Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nie ma przyszłości Europy bez solidarności – mówią lokalni liderzy  

Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności, jak również długoterminowy budżet UE po 2020 r. stanowiły główne punkty dyskusji na temat kolejnego długoterminowego budżetu UE, przeprowadzonej 23 marca w Brukseli przez lokalnych i regionalnych przywódców wraz ze współsprawozdawcą Parlamentu Europejskiego, Janem Olbrychtem (PL/EPL). W trakcie posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) członkowie przyjęli opinię autorstwa Mieczysława Struka (PL/EPL), marszałka województwa pomorskiego w której podkreślano potrzebę silnej polityki spójności.

„Polityka spójności jest najbardziej namacalnym wyrazem solidarności europejskiej i zapewnia równe szanse i lepszą jakość życia mieszkańcom wszystkich regionów” – stwierdził Mieczysław Struk w swoim projekcie opinii „Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności: strategiczna wartość polityki spójności dla realizacji celów Traktatu i sprostania nowym wyzwaniom stojącym przed europejskimi regionami”. Dla członków KR-u polityka spójności jest i powinna pozostać główną europejską polityka inwestycyjną dostępną dla wszystkich regionów UE. To polityka wyrównywania i wykorzystywania szans rozwojowych zorientowana na poprawę jakości życia obywateli całej UE. Jest ona najlepszym wyrazem europejskiej solidarności i bezpośrednio realizuje kluczowe cele Traktatu.

„Słaba polityka spójności może oznaczać czarny scenariusz dla Europy, dlatego decyzja o przyszłym budżecie oznacza decyzję o przyszłości UE. Jeżeli polityka spójności po 2020 r. będzie marginalizowana i uszczuplana, to szybko staniemy w obliczu bardzo konkretnych zagrożeń. Jednym z nich jest pogłębienie podziałów i różnic rozwojowych pomiędzy państwami i regionami UE, co w praktyce może przełożyć się nie tylko na dezintegrację wspólnego rynku, ale też na utratę zaufania obywateli do UE i na nasilenie nastrojów nacjonalistycznych. Takiej Europy nie chcemy” – dodał sprawozdawca.

Przyszły budżet UE musi uwzględnić strategiczną rolę polityki spójności stwierdzili zgodnie przywódcy lokalni i europarlamentarzyści.

Jan Olbrycht podkreslił, że Parlament Europejski zgodził się co do strategicznej konieczności utrzymania polityki spójności, wyrażając niezadowolenie z deklaracji komisarza UE ds. budżetu UE Gunthera Oettingera z 22 marca, że UE będzie próbowała ograniczyć cięcia do poziomu pomiędzy 5% a 10%. Stwierdził też, iż „trzeba znaleźć pieniądze na utrzymanie polityki spójności na obecnym poziomie”.

Dodał: „Nie możemy zrezygnować z naszej ambitnej agendy Unii Europejskiej po brexicie. Parlament wzywa do wspierania po 2020 r. dwóch długofalowych polityk europejskich – Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności – i utrzymania w przyszłym budżecie wydatków co najmniej na obecnym poziomie. Polityka spójności powinna wspierać rozwój wszystkich regionów europejskich za pośrednictwem trzech funduszy: EFRR, EFS i Funduszu Spójności. Parlament wierzy, że niektóre przyszłe programy o istotnym znaczeniu dla gospodarki, konkurencyjności i młodych ludzi powinny zostać wzmocnione. Chcemy zwiększonego budżetu dla następnej generacji programów: „Horyzont 2020”, COSME, YEI, Erasmus + i LIFE +. Parlament uznaje potrzebę zapewnienia wsparcia finansowego UE dla nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz walki z kryzysem migracyjnym. W związku z tym wzywamy do ustalenia kolejnych WRF na poziomie 1,3% DNB UE-27. Jeśli państwa członkowskie wolą niższy poziom, muszą zdecydować, które wspólne działania UE chcą zmniejszyć. Stawką nie są tylko pieniądze, lecz przyszłość Europy”.

Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak (PL/EPL), sprawozdawca opinii KR-u dotyczącej przyszłości finansów UE, podkreślił ze swej strony: „Budżet UE musi wspierać nasze wspólne cele polityczne i koncentrować się na osiągnięciu wyników i większej europejskiej wartości dodanej. Dlatego bądźmy odważni i utwórzmy kolejny budżet zgodnie z zasadą pomocniczości i polityk ukierunkowanych na konkretne obszary, tak aby odpowiadał na potrzeby obywateli mieszkających w poszczególnych gminach, miastach i regionach. Europejski Komitet Regionów przemawia jednym głosem z Parlamentem Europejskim, apelując o ustanowienie przyszłego budżetu na poziomie nie mniejszym niż 1,3% DNB Unii Europejskiej. Potrzebujemy zasobów z różnych źródeł, zniesienia wszystkich rabatów i wprowadzenia nowych zasobów własnych a wkład państw członkowskich powinien zostać zwiększony. Chcemy budżetu, który będzie wspierał Europę bliższą obywatelom, szczególnie za pośrednictwem dwóch zgromadzeń politycznych, których członkowie zostali demokratycznie wybrani: Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Regionów”.

Uwaga dla redaktorów

#CohesionAlliance

By zachęcić do silniejszej polityki spójności po 2020 r., KR wraz z wiodącymi stowarzyszeniami terytorialnymi UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance, oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności UE musi być nadal filarem przyszłości UE. Od czasu jego zawiązania w październiku ubiegłego roku sojusz przyciąga codziennie nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.

Więcej informacji o inicjatywach, deklaracjach i stanowisku negocjacyjnym #CohesionAlliance można znaleźć na stronie: http://cohesionalliance.eu.

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 0 473 843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THERE-IS-NO-FUTURE-FOR-EUROPE-WITHOUT-SOLIDARITY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THERE-IS-NO-FUTURE-FOR-EUROPE-WITHOUT-SOLIDARITY.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THERE-IS-NO-FUTURE-FOR-EUROPE-WITHOUT-SOLIDARITY.ASPX

Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THERE-IS-NO-FUTURE-FOR-EUROPE-WITHOUT-SOLIDARITY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THERE-IS-NO-FUTURE-FOR-EUROPE-WITHOUT-SOLIDARITY.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023