrzebę przyjęcia takiego podejścia do prawodawstwa, które uwzględnia wymiar terytorialny.

W komunikacie KE uznano centralną rolę władz lokalnych i regionalnych w procesie lepszego stanowienia prawa oraz podkreślono funkcję i znaczenie ocen oddziaływania terytorialnego jako cennych narzędzi uzupełniających oceny skutków ex ante przeprowadzane przez Komisję. Ponadto potwierdzono w nim znaczną rolę władz lokalnych i regionalnych w procesie przeglądu prawodawstwa UE, która została już uznana wraz z utworzeniem w maju 2020 r. platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) . Konkretniej rzecz ujmując, Komisja Europejska podkreśla w komunikacie rolę trzech przedstawicieli KR-u , którzy zostali powołani do grupy zarządzającej F4F, oraz rolę sieci regionalnych centrów KR-u ds. oceny wdrożenia polityki UE (RegHub) jako podgrupy ekspertów tej platformy. Jest to szczególnie ważne w świetle ogólnego wzrostu znaczenia ocen w systemie lepszego stanowienia prawa opracowanym przez KE. Tym samym uznano, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu, egzekwowaniu i ostatecznej ocenie polityki UE w terenie. KR przyjmuje ponadto z zadowoleniem zamiar Komisji, by systematycznie korzystać z przygotowanej przez KR tabeli oceny zgodności z zasadą pomocniczości w analizie, czy prawodawstwo na szczeblu UE jest uzasadnione, czy nie.

Mark Speich (DE/EPL) , sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR-u ( CIVEX ) oraz jeden z trzech przedstawicieli KR-u w Platformie F4F stwierdził: Z zadowoleniem obserwuję postępy, zwłaszcza uwzględnienie platformy F4F i tabeli oceny zgodności z zasadą pomocniczości. To krok we właściwym kierunku. Uważam, że jeżeli będziemy kroczyć tą drogą, kolejnym etapem mogłoby być utworzenie stałego komitetu monitorującego, który stale dokonywałby przeglądu nie tylko przyszłego, ale również istniejącego prawodawstwa i skuteczności legislacyjnej z punktu widzenia wdrażania na szczeblu regionalnym.

Jeśli chodzi o realizację celów nowego komunikatu, KR oczekuje na uaktualnione wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa i zestawu instrumentów służących lepszemu stanowieniu prawa , które pomagają par excellence w realizacji działań KE w zakresie lepszego stanowienia prawa oraz są głównym sposobem uwzględnienia zasad pomocniczości i proporcjonalności w procesie kształtowania polityki UE.

Opinię KR-u na temat komunikatu KE w sprawie lepszego stanowienia prawa sporządzi sprawozdawca Piero Mauro Zanin (IT/EPL) , zastępca członka KR-u i przewodniczący rady regionu Friuli-Wenecja Julijska. Zostanie przyjęta na posiedzeniu Komisji CIVEX 28 września i na sesji plenarnej KR-u w dniach 1–2 grudnia 2021 r.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :