Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Agroekologia odpowiedzią na europejskie wyzwania rolne, społeczne i środowiskowe  

Pandemia COVID-19 zwiększyła podatność Europy na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, a aktualne praktyki rolnicze nadal szkodzą środowisku, powodują drastyczną utratę różnorodności biologicznej i odpowiadają za 10% rocznych emisji dwutlenku węgla w UE.

Europejski Komitet Regionów zaproponował kompleksowy zestaw środków wspierających agroekologię w UE. Agroekologia zmniejsza ślad węglowy rolnictwa, sprzyja odbudowie różnorodności biologicznej, przywraca żyzność gleby, zapobiega zanieczyszczaniu powietrza i wody, zwiększa odporność ekonomiczną i społeczną gospodarstw rolnych oraz zapewnia zdrową i dostępną żywność. Rolnictwo zajmuje połowę terytorium lądowego Europy i emituje 10% rocznych emisji dwutlenku węgla w UE. Reforma wspólnej polityki rolnej w celu zmiany praktyk rolniczych ma kluczowe znaczenie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu – unijnej strategii osiągania neutralności klimatycznej do 2050 r.

Guillaume Cros (FR/Zieloni) , wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Oksytanii i sprawozdawca przygotowanej przez KR opinii w sprawie agroekologii , powiedział: Pandemia ujawniła słabości naszego zglobalizowanego systemu rolnego i żywnościowego. Europejskie rolnictwo wymaga transformacji agronomicznej, społecznej i terytorialnej, która zapewni większą zrównoważoność i odporność. Agroekologia jest odpowiedzią na wiele wyzwań, jakie stoją przed nami: potrzebę obniżenia emisyjności rolnictwa, odbudowy bioróżnorodności, przywrócenia żyzności gleby i zwiększenia odporności ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych, by móc zapewnić wszystkim zdrową, lokalną żywność po przystępnych cenach. Bazująca na sieci małych i średnich gospodarstw agroekologia może również odgrywać zasadniczą rolę w rewitalizacji obszarów wiejskich w całej UE.

KR z zadowoleniem przyjmuje apel o znaczące przekształcenie polityki rolnej, jaki Komisja wystosowała w strategii „od pola do stołu” . KR zaleca jednak, by zapowiedziane w tej strategii nowe przepisy dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych obejmowały ramy prawne zobowiązujące do rozpoczęcia autentycznej transformacji agroekologicznej.

Członkowie KR-u są zgodni, że trwająca obecnie reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) jest niepowtarzalną okazją do zazielenienia sektora rolnego, zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE.

Agroekologii, opartej na małych i średnich gospodarstwach, nie da się rozwinąć, jeżeli płatności bezpośrednie w ramach WPR nadal będą przydzielane na hektar, a nie na osobę aktywną w gospodarstwie. KR proponuje stopniowe przejście od płatności podstawowej na hektar do płatności podstawowej uzależnionej od liczby osób pracujących w gospodarstwie oraz przydzielenie płatności bezpośrednich przede wszystkim na małe i średnie gospodarstwa agroekologiczne.

Członkowie KR-u wzywają Komisję Europejską do przedstawienia wniosku dotyczącego nowej europejskiej dyrektywy w sprawie gleb rolnych, aby powstrzymać spadek zawartości materii organicznej w glebie, zatrzymać erozję i priorytetowo traktować życie glebowe w praktykach rolniczych.

KR apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, by dalej promowały rozwój krótkich łańcuchów dostaw. Zaleca szkolenia techniczne i doradztwo w zakresie krótkich łańcuchów dostaw i przetwarzania produktów rolnych na małą skalę.

Członkowie apelują o przyjęcie nowych przepisów dotyczących gruntów rolnych i zabudowy, rozwijanie chronionych obszarów rolnych, tworzenie gospodarstw pokazowych w dziedzinie agroekologii, a także o narzędzia do monitorowania realizacji transformacji agroekologicznej.

Unijne zgromadzenie władz lokalnych i regionalnych wzywa, by opracowano prawodawstwo UE wykluczające nasiona zmodyfikowane genetycznie lub zmutagenizowane oraz by zaprzestano przywozu produktów rolnych, które nie spełniają europejskich społecznych i środowiskowych norm produkcji.

Aby przyspieszyć transformację ekologiczną w rolnictwie, KR zaleca państwom członkowskim wprowadzenie systemu premii i kar w ramach ekoprogramów nowej wspólnej polityki rolnej. Na przykład: premia za większą dywersyfikację upraw finansowana z obniżki nałożonej z powodu stosowania nawozów chemicznych, pestycydów i antybiotyków, premia za hodowlę pastwiskową finansowana z obniżki nałożonej z powodu emisji gazów cieplarnianych, wypłacana proporcjonalnie do liczby hodowanych przeżuwaczy. Ekoprogramy powinny stanowić co najmniej 30% środków pierwszego filaru.

Aby poprawić zdrowie publiczne i dobrostan zwierząt, a także odwrócić globalne ocieplenie i zapewnić producentom zrównoważony tryb życia, członkowie KR-u nalegają na przekształcenie obecnej hodowli w hodowlę prowadzoną na ludzką skalę, przewidującą w jak największym stopniu chów wolnowybiegowy i samowystarczalność w żywieniu zwierząt. KR wzywa do zaprzestania chowu klatkowego, o co zaapelowano w niedawnej inicjatywie obywatelskiej i w  opinii KR-u w sprawie reformy WPR .

Aby zachęcić do zrównoważonej konsumpcji i produkcji, KR proponuje obniżenie podatku VAT na produkty ekologiczne, lokalne i sezonowe, wprowadzenie bonów żywnościowych na produkty „z najbliższej okolicy” oraz wykorzystywanie znacznego odsetka takich produktów w gastronomii.

KR proponuje „długie umowy na innowacje agroekologiczne” między grupami rolników a władzami lokalnymi lub regionalnymi oraz podkreśla potrzebę wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu wartości w sektorze spożywczym.

Członkowie KR-u wzywają UE do koordynowania i animowania sieci gmin, które zdecydowały się podjąć działania na rzecz odpornych i zrównoważonych systemów rolniczych i żywnościowych, tak jak to miało miejsce w przypadku Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii.

Opinia KR-u w sprawie agroekologii została przyjęta na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniach 3–5 lutego 2021 r.

Kontekst:

W sprawozdaniu na temat stanu środowiska na 2020 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega, że Europa stoi w obliczu wyzwań środowiskowych o niespotykanej dotąd skali i pilności.

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem i zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej złożonej z 13 członków . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ANSWER-TO-AGRICULTURAL-SOCIAL-ENVIRONMENTAL-CHALLENGES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ANSWER-TO-AGRICULTURAL-SOCIAL-ENVIRONMENTAL-CHALLENGES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ANSWER-TO-AGRICULTURAL-SOCIAL-ENVIRONMENTAL-CHALLENGES.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ANSWER-TO-AGRICULTURAL-SOCIAL-ENVIRONMENTAL-CHALLENGES.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ANSWER-TO-AGRICULTURAL-SOCIAL-ENVIRONMENTAL-CHALLENGES.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023