Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Podczas wdrażania planów odbudowy nie wolno pozostawić w tyle obszarów wiejskich  

Na początku Tygodnia Wizji dla Obszarów Wiejskich członkowie Komitetu Regionów (KR-u) wyrazili zaniepokojenie, że obszary wiejskie mogą w mniejszym zakresie skorzystać z planów UE dotyczących odbudowy po COVID-19 na rzecz bardziej przyjaznej dla środowiska, cyfrowej i odporniejszej Europy. Na posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) KR-u członkinie i członkowie przyjęli oświadczenie, które w Parlamencie Europejskim poparł także zespół międzypartyjny ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych oraz inteligentnych wsi. W oświadczeniu zdecydowanie odrzucono wszelkie plany sprzeczne z zasadą partnerstwa i zaapelowano o włączenie obszarów wiejskich w prace przygotowawcze.

Pandemia pogłębia wiele z już istniejących problemów na obszarach wiejskich i ponownie uwypukliła trudną sytuację tych regionów, zwłaszcza pod względem zdolności cyfrowych, jakości i świadczenia usług zdrowotnych, edukacji, dostępu do łączy szerokopasmowych, szczególnych potrzeb ludności, odporności łańcuchów dystrybucji i umiejętności w zakresie innowacji. Potrzebna jest jasna strategia, aby nie dopuścić do sytuacji, w której plany odbudowy zwiększą przepaść między słabiej rozwiniętymi społecznościami wiejskimi a obszarami miejskimi coraz szybciej zmierzającymi w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. W przeciwnym razie ryzykujemy utratę kluczowej szansy na wzrost gospodarczy i społeczny w całej Unii, a także utratę konsensusu wśród przyszłych pokoleń na największej części obszarów UE.

Dariusz Strugała (PL/EA), Burmistrz Jaraczewa, Koordynator Grupy EA w Komitecie Regionów podkreślił: "Pandemia nadała dodatkowy wymiar i pilność poszukiwaniom ożywienia obszarów wiejskich, górskich i wyspiarskich w regionach w całej Unii Europejskiej. Obszary te zostały zdziesiątkowane przez zmniejszenie popytu na produkty rolne wraz z zamknięciem barów i restauracji, a także przez upadek turystyki w całej Unii Europejskiej. Były również bardziej narażone, ponieważ mają ograniczony dostęp do ośrodków medycznych, szpitali, transportu oraz słaby lub nieistniejący dostęp do internetu. Przepaść cyfrowa wpłynęła szczególnie na edukację i biznes. Aby zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich, górskich i wyspiarskich jako miejsca do życia i pracy, konieczne jest przyspieszenie ich odbudowy poprzez lepszą koordynację wspólnej polityki rolnej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, funduszu na rzecz odbudowy i odporności oraz innych odpowiednich programów finansowania przez Unię Europejską. Komitet Regionów od dawna domagał się uznania potrzeb obszarów wiejskich i obszarów o specyficznych warunkach geograficznych oraz uwzględnienia ich w odpowiedniej polityce Unii Europejskiej. W zeszłym roku mieliśmy okazję apelować o Agendę Obszarów Wiejskich i jako przedstawiciel największego polskiego stowarzyszenia obszarów wiejskich bardzo się cieszę, że Komisja Europejska naprawdę się nią interesuje. Władze lokalne czekają na konkretną propozycję Komisji Europejskiej w 2021 roku."

Członkinie i członkowie Komisji NAT obawiają się, że:

  • w większości państw członkowskich regiony, a zwłaszcza regiony wiejskie, nie są wystarczająco zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących opracowania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności;
  • obszary wiejskie mogą otrzymać mniej środków z instrumentu „Next Generation EU” ze względu na ramy strukturalne krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz ich priorytety w zakresie metod działania i wdrażania, mimo że to właśnie regiony wiejskie zostały szczególnie dotknięte pandemią COVID-19;
  • wiele funduszy zostanie przydzielonych w drodze zaproszenia do składania wniosków, co może osłabić zdolność obszarów wiejskich do dostępu do „Next Generation EU”, ponieważ mają one tradycyjnie większe problemy z budowaniem zdolności oraz dysponują mniejszym wsparciem technicznym w programowaniu i wydatkowaniu funduszy UE;
  • obecne rozgraniczenie obszarów wiejskich prawdopodobnie nie w pełni odzwierciedla ich prawdziwy zasięg w Europie, gdyż pośrednie obszary szarej strefy najprawdopodobniej stoją przed takimi samymi wyzwaniami jak obszary wiejskie.

Członkinie i członkowie Komisji NAT wzywają:

  • instytucje europejskie i rządy krajowe do włączenia władz lokalnych i regionalnych w opracowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Aby środki te były skuteczne, muszą mieć wymiar lokalny;
  • państwa członkowskie do włączenia w dialog polityczny wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron. Regionów wiejskich nie można pozostawić w tyle, a ich potrzeby muszą zostać w pełni odzwierciedlone i uwzględnione w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności;
  • wszystkie odpowiednie podmioty instytucjonalne do uważnego monitorowania tego, jak wykorzystuje się fundusze „Next Generation EU” na szczeblu terytorialnym, aby zapewnić sprawiedliwy podział środków między regionami;
  • państwa członkowskie i instytucje zarządzające do ułatwiania i uproszczenia dostępu obszarów wiejskich do funduszy „Next Generation EU”.

Oto lista członkiń i członków Komisji NAT oraz zespołu międzypartyjnego ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych oraz inteligentnych wsi .

Kontakt:

Europejski Komitet Regionów

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zespół międzypartyjny Parlamentu Europejskiego ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych oraz inteligentnych wsi

Adam Mouchtar

tel. +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023