Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni łączą się z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Fundacją Bertelsmanna, aby kontynuować działania dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy  

Członkinie i członkowie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR-u – CIVEX – przedyskutowali wraz z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego Antoniem Tajanim i Helmutem Scholzem kwestię, jak zaangażować milion polityków lokalnych i regionalnych w projekty i inicjatywy, które mogą przybliżyć Europę obywatelom i sprawić, by konferencja w sprawie przyszłości Europy odniosła sukces. Wezwali w szczególności członków KR-u do udziału w projekcie pilotażowym „Budowanie Europy z udziałem podmiotów lokalnych” (BELE) zainicjowanym przez Komisję Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego.

Według specjalnego badania Eurobarometr na temat przyszłości Europy – opublikowanego przed podpisaniem wspólnej deklaracji w sprawie konferencji w sprawie przyszłości Europy przez przewodniczących trzech instytucji UE: Ursulę von der Leyen, Davida Sassoliego i Charles’a Michela w dniu 10 marca 2021 r. – 76% respondentów zgadza się, że konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi znaczący postęp na drodze do demokracji w UE, a 92% Europejczyków domaga się, by przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy były uwzględniane w większym stopniu głosy obywateli. Dlatego też skuteczne konsultacje z obywatelami i informacje zwrotne na temat wyników konsultacji mają kluczowe znaczenie dla powodzenia konferencji, która rozpocznie się 9 maja. Członkowie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR-u – CIVEX – rozważali z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Fundacji Bertelsmanna, jak sprawić, by konferencja zakończyła się sukcesem.

Mark Speich (DE/EPL), sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący Komisji CIVEX KR-u, stwierdził: Politycy regionalni i lokalni odgrywają zasadniczą rolę w relacjach między Unią Europejską a jej obywatelami. Dzięki konferencji w sprawie przyszłości Europy mamy okazję przekazać Brukseli konkretne pomysły obywateli dotyczące przyszłości Unii Europejskiej.

Podczas pierwszej debaty tematycznej przeanalizowano sposób, w jaki władze lokalne i regionalne mogą wspierać udział obywateli w trakcie konferencji w sprawie przyszłości Europy i poza nią. Helmut Scholz , poseł do Parlamentu Europejskiego (DE/GUE-NGL) i autor projektu sprawozdania „Dialogi obywatelskie i udział obywateli w procesie decyzyjnym UE”, przedstawił członkom Komisji CIVEX główne wnioski tego dokumentu, w którym uwzględniono prace wykonane już przez instytucje UE i KR w odniesieniu do udziału obywateli. Wzywa w nim do opracowania stałych mechanizmów uczestnictwa, aby umożliwić obywatelom udział w podejmowaniu decyzji w UE. Już w październiku 2018 r. pomysł stałego dialogu z obywatelami, wykraczającego poza okresy przed wyborami, był jednym z głównych przesłań opinii KR-u w sprawie „Rozważania nad Europą: głos władz lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” (współsprawozdawcy: Karl-Heinz Lambertz i Markku Markkula).

Helmut Scholz zauważył: Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest wyjątkową okazją do zaangażowania się wraz z obywatelami w debatę na temat ich wizji i obaw dotyczących UE. Jednak już teraz i w ogólności jasne musi być, że wszyscy powinni mieć możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym UE, również poza konferencją. Dlatego potrzebujemy wsparcia ze strony władz lokalnych i regionalnych, jak również organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych. Tylko w ten sposób będziemy mogli rozwijać europejską przestrzeń publiczną i wzmacniać demokratyczną legitymację UE.

Dominik Hierlemann , starszy ekspert, oraz Anna Renkamp , starsza kierowniczka projektu w Fundacji Bertelsmanna , przedstawili członkom Komisji CIVEX dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu lokalnych, regionalnych i transnarodowych cyfrowych dialogów obywatelskich. Opisali również, co Fundacja Bertelsmanna mogłaby zaoferować we wspólnej inicjatywie z KR-em, która ma zostać wkrótce uruchomiona. Wdrożone zostaną nowe narzędzia, które pomogą wybranym politykom lokalnym i regionalnym lepiej współdziałać z obywatelami oraz poprawić praktyki demokratyczne i ich funkcjonowanie. Między wrześniem 2021 r. a styczniem 2022 r. zorganizowane zostaną transgraniczne lokalne dialogi i panele obywatelskie. W oparciu m.in. o propozycje zawarte w opinii KR-u „Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami” dialogi takie mają stanowić wkład w konferencję.

