Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pogodzić ze sobą leśnictwo i rolnictwo: potrzebujemy nowego systemu certyfikacji, żeby chronić lasy  

W tym wywiadzie Roby Biwer (LU/PES) , radny gminy Bettembourg, odpowiada na sześć pytań na temat działań podejmowanych przez UE w celu ochrony i odbudowy lasów na całym świecie. W kontekście pandemii COVID-19 sprawozdawca opinii KR-u „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” wzywa do opracowania nowego unijnego systemu certyfikacji i systemu informacyjnego, które będą promować produkty niepowodujące wylesiania i takież krótkie, przejrzyste łańcuchy dostaw. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 1 i 2 lipca .

Wyrąb dużych połaci lasu w Amazonii wynika z globalnego popytu na mięso. Co roku wycina się tysiące hektarów, aby zaspokoić potrzeby światowych rynków mięsnych. Czy dosłownie zjadamy amazoński las deszczowy? Jak w ogólności możemy zadbać o to, aby produkcja żywności (mięsa, kawy, kakao i oleju palmowego) nie wpływała negatywnie na lasy? Jaka rola w ochronie i odbudowie lasów na świecie przypada Unii Europejskiej? Czy UE robi wystarczająco dużo?

Choć większość konsumentów nie zdaje sobie z tego sprawy, mięso, kawa, kakao i olej palmowy należą do produktów, które powodują teraz szeroko zakrojone wylesianie w skali globalnej. Jeśli chcemy, aby rynki przestawiły się na bardziej zrównoważone, niepowodujące wylesiania produkty, musimy działać na dwóch frontach. W pierwszej kolejności powinniśmy nasilić kampanie informacyjne i edukacyjne, aby konsumenci żywności byli świadomi gospodarczych, społecznych i środowiskowych następstw swoich przyzwyczajeń. Zachowania konsumenckie z pewnością kształtują rynki żywnościowe i przyspieszają wytwarzanie produktów zrównoważonych i niepowodujących wylesiania. W tym samym celu musimy również promować zdrowsze i etycznie właściwe diety, podkreślając zalety tak zdrowotne, jak społeczno-ekonomiczne spożywania żywności opartej na roślinach, z wysokim udziałem owoców i warzyw, które są certyfikowane jako pochodzące z łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania. Drugi front, na którym trzeba podjąć działania, to europejskie zobowiązanie do opracowania i wdrożenia nowego systemu certyfikacji, który wspiera produkty niepowodujące wylesiania i przyczynia się do szerzenia na całym świecie przyszłościowej europejskiej wizji leśnictwa i produkcji żywności.

Choć szeroka deforestacja przeważnie dotyczy krajów nienależących do UE, lasy wycina się dziś także na wielu obszarach górskich w Europie, na przykład w Rumunii i Słowacji czy w niektórych krajach bałkańskich. Dlaczego dzieje się to w UE? Co można zrobić na szczeblu lokalnym i regionalnym, aby zapobiec wylesianiu? Czy może Pan podać konkretne przykłady? Co miałby Pan do powiedzenia burmistrzom, przewodniczącym regionów i przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych w całej Unii Europejskiej?

Nie mogę komentować sytuacji w poszczególnych krajach, ale na podstawie swoich doświadczeń mogę stwierdzić, że bardzo ważne jest istnienie konstruktywnego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami i ich interesami, a my, tj. samorządy lokalne i regionalne, jesteśmy najlepiej przygotowani do prowadzenia tego dialogu. Musimy chronić lasy i różnorodność biologiczną i powinniśmy współpracować z rolnikami i właścicielami lasów w znajdowaniu odpowiednich rozwiązań, które w dłuższej perspektywie przyniosą korzyści również im samym – włączając w to podmioty, które chcą w sposób zrównoważony rozwijać rekreacyjne użytkowanie lasów. W związku z tym trzeba wyraźnie zaznaczyć, że należy przestrzegać umów międzynarodowych i unijnych i krajowych przepisów w zakresie ochrony lasów oraz je egzekwować, niemniej władze lokalne i regionalne odgrywają ważną rolę mediatorów w konfliktach między różnymi interesami na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Obecnie bardzo trudno jest prześledzić, skąd pochodzi nasza żywność, zwłaszcza takie składniki jak kakao czy guma, ponieważ w rachubę wchodzi wielu drobnych producentów, a łańcuch dostaw jest długi i nieprzejrzysty. Co można zrobić, aby poprawić przejrzystość łańcuchów dostaw? Jak możemy zadbać o to, aby przedsiębiorstwa funkcjonowały według zasad zrównoważoności i aby w UE towary były produkowane jedynie w sposób zrównoważony i pochodziły wyłącznie z łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania? Czy dobrowolne i istniejące kodeksy postępowania wystarczają?

Śledzić łańcuchy dostaw jest trudno. Aby zwiększyć ich przejrzystość i ułatwić ich monitorowanie, należałoby wdrożyć system informacji (opierając się na doświadczeniach z bazą danych dotyczących oznakowania ekologicznego), z pomocą i ścisłym zaangażowaniem wszystkich interesariuszy, którzy mogą podzielić się swoimi oczekiwaniami, doświadczeniami i obawami, dzięki czemu będzie można wprowadzić pożyteczne i realistyczne procedury. System informacyjny powinien uwzględniać i promować produkty niepowodujące wylesiania. W jego ramach należałoby też zastosować procedury sprawdzania dokładności gromadzonych informacji i ocen z myślą o wzmocnieniu zaufania do owych informacji, w tym i rygorystyczne wymogi identyfikowalności gwarantujące pochodzenie produktów oraz silniejsze systemy monitorowania i egzekwowania w celu zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu etykietowaniu produktów.

