Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy regionalni apelują o zapewnienie pozytywnej konwergencji płac minimalnych w całej Europie i o zwalczanie ubóstwa pracujących w czasach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, który wpływa na dochody pracowników  

KR popiera projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.

Regiony i miasta uważają, że walka z ubóstwem pracujących i zapewnienie pozytywnej konwergencji płac minimalnych to warunki wstępne osiągnięcia społecznej, sprawiedliwej i zrównoważonej gospodarki rynkowej w Unii Europejskiej. Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy, która ma na celu stworzenie ram dla ustalania adekwatnych wynagrodzeń minimalnych przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów krajowych i roli partnerów społecznych. Przygotowana przez Petera Kaisera (AT/PES), gubernatora Karyntii, opinia KR-u została przyjęta w tym tygodniu po debacie z przedstawicielem portugalskiej prezydencji Rady.

W ostatnich latach w wielu państwach członkowskich zaobserwowano wzrost nierówności płacowych: odsetek pracowników zagrożonych ubóstwem wzrósł z 8,3% w 2010 r. do 9,3% w 2018 r. Ponadto epidemia COVID-19 negatywnie odbiła się na wysokości płac pracowników, w szczególności tych o najniższych dochodach. W związku z tym KR wzywa do rozpoczęcia procesu konwergencji w celu osiągnięcia dolnej granicy wynoszącej co najmniej 60% krajowej mediany płacy brutto w pełnym wymiarze czasu pracy i 50% krajowej średniej płacy brutto w pełnym wymiarze czasu pracy we wszystkich państwach członkowskich, w których obowiązuje ustawowa płaca minimalna. Wzywa również Komisję do wspierania przyszłego budowania zdolności i autonomii partnerów społecznych na szczeblu europejskim i krajowym.

Pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Cordeiro powiedział: Dzięki odpowiednim płacom minimalnym w UE czynimy kolejny krok w kierunku wyeliminowania ubóstwa pracujących i ogólnie ograniczenia ubóstwa. Władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla egzekwowania, promowania i monitorowania proponowanej dyrektywy. Jej przyjęcie, wraz z planem działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i szczytem społecznym w Porto, potwierdzi, że UE troszczy się o ludzi, dba o swój wymiar społeczny i dąży do odbudowy po pandemii.

Miguel Cabrita , portugalski wiceminister pracy i szkolenia zawodowego, powiedział: Wszyscy uważamy, że zapewnienie pracownikom w UE adekwatnego wynagrodzenia ma podstawowe znaczenie, by zagwarantować odpowiednie warunki pracy i życia, a także stworzyć sprawiedliwą i odporną gospodarkę i społeczeństwo. Odpowiednie płace stanowią zasadniczy element europejskiego modelu społecznego. Wszyscy bronimy idei, że praca musi się opłacać i naszym wspólnym celem jest zapewnienie odpowiedniej płacy minimalnej w całej UE, zarówno za pomocą przepisów, jak i rokowań zbiorowych, z poszanowaniem systemów krajowych i autonomii partnerów społecznych .

Choć tylko nieliczne regiony UE posiadają uprawnienia ustawodawcze w zakresie ustalania płac minimalnych, odgrywają one kluczową rolę w negocjowaniu regionalnych układów zbiorowych, jako pracodawcy, oraz w udzielaniu zamówień publicznych, co powinno zapewnić przestrzeganie przez wykonawców obowiązujących warunków wynagradzania i poszanowanie praw do rokowań zbiorowych. Jednocześnie KR wzywa w opinii do rozwiązania problemu ubóstwa pracujących za pomocą wieloaspektowego podejścia uwzględniającego inne czynniki, takie jak system podatkowy, inicjatywy szkoleniowe, poziom świadczeń społecznych i polityka zatrudnienia.

Sprawozdawca Peter Kaiser (AT/PES), gubernator Karyntii, powiedział: Godziwe płace minimalne są ważnym elementem składowym Europejskiego filaru praw socjalnych . Wkład społeczny osób o niskich dochodach podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19 zasługuje na uznanie, ale przede wszystkim na konkretne działania. Istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu ubóstwa pracujących i spirali niezdrowej konkurencji polegającej na obniżaniu kosztów pracy. Aby wszyscy pracownicy w UE mogli być odpowiednio wynagradzani, potrzebujemy wiążącego celu, jakim jest płaca minimalna w wysokości co najmniej 60% krajowej mediany płacy brutto i 50% średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Proces konwergencji musi odbywać się z poszanowaniem istniejących krajowych systemów ustalania wynagrodzeń i autonomii partnerów społecznych.

Więcej informacji:

Zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiedniej płacy minimalnej jest jedną z 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych . W dniu 4 marca Komisja Europejska przedstawiła plan działania , aby przyspieszyć jego realizację, w ramach przygotowań do szczytu społecznego UE , który odbędzie się w Porto w dniach 7–8 maja.

W tym tygodniu KR opublikował nowe badanie analizujące lokalny i regionalny wymiar płac minimalnych w Europie. Stwierdza się w nim, że nierównowaga między regionami może zagrozić dobrym założeniom polityki dotyczącej płacy minimalnej. Na przykład w wielu regionach stołecznych, w których koszty utrzymania są wysokie, krajowa płaca minimalna nie gwarantuje godziwych dochodów. Ponadto w UE istnieją regiony przygraniczne, w których płace minimalne znacznie się różnią, co może mieć wpływ na rynek pracy po obu stronach granicy. W badaniu zaproponowano opracowanie regionalnych ocen płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie jako podstawy wartości odniesienia i podkreślono kluczową rolę władz lokalnych i regionalnych w monitorowaniu i promowaniu celów nowej dyrektywy.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :