Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy regionalni apelują o zapewnienie pozytywnej konwergencji płac minimalnych w całej Europie i o zwalczanie ubóstwa pracujących w czasach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, który wpływa na dochody pracowników  

KR popiera projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.

Regiony i miasta uważają, że walka z ubóstwem pracujących i zapewnienie pozytywnej konwergencji płac minimalnych to warunki wstępne osiągnięcia społecznej, sprawiedliwej i zrównoważonej gospodarki rynkowej w Unii Europejskiej. Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy, która ma na celu stworzenie ram dla ustalania adekwatnych wynagrodzeń minimalnych przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów krajowych i roli partnerów społecznych. Przygotowana przez Petera Kaisera (AT/PES), gubernatora Karyntii, opinia KR-u została przyjęta w tym tygodniu po debacie z przedstawicielem portugalskiej prezydencji Rady.

W ostatnich latach w wielu państwach członkowskich zaobserwowano wzrost nierówności płacowych: odsetek pracowników zagrożonych ubóstwem wzrósł z 8,3% w 2010 r. do 9,3% w 2018 r. Ponadto epidemia COVID-19 negatywnie odbiła się na wysokości płac pracowników, w szczególności tych o najniższych dochodach. W związku z tym KR wzywa do rozpoczęcia procesu konwergencji w celu osiągnięcia dolnej granicy wynoszącej co najmniej 60% krajowej mediany płacy brutto w pełnym wymiarze czasu pracy i 50% krajowej średniej płacy brutto w pełnym wymiarze czasu pracy we wszystkich państwach członkowskich, w których obowiązuje ustawowa płaca minimalna. Wzywa również Komisję do wspierania przyszłego budowania zdolności i autonomii partnerów społecznych na szczeblu europejskim i krajowym.

Pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Cordeiro powiedział: Dzięki odpowiednim płacom minimalnym w UE czynimy kolejny krok w kierunku wyeliminowania ubóstwa pracujących i ogólnie ograniczenia ubóstwa. Władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla egzekwowania, promowania i monitorowania proponowanej dyrektywy. Jej przyjęcie, wraz z planem działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i szczytem społecznym w Porto, potwierdzi, że UE troszczy się o ludzi, dba o swój wymiar społeczny i dąży do odbudowy po pandemii.

Miguel Cabrita , portugalski wiceminister pracy i szkolenia zawodowego, powiedział: Wszyscy uważamy, że zapewnienie pracownikom w UE adekwatnego wynagrodzenia ma podstawowe znaczenie, by zagwarantować odpowiednie warunki pracy i życia, a także stworzyć sprawiedliwą i odporną gospodarkę i społeczeństwo. Odpowiednie płace stanowią zasadniczy element europejskiego modelu społecznego. Wszyscy bronimy idei, że praca musi się opłacać i naszym wspólnym celem jest zapewnienie odpowiedniej płacy minimalnej w całej UE, zarówno za pomocą przepisów, jak i rokowań zbiorowych, z poszanowaniem systemów krajowych i autonomii partnerów społecznych .

Choć tylko nieliczne regiony UE posiadają uprawnienia ustawodawcze w zakresie ustalania płac minimalnych, odgrywają one kluczową rolę w negocjowaniu regionalnych układów zbiorowych, jako pracodawcy, oraz w udzielaniu zamówień publicznych, co powinno zapewnić przestrzeganie przez wykonawców obowiązujących warunków wynagradzania i poszanowanie praw do rokowań zbiorowych. Jednocześnie KR wzywa w opinii do rozwiązania problemu ubóstwa pracujących za pomocą wieloaspektowego podejścia uwzględniającego inne czynniki, takie jak system podatkowy, inicjatywy szkoleniowe, poziom świadczeń społecznych i polityka zatrudnienia.

Sprawozdawca Peter Kaiser (AT/PES), gubernator Karyntii, powiedział: Godziwe płace minimalne są ważnym elementem składowym Europejskiego filaru praw socjalnych . Wkład społeczny osób o niskich dochodach podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19 zasługuje na uznanie, ale przede wszystkim na konkretne działania. Istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu ubóstwa pracujących i spirali niezdrowej konkurencji polegającej na obniżaniu kosztów pracy. Aby wszyscy pracownicy w UE mogli być odpowiednio wynagradzani, potrzebujemy wiążącego celu, jakim jest płaca minimalna w wysokości co najmniej 60% krajowej mediany płacy brutto i 50% średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Proces konwergencji musi odbywać się z poszanowaniem istniejących krajowych systemów ustalania wynagrodzeń i autonomii partnerów społecznych.

Więcej informacji:

Zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiedniej płacy minimalnej jest jedną z 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych . W dniu 4 marca Komisja Europejska przedstawiła plan działania , aby przyspieszyć jego realizację, w ramach przygotowań do szczytu społecznego UE , który odbędzie się w Porto w dniach 7–8 maja.

W tym tygodniu KR opublikował nowe badanie analizujące lokalny i regionalny wymiar płac minimalnych w Europie. Stwierdza się w nim, że nierównowaga między regionami może zagrozić dobrym założeniom polityki dotyczącej płacy minimalnej. Na przykład w wielu regionach stołecznych, w których koszty utrzymania są wysokie, krajowa płaca minimalna nie gwarantuje godziwych dochodów. Ponadto w UE istnieją regiony przygraniczne, w których płace minimalne znacznie się różnią, co może mieć wpływ na rynek pracy po obu stronach granicy. W badaniu zaproponowano opracowanie regionalnych ocen płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie jako podstawy wartości odniesienia i podkreślono kluczową rolę władz lokalnych i regionalnych w monitorowaniu i promowaniu celów nowej dyrektywy.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023