Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Polityka spójności: Regiony i miasta zwracają się o rozszerzenie stosowania nadzwyczajnych środków elastyczności, aby poradzić sobie z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19  

KR zwraca w swoim piśmie uwagę Komisji Europejskiej na pilny wniosek władz lokalnych i regionalnych, które nadal odczuwają skutki pandemii.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Europejski Komitet Regionów (KR) wskazują na wyraźne zapotrzebowanie władz lokalnych i regionalnych na rozszerzenie środków elastyczności wprowadzonych w zeszłym roku w celu uruchomienia funduszy strukturalnych UE i pomocy państwa w walce z pandemią COVID-19. Należy utrzymać nadzwyczajne zasady dla regionów i miast, aby zapewnić ciągłość inwestycji w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wdrożyć kluczowe inicjatywy, takie jak programy utrzymania miejsc pracy. Postulat ten ujęto w piśmie podpisanym wspólnie przez przewodniczącego KR-u Apostolosa Tzitzikostasa i przewodniczącą Komisji COTER KR-u Isabelle Boudineau, skierowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i komisarzy odpowiedzialnych za daną politykę.

W ubiegłym roku w obliczu pandemii COVID-19 to właśnie miasta i regiony wzięły na siebie główną część zarządzania kryzysowego. W ramach dwóch inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa ( CRII i CRII+ ) wprowadzono wyjątkowe i użyteczne środki elastyczności umożliwiające wykorzystanie funduszy polityki spójności na lata 2014–2020 do finansowania środków związanych z pandemią COVID-19, takich jak inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej, wsparcie dla MŚP i rynku pracy. Ponadto państwa członkowskie zaczęły właśnie wdrażać nowy program REACT-EU mający wesprzeć najbardziej dotknięte kraje i regiony UE. W ramach tej nadzwyczajnej inicjatywy ustawodawczej za pośrednictwem funduszy strukturalnych ma zostać udostępnione 47,5 mld EUR.

Aby stawić czoła konsekwencjom pandemii w terenie i uniknąć przerwania wszelkich istotnych inwestycji na tak newralgicznym etapie, przywódcy lokalni i regionalni muszą nadal polegać na tych nadzwyczajnych ramach prawnych. Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE ( COTER ) przeprowadziła ankietę wśród członków KR-u, by zrozumieć, w jaki sposób instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi radzą sobie z tymi trzema instrumentami nadzwyczajnymi. Wyniki wskazują, że instytucje te wyraźnie opowiadają się za rozszerzeniem środków elastyczności w ramach CRII+, co ma umożliwić należyte zatwierdzenie wszystkich kosztów kwalifikowalnych, zwiększenie dopuszczalnego wskaźnika absorpcji i zmniejszenie liczby potencjalnych błędów.

W związku z tym Komisja Europejska powinna rozważyć:

  • przedłużenie możliwości zastosowania 100% stawki współfinansowania UE na kolejny rok, na okres po 30 czerwca 2021 r.,
  • rozszerzenie zasady „N+3”,
  • tymczasowe podwyższenie progu pomocy państwa de minimis .

Terminowe przedłużenie elastycznych zasad pozwoliłoby utrzymać inwestycje potrzebne obywatelom i przedsiębiorstwom zmagającym się z kryzysem i zmniejszyć obciążenie pracą setek regionalnych instytucji zarządzających, które znajdują się pod ogromną presją związaną z zakończeniem programów spójności na lata 2014–2020, uruchomieniem programów na lata 2021–2027 i przyczynieniem się do rozpoczęcia realizacji krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

W swoim piśmie , przewodniczący Apostolos Tzitzikostas i przewodnicząca Komisji COTER Isabelle Boudineau podkreślili, że rozszerzenie środków elastyczności pomogłoby miastom i regionom zaangażować się w jak najlepsze wykorzystanie polityki spójności przy większej skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności, zapewniając jednocześnie przejście do zrównoważonego społeczeństwa, zgodnie z definicją zawartą w celach zrównoważonego rozwoju i Zielonym Ładzie UE.

Kontekst

Badanie dotyczące wdrażania inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII i CRII+) zostało zainicjowane w maju 2021 r. przez Komisję COTER KR-u. Zebrano w nim opinie i doświadczenia 67 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych (urzędników, polityków lub innych), instytucji zarządzających programami operacyjnymi funduszy strukturalnych oraz innych zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym i regionalnym, których dotyczyły CRII, CRII+ i REACT-EU w 20 państwach członkowskich UE. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry i Włochy.

Pełne wyniki konsultacji dostępne są tutaj .

Państwa członkowskie muszą zawsze współfinansować krajowe inwestycje realizowane za pośrednictwem funduszy strukturalnych. Stopy współfinansowania różnią się w poszczególnych krajach UE, a nawet w poszczególnych regionach, ponieważ zależą one od względnej zamożności terytoriów UE. Wśród innych uproszczonych procedur i elastyczności w CRII znalazła się opcja stosowania przez państwa członkowskie stawki współfinansowania UE w wysokości 100% w odniesieniu do odpowiednich programów operacyjnych, czyli zwolnienie z współfinansowania krajowego.

„Zasada N+3” to metodologia anulowania zobowiązań zastosowana w okresie programowania 2014–2020. Oznacza ona, że Komisja Europejska anuluje każdą część kwoty w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana do dnia 31 grudnia trzeciego roku budżetowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe w ramach programu operacyjnego.

Pomoc de minimis odnosi się do niewielkich kwot pomocy państwa dla podmiotów gospodarczych (głównie przedsiębiorstw), o których państwa członkowskie nie muszą powiadamiać Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota wynosi 200 000 EUR dla każdego przedsiębiorstwa w okresie 3 lat.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-ON-CRII.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-ON-CRII.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-ON-CRII.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-ON-CRII.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-ON-CRII.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023