Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zabierz głos w Brukseli: ubiegaj się teraz o członkostwo RegHub 2.0  

​​​Zabierz głos w Brukseli:

ubiegaj się teraz o członkostwo RegHub 2.0.

Czym jest #RegHub?

Sieć regionalnych centrów Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) (RegHub) skupia europejskie miasta i regiony i ocenia wdrażanie polityki UE. Została zainicjowana w 2018 r. i liczy obecnie 36 członków.

Składa się z lokalnych i regionalnych urzędników publicznych (punktów kontaktowych), którzy zbierają od zainteresowanych stron specjalistyczne informacje zwrotne na temat doświadczeń z wdrażania istniejących polityk UE w terenie.

RegHub gromadzi informacje od swych punktów kontaktowych w drodze ukierunkowanych konsultacji, które są tłumaczone na wszystkie języki UE. Dzięki temu zainteresowane podmioty mogą zgłaszać uwagi w języku ojczystym. Następnie punkt kontaktowy zbiera uzyskane informacje w sprawozdaniach z realizacji, które KR uwzględnia w różnych ocenach polityki UE. Tym samym sieć wnosi perspektywę lokalną i regionalną do kreowania polityki UE i poszerza swą bazę faktograficzną.

Kto może zostać członkiem RegHub 2.0 i czego się oczekuje?

Niemal 2 lata temu KR zainicjował fazę pilotażową RegHub. Po pozytywnej ocenie wyników RegHub KR rozpoczyna obecnie główny etap działania sieci (RegHub 2.0) i opublikował zaproszenie do składania wniosków dla nowych kandydatów.

Każdy samorząd lokalny i regionalny w Unii Europejskiej może wyrazić zainteresowanie członkostwem w sieci RegHub. Nie ma wymogu, by samorząd zgłaszający chęć udziału w sieci posiadał reprezentację w Europejskim Komitecie Regionów.

Centrum regionalne ma wyznaczyć specjalny punkt kontaktowy dla RegHub. Punktem kontaktowym powinien być odpowiedni i doświadczony pracownik administracji lokalnej lub regionalnej z obszaru danego centrum regionalnego. Powinien dobrze władać językiem angielskim w mowie i piśmie i posiadać upoważnienie ze strony swej administracji do:

  • udziału w posiedzeniach RegHub (fizycznych bądź zdalnych) i
  • we wszystkich konsultacjach RegHub;
  • zbierać uwagi od swych zainteresowanych stron na potrzeby każdej konsultacji RegHub;
  • pełnić funkcję punktu kontaktowego dla stosownych instytucji i organizacji na swym obszarze zaangażowanych we wdrażanie polityki UE.

Miasta i regiony należące do sieci będą pokrywać wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem centrum regionalnego z wyjątkiem udziału punktu kontaktowego centrum w posiedzeniach sieci odbywających się fizycznie. Koszty podróży wynikające z udziału w posiedzeniach fizycznych będą zwracane zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

Kryteria wyboru

Wybór członków RegHub 2.0 będzie się opierać na następujących kryteriach:

  • wynikach uzyskanych podczas fazy pilotażowej (dotyczy to wyłącznie obecnych członków RegHub);
  • motywacji kandydatów i ich zdolności do wniesienia wkładu;
  • różnorodności członków pod względem roli instytucjonalnej i uprawnień legislacyjnych, a także populacji, wielkości i specyfiki społecznej i gospodarczej;
  • odpowiedniej równowagi geograficznej członków w skali całej UE.

Dlaczego mój region lub miasto powinno się zgłosić?

Centra regionalne i ich zainteresowane strony mają uprzywilejowaną pozycję jako skarbnica doświadczeń z pierwszej ręki, przydatnych w ocenie polityki UE. Co więcej, centra będą należeć również do podgrupy RegHub w nowej platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości Komisji Europejskiej (F4F) i tym samym będą wywierać nawet większy i bezpośredni wpływ na lepsze stanowienie prawa.

​​​​​

W jaki sposób mój region lub miasto może się zgłosić?

Proszę wypełnić i przesłać niniejszy formularz wniosku w języku angielskim najpóźniej do 30 listopada 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem RegHub@cor.europa.eu


Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022