Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni: należy ponownie przemyśleć proces decyzyjny UE w celu podjęcia skuteczniejszych działań w czasie pandemii  

Lokalni politycy wybierani w demokratycznych wyborach – milion przedstawicieli – muszą być w pełni zaangażowani w poszukiwanie konkretnych rozwiązań problemów obywateli.

W dniu 11 września członkowie Prezydium* Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) omówili wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na wsie, miasta i regiony oraz potrzebę poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej. W debacie online uczestniczyli również premier kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech Armin Laschet oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič.

Zdaniem uczestników pandemia COVID-19 wywołała pytania nie tylko o odporność UE, ale także o skuteczność jej kompetencji i procedur decyzyjnych w reagowaniu na poważne kryzysy. Tysiące burmistrzów, prezydentów regionów i radnych lokalnych i regionalnych pełni rolę sieci bezpieczeństwa w Europie i będzie sprawowało kluczową funkcję we wdrażaniu unijnego planu naprawy gospodarczej i odpowiednich planów krajowych. Zbliżająca się konferencja w sprawie przyszłości Europy** jest świetną okazją do wspólnej dyskusji dotyczącej kwestii, przy których wkład władz lokalnych i regionalnych będzie miał zasadnicze znaczenie dla spełnienia oczekiwań obywateli.

„Podczas drugiej fali pandemii rządy centralne i UE ponownie polegają na władzach lokalnych i regionalnych w zakresie świadczenia usług, ochrony życia i ratowania miejsc pracy. Od zarządzania powrotem do szkół po radzenie sobie z presją na usługi zdrowotne i zapewnienie miejsc pracy oraz wspieranie MŚP, władze lokalne i regionalne nadal stanowią pierwszą linię obrony podczas tej tragicznej pandemii" – powiedział przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas. Następnie podkreślił, że „zamykanie granic państwowych nie jest właściwym rozwiązaniem. Reakcja Europy musi obejmować konkretne mechanizmy transgranicznej współpracy regionalnej w dziedzinie zdrowia i innych usług publicznych. Jeśli chcemy skutecznie działać na rzecz naszych obywateli i przedsiębiorstw, musimy unikać biurokratycznych podziałów lub nadmiernej centralizacji, a zamiast tego promować większą koordynację na szczeblu ogólnoeuropejskim. Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dobrą okazją do poprawy funkcjonowania demokracji w UE. KR jest gotów współpracować z niemieckimi krajami związkowymi, aby przedstawić głos miliona przedstawicieli UE wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Nadszedł czas, by zagwarantować, że oprócz władz krajowych i unijnych władze regionalne i lokalne zostały uznane raz na zawsze za jeden z trzech wymiarów naszej Europejskiej Izby Demokracji".

„Aby walczyć z koronawirusem i kształtować naszą przyszłość po kryzysie, musimy współpracować w Europie na wszystkich szczeblach. W tym kontekście regiony będą odgrywać główną rolę. Musimy znaleźć europejskie rozwiązania wiążące się z odpowiedzialnością regionalną. Podobnie jak wirus nie zatrzymuje się na granicach, tak i my musimy działać poza granicami kraju, aby z nim walczyć" - powiedział Armin Laschet, premier Nadrenii Północnej-Westfalii.

Uczestnicy podkreślili, że pandemia wywierała i nadal wywiera presję na wszystkie szczeble sprawowania rządów, aby współpracowały ze sobą i działały skutecznie. Określenie najlepszego szczebla sprawowania rządów, który będzie w stanie opracować i wdrożyć politykę UE – znaną jako pomocniczość – przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu finansowego i administracyjnego zwanego proporcjonalnością, to filary Programu lepszego stanowienia prawa Komisji Europejskiej. Te dwa filary są wykorzystywane do zwiększenia otwartości i przejrzystości w procesie decyzyjnym UE oraz poprawy jakości nowych przepisów UE.

Już przed pandemią Komisja Ursuli von der Leyen potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz lepszego stanowienia prawa i stałą potrzebę kształtowania polityki w oparciu o konkretne dane. Obecnie w zmienionym świecie Komisja działa jeszcze bardziej przewidująco. Niezwykle ważne dla Komisji jest zapewnienie możliwości uczestnictwa w kształtowaniu polityki, pewności prawa i wysokich standardów ochrony zarówno obywateli, jak i przedsiębiorstw. Nie da się tego osiągnąć działając na poszczególnych szczeblach w odosobnieniu. Podmioty lokalne, regionalne, krajowe i europejskie muszą raczej połączyć swoje wysiłki. W ten sposób możemy zapewnić, że nie tylko powrócimy do równowagi po kryzysie, ale także będziemy mogli pójść naprzód, budując ekologiczną, cyfrową i sprawiedliwą Europę. W związku z tym doceniam niedawny wkład Komitetu Regionów w Program lepszego stanowienia prawa, w szczególności poprzez utworzenie centrów regionalnych i wsparcie w zakresie konsultacji i wybranych ocen" – powiedział w przekazie wideo Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie.

Podczas debaty członkowie Prezydium podkreślili, że przekazywanie na wczesnym etapie technicznych informacji zwrotnych na temat wdrażania prawodawstwa UE na szczeblu lokalnym i regionalnym ma kluczowe znaczenie dla jego pomyślnego wdrożenia, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. W 2018 r. Europejski Komitet Regionów uruchomił sieć regionalnych centrów RegHub służącą gromadzeniu lokalnych i regionalnych danych na temat wdrażania polityki UE w drodze ukierunkowanych konsultacji. Jest ona dobrze przygotowana do wniesienia znaczącego wkładu w przeglądy i oceny polityk UE w reakcji na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19.

* Prezydium KR-u odpowiada za przygotowanie programu politycznego Zgromadzenia. Składa się ono z dwóch lub trzech członków KR-u z każdego państwa członkowskiego. W każdym półroczu Prezydium odbywa tradycyjnie posiedzenie w kraju sprawującym rotacyjną prezydencję Rady. Posiedzenie Prezydium miało się odbyć w Düsseldorfie, ale zostało zorganizowane w trybie online ze względu na niedawny wzrost liczby przypadków COVID-19 w całej Europie.

** Oczekuje się, że konferencja w sprawie przyszłości Europy wzmocni udział obywateli w demokracji UE po wyborach i zapewni, że ich głosy będą lepiej słyszane i uważniej wysłuchiwane. Miała ona rozpocząć się w Dniu Europy 9 maja 2020 r. i trwać dwa lata, ale kryzys związany z COVID-19 opóźnił jej rozpoczęcie. Niemiecka prezydencja UE zobowiązała się do jak najszybszego rozpoczęcia prac konferencji.

Kontakt:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży
Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
30.11.2022