Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi  

Niszczycielskie powodzie, które w zeszłym tygodniu nawiedziły niektóre regiony północnych Włoch, po raz kolejny pokazały, że Unia Europejska musi pilnie przyjąć nowe wspólne podejście, które pozwoli lepiej radzić sobie z zagrożeniami i kryzysami oraz zwiększyć odporność terytorialną. Było to główne przesłanie, które przywódcy lokalni i regionalni przekazali komisarzowi do spraw zarządzania kryzysowego Janezowi Lenarčičowi podczas debaty w ramach sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dniu 24 maja. Członkowie Komitetu podkreślili, że należy położyć szczególny nacisk na przeciwdziałanie społecznej i terytorialnej podatności na zagrożenia na szczeblu lokalnym, aby móc lepiej zmniejszać skutki przyszłych kryzysów. Ich żądania zostały włączone do opinii przyjętej tuż po debacie, sporządzonej przez Christophe’a Clergeau (FR/PES), członka rady regionu Kraj Loary.

W ostatnich latach terytoria europejskie ucierpiały w wyniku poważnych i nieprzewidywalnych kryzysów, które nie zatrzymały się na granicach administracyjnych i najsilniej dotknęły osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, pogłębiając nierówności w zakresie zdrowia i dobrostanu. Śmiertelne pożary lasów w Portugalii w 2017 r., trzęsienie ziemi w Chorwacji zimą 2020 r., burze szalejące w południowo-wschodniej Francji w październiku 2020 r., powodzie w Niemczech i Belgii latem 2021 r. czy w zeszłym tygodniu we włoskim regionie Emilia-Romania, to przykłady ekstremalnych zdarzeń, które uderzyły w społeczności europejskie i w których lokalne podmioty stanęły na czele działań publicznych. Podczas debaty z europejskim komisarzem do spraw zarządzania kryzysowegoJanezem Lenarčičem członkowie KR-u stwierdzili, że aby lepiej radzić sobie z tymi wydarzeniami, Europa musi przejść od podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem do nowej wspólnej kultury gotowości z bardziej odpornymi i proaktywnymi społeczeństwami na nieprzewidziane zagrożenia i kryzysy. Instytucje unijne i krajowe muszą inwestować w zbiorową gotowość naszego społeczeństwa na wypadek kryzysów i klęsk żywiołowych, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie dostępności usług publicznych i skupienie się na osobach najbardziej narażonych na zagrożenia.

Przewodniczący KR-u Vasco Alves Cordeiro powiedział: “W zeszłym tygodniu widzieliśmy kolejny przykład tego, jak klęski żywiołowe dramatycznie wpływają na życie ludzi: Region Emilia-Romania we Włoszech ucierpiał w wyniku ulewnych deszczy. Lokalni i regionalni politycy stoją na czele, gdy konsekwencje zmian klimatu stają się namacalne i muszą zarządzać sytuacjami kryzysowymi, mobilizując wszystkie swoje zasoby. Uprawnienia decyzyjne władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska są jednak ograniczone. Właśnie dlatego dzisiejsza debata z komisarzem Lenarčičem była ważna. Dla komisarza ds. zarządzania kryzysowego niezwykle ważne jest, aby doświadczenia władz lokalnych i regionalnych w terenie stanowiły podstawę jego decyzji. Podzieliliśmy się z nim również kilkoma pozytywnymi przykładami miast i regionów, które poprawiają swoją zdolność do walki z pożarami, powodziami lub suszami. W Europie musimy uczyć się od siebie nawzajem, a także poprawić naszą współpracę transgraniczną w czasach klęsk żywiołowych i kryzysów".