Jak przekonałby mnie Pan do kupna czekoladowego batonika z produkcji zrównoważonej zamiast najtańszego? W jaki sposób konsumenci mogą przyczyniać się do tego, by nasze łańcuchy dostaw stały się bardziej zrównoważone, a zwłaszcza do zapobiegania wylesianiu?

Ze względu na rosnący popyt na żywność ekologiczną, wynikający z większego apetytu konsumentów na produkty żywnościowe przyjazne dla środowiska, udział towarów niepowodujących wylesiania i zrównoważonych w rynku się podwyższa. W istocie kupowanie zrównoważonych produktów przyjaznych dla środowiska stało się modą, rozrywką i ekscytującą wizytówką. Ktoś będzie gotowy zapłacić więcej za taki towar, ponieważ w ten sposób składa deklarację, która ma wartość społeczną i zyskuje uznanie. Obywatele odgrywają niewątpliwie zasadniczą rolę w wywieraniu wpływu na rynki.

20 maja Komisja Europejska opublikowała strategię „Od pola do stołu” i strategię na rzecz różnorodności biologicznej. Obie mają kapitalne znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu. Jak Pan je odbiera? Czy widzi Pan powód do nadziei? Jak ważne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE jest ponowne zalesianie?

Do licznych celów Zielonego Ładu należy stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, zachowanie i odtworzenie ekosystemów i różnorodności biologicznej oraz osiągnięcie zerowego poziomu zanieczyszczeń z myślą o środowisku wolnym od substancji toksycznych. Aby chronić europejskich obywateli i ekosystemy, UE musi prowadzić skuteczniejsze działania monitorujące, sprawozdawcze, zapobiegawcze i zaradcze odnośnie do powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia w produktach konsumpcyjnych. Możemy stąd wydedukować, że ponowne zalesianie z myślą o osiągnięciu neutralności klimatycznej w UE ma fundamentalną wagę. Europa zmierza w kierunku nowego sposobu życia, wysyłając wymowny sygnał całemu światu i dążąc do tego, by stać się liderem nowej gospodarki oddzielonej od zużycia zasobów.

Kryzys związany z COVID-19 mocno uderzył w nasze globalne łańcuchy dostaw. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej nadzwyczajnej sytuacji?

Kryzys spowodowała globalizacja, która umożliwiła wirusowi bardzo szybkie rozprzestrzenienie się. Dziś wiemy lepiej, w jakim stopniu łańcuchy dostaw, np. te związane z gospodarstwami przemysłowymi, są ze sobą ściśle powiązane i jak łatwo system może doznać zapaści, jeżeli jakieś ogniwo się zerwie. Konieczne staje się ponowne przemyślenie tych wzajemnych zależności i zwiększenie odporności łańcuchów dostaw na globalne wyzwania. Musimy też na nowo rozważyć istotną rolę krótkich (i zapewne łatwiej identyfikowalnych) łańcuchów dostaw oraz potrzebę monitorowania relacji z dostawcami z długich łańcuchów i pomiędzy nimi. W następstwie epidemii COVID-19 dowiedzieliśmy się również, że dysproporcje społeczne sprawiają, że mniej uwagi poświęca się środowisku. Dzieje się tak dlatego, że na pierwszym planie stawia się kwestię przeżycia ludzi, natomiast troska o środowisko to dla grup społecznych o niskich dochodach zagadnienie o zaledwie drugorzędnym znaczeniu.

Uwagi:

Unia Europejska posiada blisko 182 mln hektarów lasów, które zajmują 43% jej obszarów lądowych, co czyni ją jednym z regionów najbogatszych w zasoby leśne w skali globu. Nasze lasy nie tylko dostarczają drewna i produktów drzewnych, lecz także obejmują lwią część różnorodności biologicznej Europy i przyczyniają się do naszego zdrowia i dobrostanu. Jako znaczny pochłaniacz dwutlenku węgla stanowią istotny czynnik pomagający łagodzić skutki zmiany klimatu i przystosowywać się do niej ( Komisja Europejska ).

Szacuje się, że od 1990 r. 420 mln hektarów lasów zostało utraconych w wyniku przekształcenia tych gruntów do celów innego rodzaju użytkowania, aczkolwiek w ciągu ostatnich trzydziestu lat tempo wylesiania zmalało. W latach 2015–2020 wskaźnik wylesiania oszacowano na 10 mln hektarów rocznie, co oznacza spadek względem 16 mln ha rocznie odnotowanych w latach 1990. Wylesianie i degradację lasów oraz związaną z nimi utratę różnorodności biologicznej lasów napędza w dalszym ciągu głównie ekspansja rolnictwa. Te i inne informacje można znaleźć w sprawozdaniu The State of the World’s Forests 2020 [Stan lasów na świecie w 2020 r.].

Kontakty z prasą:

David Crous

tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023