Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Czemu służy spalanie odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym?  

Przetwarzanie odpadów w energię uznaje się za niezbędny element przejścia w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ w ten sposób unika się składowania odpadów i generuje energię. Niemniej władze lokalne zaapelowały o ścisłe przestrzeganie hierarchii postępowania z odpadami, w której na pierwszym miejscu jest zapobieganie ich powstawaniu. Członkowie popierają tworzenie stabilnego rynku produktów i materiałów pochodzących z surowców wtórnych i uważają, że należy dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć składowanie odpadów.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyjęli opinię „Znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym”, którą sporządziła sprawozdawczyni Kata Tűttö (HU/PES), członkini rady XII dzielnicy Budapesztu. Proces odzysku energii polega na wykorzystaniu energii poprzez spalanie odpadów.

Stanowisko lokalnych przywódców jest jasne: hierarchia postępowania z odpadami, która nadaje wyższy priorytet działaniom służącym efektywniejszemu gospodarowaniu zasobami oraz zmniejszeniu ilości odpadów, musi być naczelną zasadą w gospodarowaniu odpadami. Na pierwszym miejscu w tej hierarchii jest zapobieganie wytwarzaniu odpadów, następnie ponowne użycie produktu, potem recykling, odzysk energii oraz na samym końcu składowanie jako najmniej optymalne rozwiązanie.

„Składowanie odpadów to najgorsze, co możemy zrobić, bo w ten sposób wyrzucamy rzeczy, które przecież można jeszcze ponownie wykorzystać albo poddać recyklingowi albo przekształcić w energię” – powiedziała radna Budapesztu, sprawozdawczyni Kata Tüttő. „Dzięki nowoczesnym procesom odzysku energii odpady mogą stać się źródłem energii elektrycznej, ciepła lub biogazu” – dodała.

Przywódcy miast i regionów zalecają państwom członkowskim, które nie mają żadnych zdolności lub mają tylko niewielkie zdolności w zakresie spalania, by na odzyskiwanie energii decydowały się dopiero po bardzo starannym planowaniu i przy priorytetowym potraktowaniu programów selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.

Przedstawiciele władz lokalnych wyrazili też niepokój tym, w jaki sposób i przez kogo mają być pokrywane koszty gospodarowania odpadami. Europejskie miasta i regiony podkreślają potrzebę utworzenia stabilnego rynku produktów i materiałów pochodzących z surowców wtórnych.

Wykorzystanie odpadów jako paliwa do ogrzewania gospodarstw domowych stanowi poważny problem dla zdrowia publicznego i środowiska. Ubóstwo energetyczne jest często głównym powodem, dla którego w domach pali się śmieciami, by ogrzać pomieszczenia mieszkalne. Unijne zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych wzywa zatem Komisję Europejską do włączenia starań na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego w działania służące odzyskowi energii oraz do przyjęcia strategii na rzecz podnoszenia świadomości w tej dziedzinie.

Lokalni liderzy popierają przemieszczanie odpadów między państwami członkowskimi dla celów odzyskiwania energii, o ile zapobiegnie to składowaniu odpadów lub je ograniczy lub przyczyni się do lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Niemniej odległość od miejsca powstania odpadu do spalarni powinna być jak najmniejsza, aby zminimalizować szkody dla środowiska.

Członkowie KR zwracają się do Komisji Europejskiej, aby zadbała o to, że państwa członkowskie będą ściślej włączały władze lokalne i regionalne w opracowanie strategii gospodarowania odpadami.

Kontakt: David Crous david.crous@cor.europa.eu +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :