Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Promowanie zdrowia w miastach z myślą o poprawie jakości życia obywateli UE  

W ciągu najbliższych dziesięcioleci 70% ludności na świecie będzie żyło w środowisku miejskim. Zjawisko urbanizacji zwiększy i jeszcze bardziej uwypukli rolę miast. W tym kontekście 30 marca br. Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) KR-u obradująca w Brukseli przyjęła opinię „Zdrowie w miastach – wspólne dobro”. Zawiera ona szereg zaleceń w priorytetowych obszarach polityki, takich jak planowanie przestrzenne, mobilność, środowisko i zdrowe żywienie, sport, edukacja i zarządzanie.

 

Przywódcy lokalni i regionalni wzywają do utworzenia nowego partnerstwa na rzecz zdrowia w ramach programu rozwoju miast w UE, w celu stworzenia kultury wspólnego planowania i promocji zdrowia w środowisku miejskim w różnych obszarach polityki oraz pomiędzy rządami krajowymi, regionami, miastami i osobami prywatnymi. Wskazują także, że „zdrowe miasta” można budować tylko wtedy, jeżeli regiony i miasta przyjmą jasną politykę na rzecz poprawy istniejących form opieki i opowiedzą się za nowymi modelami opartymi na wykorzystywaniu zasobów i zdolności.

Roberto Pella (IT/EPL) , sprawozdawca opinii , zwrócił również uwagę na znaczenie zapewnienia ochrony grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności kobiet i dzieci, a także grup zagrożonych z uwagi na stan zdrowia, na przykład ze względu na choroby i niepełnosprawność: „Nierówności i różnice społeczno-ekonomiczne rosną, zwłaszcza na obszarach miejskich, gdzie w 2050 r. mieszkać będzie 70% ludności świata. W związku z tym należy prowadzić w miastach aktywną politykę w celu poprawy jakości życia i zwiększenia świadomości w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia”.

Komisja NAT wzywa nie tylko do równego dostępu do opieki zdrowotnej, ale również do stworzenia nowych modeli opartego na współpracy wielopoziomowego sprawowania rządów, w ramach których instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i osoby prywatne mogą przyczynić się do kształtowania sprawiedliwego, wspólnego systemu miejskiego. Członkowie proponują utworzenie w tym celu centrów monitorowania w odniesieniu do uwarunkowań zdrowotnych w dużych ośrodkach miejskich oraz punktów informacyjnych, w których władze lokalne i regionalne mogą wymieniać informacje na temat najlepszych praktyk i możliwości finansowania.

Władze lokalne i regionalne przypominają o pilnej potrzebie zbadania i przeanalizowania czynników warunkujących stan zdrowia, ocenienia problemów związanych ze wzrostem średniej długości życia, a także dokonania przeglądu mechanizmów dotyczących dobrostanu z wykorzystaniem danych na temat struktury populacji. Stwierdzają, że starzenie się społeczeństwa oraz związany z tym wzrost liczby przypadków chorób przewlekłych stanowi problem z punktu widzenia trwałości systemów opieki zdrowotnej i społecznej. W związku z tym promowanie działań na rzecz wdrożenia strategii politycznych skupiających się na czynnikach warunkujących stan zdrowia ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia rozwoju inteligentnych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu miast.

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

tel.: +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu


Diandra Vanigioli

tel: +32 2 282 22 99

diandra.vanigioli@cor.europa.eu

Udostępnij :