Druga debata dotyczyła inicjatyw lokalnych i regionalnych radnych UE. Podczas gdy w grudniu 2020 r. Prezydium KR-u zatwierdziło wniosek w sprawie sieci lokalnych i regionalnych radnych UE z całej Europy, zajmujących się sprawami europejskimi w swoich okręgach wyborczych, którzy będą informować KR o swoich działaniach w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy, Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO) zainaugurowała pilotażowy projekt „Budowanie Europy z udziałem podmiotów lokalnych” (BELE) , który umożliwi wskazanie w uczestniczących samorządach lokalnych radnego odpowiedzialnego za przekazywanie obywatelkom i obywatelom informacji o programach i projektach finansowanych przez Unię Europejską w danej gminie i o tematach i inicjatywach związanych z UE, tak aby mogli oni również wnieść swój wkład do konferencji. Oba projekty mają oczywiście podobne cele i środki, a przedmiotem debaty było zbadanie możliwych synergii między projektami KR-u i PE z udziałem radnych UE z całej Unii Europejskiej. KR mógłby ułatwić skuteczną realizację projektu BELE, gdyby sieć lokalnych i regionalnych radnych UE w KR-ze była postrzegana jako działanie wdrożeniowe dla tego projektu. Rozwój sieci lokalnych i regionalnych radnych UE powinien zatem kwalifikować się do finansowania w ramach projektu pilotażowego BELE.


Przewodniczący komisji AFCO Antonio Tajani (IT/EPL) stwierdził: Politycy lokalni i regionalni wyrażają bogactwo i różnorodność Europy. W ubiegłym roku Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przedstawiła projekt pilotażowy BELE (Building Europe with Local Entities – „Budowanie Europy z udziałem podmiotów lokalnych”). Jego celem jest umieszczenie w centrum polityki UE lokalnych administratorów, którzy informują obywatelki i obywateli o działaniach prowadzonych przez Unię Europejską. Informowanie o UE stanowi wyzwanie w walce z populizmem i dezinformacją, a w tym zadaniu KR i jego członkinie i członkowie odgrywają kluczową rolę. Konferencja w sprawie przyszłości Europy musi stać się okazją do jasnej debaty. Zachęcam członków KR-u do aktywnego udziału w projekcie BELE. Jeżeli konferencja naprawdę ma być megafonem życzeń obywateli, musi przyznać lokalnym decydentom demokratycznie wybranym przez obywateli rolę i wagę, na jaką zasługują.

Projekt BELE został następnie szczegółowo przedstawiony przez kierownika działu ds. sieci w państwach członkowskich w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej, Alessandra Giordaniego.

Poza debatami tematycznymi na posiedzeniu Komisji CIVEX przyjęto opinię Jeana-Luca Vanraesa (BE/RE) , członka rady gminy Uccle, w sprawie strategii na rzecz wzmocnienia stosowania Karty praw podstawowych w UE . Zdaniem sprawozdawcy Jeana-Luca Vanraesa regiony są ostatecznymi strażnikami i propagatorami praw podstawowych . Władze lokalne odgrywają istotną rolę w propagowaniu, ochronie i poszanowaniu praw podstawowych, w tym w ich wdrażaniu w praktyce, dzięki czemu Karta praw podstawowych UE staje się rzeczywistością. W opinii podkreślono, że zaangażowanie KR-u w dialog międzyinstytucjonalny dotyczący Karty ma zasadnicze znaczenie i zaproponowano utworzenie punktów kontaktowych w celu ułatwienia przepływu informacji na temat Karty między różnymi szczeblami sprawowania rządów. Te punkty kontaktowe mogłyby również zapewnić władzom lokalnym i regionalnym wytyczne dotyczące sposobu kształtowania ich polityki w pełnej zgodności z Kartą, wraz z konkretnymi przykładami. Ponieważ władze lokalne są szczeblem sprawowania rządów najbliższym obywatelom i są dobrze przygotowane do podnoszenia ich świadomości na temat ich praw i tego, gdzie mogą się zwrócić, gdy prawa te są naruszane, kolejna propozycja polega na tym, by członkinie i członkowie KR-u skorzystali z Dnia Europy 9 maja i konferencji w sprawie przyszłości Europy, aby promować działania lokalne, wyjaśniając i podkreślając nadrzędne znaczenie praw podstawowych i europejskiej Karty w naszych demokracjach. Opinia została przyjęta z zadowoleniem przez Barbarę Nolan, kierowniczkę działu w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, prawa podstawowe i praworządność.

Ponadto doszło do wymiany poglądów w sprawie dokumentu roboczego , który będzie służył jako podstawa do opinii prezydentki Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz (PL/EPL) w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji (EDAP), proponowanego przez Komisję Europejską, w obecności Williama Sleatha, dyrektora Dyrekcji ds. Obywatelstwa, Zdrowia, Migracji i Unii Bezpieczeństwa w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Celem EDAP jest wzmocnienie pozycji obywateli i budowanie bardziej odpornych demokracji w całej UE poprzez promowanie wolnych i uczciwych wyborów, wzmocnienie wolności mediów i przeciwdziałanie dezinformacji. Podczas dyskusji wyrażono ubolewanie, że choć sukces europejskiego planu działania w dużej mierze będzie powiązany z działaniami władz lokalnych i regionalnych, w komunikacie Komisji Europejskiej o nich nie wspomniano. Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła: EDAP powinien doprowadzić do określenia konkretnych działań, które należy podjąć w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi . Stan demokracji nie zostanie naprawiony z dnia na dzień, ale im szybciej podejmiemy działania, tym większe będą szanse na rozwiązanie tego problemu . Opinia zostanie przyjęta przez Komisję CIVEX w dniu 11 maja 2021 r.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

tel. kom.: +32 473 52 41 15

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023