Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów uruchamiają platformę zainteresowanych stron na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń  

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów uruchomiły dziś platformę zainteresowanych stron, by wesprzeć realizację planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby . Plan ten, który jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i głównym tematem tegorocznego Zielonego Tygodnia , został przyjęty 12 maja 2021 r. Określono w nim całościową wizję ograniczenia zanieczyszczeń do 2050 r. do poziomów, które nie są już szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów, a także cele pośrednie na 2030 r. oraz działania służące osiągnięciu tych celów.

Miasta i regiony mają do odegrania kluczową rolę w przekładaniu tej wizji na działania w terenie. Ograniczenie zanieczyszczenia wymaga proekologicznych decyzji w dziedzinie energii i mobilności regionalnej i miejskiej oraz inwestycji w budynki i infrastrukturę, a także ogólnego planowania przestrzennego. Wszystkie te decyzje wpływają na zdrowie i dobrostan obywateli.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Miasta i regiony odgrywają pierwszoplanową rolę we wdrażaniu polityki związanej z zanieczyszczeniem i są główną siłą napędową transformacji ekologicznej. Wiele z nich już znajduje innowacyjne rozwiązania w zakresie oczyszczania powietrza, wody i gleby oraz zachęca do bardziej zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji. Cieszę się z partnerstwa z Europejskim Komitetem Regionów i stworzenia nowej platformy, aby dzielić się tymi dobrymi pomysłami i wspierać cele zerowego poziomu zanieczyszczeń w terenie.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji Apostolos Tzitzikostas , z zadowoleniem przyjął uruchomienie platformy, dodając: Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za działania na rzecz ochrony środowiska oraz za zdrową i bezpieczną przyszłość dla naszych dzieci i naszej planety.  Rządy, przedsiębiorstwa i zainteresowane strony muszą ze sobą współpracować, aby powstrzymać zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby.  Wymaga to lokalnego przywództwa, dlatego też Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie wraz z Komisją Europejską platformy zainteresowanych stron na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Vasco Alves Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów, który wziął udział w inauguracji platformy, stwierdził: Władze lokalne i regionalne odpowiadają za realizację 70% strategii politycznych UE, 70% środków łagodzenia zmiany klimatu i do 90% środków przystosowania się do zmiany klimatu. Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia i kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Platforma pomoże przełożyć europejskie cele na realia lokalne i regionalne, ponieważ regiony i miasta mają lepsze możliwości oceny skuteczności działań i realizacji celów. Abyśmy mogli osiągnąć sukces, musi to być otwarty i pluralistyczny proces mobilizujący obywateli, MŚP, przedsiębiorstwa, ruchy społeczne i instytucje badawcze. Zasadnicze znaczenie ma przeanalizowanie synergii i zapewnienie spójności terytorialnej.

Platforma zainteresowanych stron na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń pomoże w realizacji sztandarowych inicjatyw i działań określonych w planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń poprzez:

gromadzenie podmiotów z różnych społeczności i z różnych obszarów wiedzy fachowej w celu sprostania powiązanym ze sobą wyzwaniom, np. dzięki wzmocnieniu wspólnego programu na rzecz środowiska i zdrowia;

określenie wspólnej wizji sposobu osiągnięcia celów zerowej emisji zanieczyszczeń;

opracowywanie i wymianę dobrych praktyk w kwestiach przekrojowych, takich jak finansowanie innowacji i miejsc pracy nie powodujących zanieczyszczeń, pobudzanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz tworzenie ośrodków tematycznych, takich jak centrum technologii na rzecz czystego powietrza.

Ogłoszenie inauguracji platformy nastąpiło na sesji zamykającej tegoroczny Zielony Tydzień , największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce UE w dziedzinie ochrony środowiska, w którym wzięło udział ponad 3 tys. uczestników z całej UE, by dyskutować o różnych aspektach eliminowania zanieczyszczeń środowiska na głównej konferencji w Brukseli, w internecie, oraz podczas ponad 600 imprez partnerskich w całej Europie. Europejski Zielony Tydzień rozpoczął się w poniedziałek, 31 maja 2021 r. w Lahti, Zielonej Stolicy Europy 2021.

Kontekst

Zanieczyszczenie jest główną związaną ze środowiskiem przyczyną chorób psychicznych i fizycznych oraz przedwczesnych zgonów, zwłaszcza wśród grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci, osoby z pewnymi schorzeniami i osoby starsze. Osoby zamieszkujące obszary znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji często mieszkają w pobliżu zanieczyszczonych terenów lub w strefach o zwiększonym natężeniu ruchu. Zanieczyszczenie jest również jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej, a ponadto zmniejsza zdolność ekosystemów do pełnienia funkcji takich jak sekwestracja dwutlenku węgla oraz odkażanie powietrza i wody.

Szczególnie dotknięte zanieczyszczeniem są miasta. Ponad 100 miast w UE nadal nie spełnia unijnych norm jakości powietrza. Pomimo poprawy, jeśli chodzi o przestrzeganie norm w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, nadal ścieki wytwarzane przez ok. 37 mln osób nie są odpowiednio oczyszczane, a 7 stolic państw członkowskich UE nie spełnia minimalnych wymogów. Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków będzie wymagało w nadchodzących latach inwestycji w wysokości ponad 200 mld EUR.

Europejski Zielony Tydzień był pierwszym ważnym wydarzeniem dla zainteresowanych stron na temat zerowego poziomu zanieczyszczeń po przyjęciu planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Platforma zainteresowanych stron na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń będzie służyć dalszej wymianie poglądów. Do końca roku Komisja i Europejski Komitet Regionów rozpoczną działania, zapraszając do wyrażenia zainteresowania w celu zapewnienia szerokiego udziału i skoncentrowania się na kluczowych zagadnieniach wspólnych działań. Platforma zainteresowanych stron na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń stworzy również synergie z innymi odpowiednimi inicjatywami, takimi jak Europejski Pakt na rzecz Klimatu i platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym .

Więcej informacji

Komunikat w sprawie planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby

Strona internetowa na temat planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń .

Zielony Tydzień 2021 poświęcony zerowemu poziomowi zanieczyszczeń

Zielony Ład w terenie Europejskiego Komitetu Regionów

Pytania dotyczące platformy zainteresowanych stron na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń można kierować na adres:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Kontakty z prasą

Komisja Europejska: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Europejski Komitet Regionów: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Udostępnij :