Komisarz Lenarčič podkreślił, że w miarę pogarszania się globalnego krajobrazu ryzyka coraz częściej mamy do czynienia z klęskami żywiołowymi o skutkach transgranicznych i transsektorowych. Musimy współpracować, by tworzyć bezpieczniejszą i bardziej odporną przyszłość dla społeczności i regionów w całej Europie. Dlatego ogłosiliśmypięć unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy i pięć inicjatyw przewodnich. Umożliwiają one regionom przewidywanie i przetrwanie przyszłych sytuacji wyjątkowych. Realizacja tych inicjatyw przez władze lokalne i regionalne w ich społecznościach ma kluczowe znaczenie dla urzeczywistnienia celów.

Przywódcy lokalni i regionalni przedstawili swoje obawy i postulaty w przyjętej podczas sesji plenarnej opinii „Gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzanie kryzysowe: wzmocnienie odporności Unii, jej regionów i miast” przygotowanej przez Christophe Clergeau (FR/PES), członka rady regionu Kraj Loary.

W opinii KR-u uwydatniono, jak ważne jest, by ocena podatności na zagrożenia była kluczowym elementem przyszłej polityki spójności. KR z zadowoleniem przyjął zatem opracowanie miernika i wzywa do utworzenia przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC)Komisji Europejskiej skonsolidowanej regionalnej i lokalnej tabeli wskaźników dotyczącej społecznej i terytorialnej podatności na zagrożenia. Członkowie Komitetu apelują o pełne polityczne i finansowe wsparcie tej inicjatywy przez instytucje UE i państwa członkowskie, które mieć miejsce na wszystkich szczeblach terytorialnych, aby można było lepiej zrozumieć podatność na zagrożenia na każdym terytorium, zwalczać nierówności społeczne i terytorialne oraz ukierunkowywać politykę publiczną.

W czasie debaty głos zabrał Adam Banaszak (ECR/PL), Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego,podkreślając:"Odporność, przeciwdziałanie i reakcja na katastrofy naturalne to odpowiedzialność państw członkowskich, jednak zgodnie z badaniami Eurostatu obywatele oczekują również zaangażowania władz lokalnych w sytuacji nadejścia klęski żywiołowej. Gdy w 2017 roku w mój region uderzył huragan, zadziałał unijny mechanizm i otrzymaliśmy m.in. środki z Funduszu Solidarności na odbudowę. Lepiej jednak dobrze przygotować się na nadejście kataklizmów, niż reagować post factum. Dlatego Komitet Regionów podejmuje własne inicjatywy i zacieśnia współpracę międzyinstytucjonalną w celu zapobiegania katastrofom naturalnym."

Ponadto przywódcy lokalni i regionalni proponują utworzenie europejskiej szkoły zajmującej się przeciwdziałaniem zagrożeniom i kryzysom, która zapewniłaby ścieżki szkolenia dla decydentów lokalnych, krajowych i europejskich, a także umożliwiłaby im wymianę wiedzy i opracowanie wspólnych metod pracy w celu reagowania na kryzysy. UE powinna również przyjąć „72-godzinną strategię radzenia sobie z kryzysami” dostosowaną do lokalnej specyfiki, aby zwiększyć gotowość społeczności lokalnych i zdolność obywateli do łączenia sił w pierwszych godzinach kryzysu, zanim nadejdzie pomoc.

Kontekst:

Najlepsze praktyki pokazujące, w jaki sposób regiony i miasta niedawno radziły sobie z kryzysami, można znaleźć w tym filmie.

W lutym 2023 r. Komisja Europejska ustanowiła pięć wspólnycheuropejskichcelów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, które obejmują sposoby lepszego przewidywania przez państwa członkowskie wystąpienia zagrożeń naturalnych, a także przygotowywania się na ich wypadek, ostrzegania, reagowania i dbania o bezpieczeństwo obywateli. Aby rozpocząć realizację tych celów, Komisja Europejska uruchomiła pięć inicjatyw przewodnich, po jednej w ramach każdego celu.

Kontakt:

Angela Machado

tel. +32 475 41 31 58

angela.machado@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

tel. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023