Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Silniejszy wymiar regionalny europejskiego obszaru edukacji  

Kryzys związany z pandemią COVID-19 uwypuklił znaczenie odpornych systemów edukacji, które utorują drogę zielonej gospodarce opartej na wiedzy i transformacji cyfrowej. Europejski Komitet Regionów (KR) popiera wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. , wzywa jednak do lepszego uwzględnienia potrzeb regionalnych i do zajęcia się dysproporcjami regionalnymi w dziedzinie edukacji. Sprawozdawca Emil Boc (RO/EPL), burmistrz Klużu-Napoki, przedstawił opinię KR-u na sesji plenarnej w środę.

KR uważa, że osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i dążenie do zrównoważenia środowiskowego powinny być kluczowymi celami europejskiego obszaru edukacji. Dwutorowa transformacja ekologiczna i cyfrowa winna zostać uwzględniona we wszystkich procesach edukacyjnych i celach przekrojowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Postępy państw członkowskich należy oceniać za pomocą planu działania, rocznych wskaźników i poziomów odniesienia.

„O ile kompetencje władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie edukacji znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich, mają one bezpośrednie i kompleksowe powiązania ze społecznościami, w których wdrażane są polityki edukacyjne kształtowane na szczeblu europejskim i w których polityki te mają bezpośredni wpływ. W związku z tym strategiczne cele europejskiego obszaru edukacji muszą iść w parze z jasnymi i możliwymi do zidentyfikowania środkami finansowymi dostępnymi dla władz lokalnych i regionalnych" - stwierdził sprawozdawca Emil Boc , który pełnił funkcję premiera Rumunii w latach 2008–2012.

Posłanka do PE Michaela Šojdrová (CZ/EPL), sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego obszaru edukacji, stwierdziła: „Sądzę, że wszyscy podzielamy pogląd, iż wysokiej jakości edukacja jest odpowiedzią na obecne i przyszłe wyzwania, w tym na transformację cyfrową i transformację ekologiczną. Jednak obszar ten najbardziej ucierpiał z powodu pandemii COVID-19. Zamierzam przedstawić sprawozdanie Parlamentu Europejskiego, które będzie realistyczne i będzie miało na celu opracowanie wspólnej strategii na rzecz europejskiego obszaru edukacji, wspólnej i realizowanej przez wszystkie instytucje i podmioty na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym”.

W swojej opinii Emil Boc wskazuje, że regiony i miasta mogą pomóc w określeniu regionalnych potrzeb edukacyjnych i promowaniu konkretnych strategii politycznych uwzględniających uwarunkowania lokalne. Szczególny nacisk należy położyć na zmniejszenie obecnych dysproporcji edukacyjnych między obszarami wiejskimi i miejskimi, między etapami w systemie edukacji i placówkami edukacyjnymi. Słaba edukacja jest zasadniczo związana z ubóstwem i niewystarczającymi zasobami indywidualnymi i stanowi kluczowy czynnik leżący u podstaw drenażu mózgów.

W opinii podkreślono również znaczenie budowania partnerstw strategicznych między władzami lokalnymi i regionalnymi i uczelniami wyższymi na ich terenie, a także innymi placówkami kształcenia i szkolenia formalnego i pozaformalnego. Pomogłoby to zapewnić bardzo potrzebne programy uczenia się przez całe życie na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, tak aby umożliwić ludziom pozostanie na szybko zmieniającym się rynku pracy lub wejście na niego w ramach transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Dodatkowe informacje

Wspólny plan działania podpisany w listopadzie 2020 r. przez Komisję SEDEC KR-u i służby komisarz Marii Gabriel (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji oraz Wspólne Centrum Badawcze) przewiduje, że KR będzie uczestniczył w konsultacjach związanych z wdrażaniem europejskiego obszaru edukacji i w koalicji na rzecz edukacji dla klimatu .

KR opublikował w tym tygodniu nowe badanie na temat aktywnego wkładu szczebla niższego niż krajowy w tworzenie europejskiego obszaru edukacji. W badaniu tym określa się i analizuje inicjatywy w zakresie kształcenia i szkolenia realizowane przez władze lokalne i regionalne w całej UE oraz stwierdza się, że postępy w całej UE są zróżnicowane, a czasami występują znaczne różnice – nawet między regionami w obrębie tego samego kraju. Udokumentowane w nim także zostały reakcje i środki wspierające, które wdrożono na początku 2020 r. w następstwie pandemii COVID-19.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022