Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nowe zachęty dla gospodarki usług muszą uwzględniać miasta i regiony  

Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji Europejskiej (KE) dotyczące usprawnienia handlu transgranicznego w sektorze usług. W opinii przyjętej na październikowej sesji plenarnej sprawozdawca Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE) apeluje do Komisji, by doprecyzowała swoje propozycje tak, aby można było w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku.

Swobodny przepływ usług w Unii Europejskiej to jeden z kluczowych filarów jednolitego rynku. Usługi są ważną częścią gospodarki europejskiej – tworzą 70% PKB i 90% nowych miejsc pracy. Mimo znacznych postępów w eliminowaniu barier, brak jasności i przewidywalności regulacji oraz zróżnicowane przepisy krajowe nadal tłamszą europejskie przedsiębiorstwa pragnące rozwinąć działalność ponad granicami.

„Sektor usług ma niestety problem ze słabą konkurencyjnością i powolnym wzrostem wydajności”, wyjaśnił Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE), radny gminy Uccle. „Przezwyciężenie barier utrudniających handel transgraniczny i inwestycje w usługi mogłoby zwiększyć PKB Unii o 1,7%, a usługodawcy i konsumenci zyskaliby większe możliwości korzystania w pełni z rynku wewnętrznego”.

Mając na względzie przeszkody, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, Komisja Europejska rozpoczęła w styczniu 2017 r. szereg inicjatyw (europejska karta e-usług, procedura notyfikacyjna i analiza proporcjonalności), których celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom świadczenia usług mieszkańcom całej Unii. Choć sprawozdawca nie wątpi, że przyczynią się one do stworzenia rzeczywistego jednolitego rynku usług, to jednak wyraża obawy w związku z nałożeniem dodatkowych obciążeń administracyjnych na władze lokalne i regionalne oraz ewentualnym wpływem na krajowe procedury legislacyjne, o czym napomknęły niektóre parlamenty krajowe i regionalne.

Jean-Luc Vanraes z zadowoleniem przyjmuje jednak europejską kartę e-usług , która sprzyja mobilności usług i pozwala uprościć procedury administracyjne oraz zmniejszyć koszty dla podmiotów świadczących usługi transgraniczne: „Będzie to pomocne zwłaszcza dla MŚP, które stanowią kręgosłup lokalnych i regionalnych gospodarek i dla których złożoność procedur administracyjnych jest szczególnie uciążliwa w kontekście działalności transgranicznej”. Niemniej jest rozczarowany faktem, że wciąż niejasne są potencjalne korzyści wynikające z e-karty usług i nalega, by Komisja Europejska dokładnie je wyjaśniła.

Sprawozdawca popiera także kroki mające na celu poprawę procedury notyfikacyjnej dla usług, z uwagi na nieskuteczność obecnej procedury. Obowiązek notyfikacji nie może jednak stanowić ingerencji w kompetencje władz lokalnych i regionalnych oraz ich zgromadzeń politycznych.

Jego zdaniem, choć analizy proporcjonalności muszą być dokładne, obiektywne i oparte na dowodach, powinny być także wyważone, gdyż jednolite podejście mogłoby w wielu wypadkach prowadzić do niepotrzebnych obciążeń. Vanraes podkreślił, że „jedynie państwa członkowskie – na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym – mają prawo zadecydować o tym, czy i jak uregulować zawody”.

Kontekst:

Parlament Europejski i Rada przyjęły 12 grudnia 2006 r. dyrektywę usługową, która miała zostać wdrożona przez państwa członkowskie do 28 grudnia 2009. Celem było usunięcie barier prawnych i administracyjnych mogących utrudniać przedsiębiorstwom świadczenie usług w innym kraju, a także zachęcanie do konkurencji transgranicznej. W styczniu 2017 r., jeszcze zanim udało się osiągnąć pełen potencjał swobodnego przepływu usług, Komisja przedstawiła cztery środki, w tym:

europejską kartę e-usług – elektroniczną procedurę upraszczającą formalności administracyjne;

ocenę proporcjonalności krajowych przepisów dotyczących usług świadczonych w ramach wolnych zawodów, której celem jest wyjaśnienie, jaką analizę powinny przeprowadzić państwa członkowskie przed przyjęciem lub zmianą krajowych przepisów w tym zakresie;

wytyczne na temat krajowych reform w zakresie regulacji zawodów, które oferują wskazówki co do potrzeby reform krajowych w wypadku zawodów regulowanych o dużym potencjale wzrostu i zatrudnienia;

lepsze zasady w zakresie powiadamiania o projektach przepisów krajowych w dziedzinie usług, co daje państwom członkowskim możliwość zgłoszenia ewentualnych uwag dotyczących niespójności z przepisami UE na wczesnym etapie.

Kontakt:
Carmen Schmidle
tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-NEW-BOOST-FOR-THE-SERVICE-ECONOMY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-NEW-BOOST-FOR-THE-SERVICE-ECONOMY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-NEW-BOOST-FOR-THE-SERVICE-ECONOMY.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-NEW-BOOST-FOR-THE-SERVICE-ECONOMY.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-NEW-BOOST-FOR-THE-SERVICE-ECONOMY.ASPX

Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
16.03.2023