Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Gospodarka platform: przepisy UE muszą gwarantować uczciwą konkurencję i prawa pracownicze  

Przywódcy lokalni i regionalni zwrócili uwagę nowego europejskiego komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolasa Schmita na to, że UE musi ustanowić jasne przepisy dotyczące gospodarki platform, aby zagwarantować prawa pracownicze i zapewnić równe warunki działania, jeśli chodzi o działalność gospodarczą na jednolitym rynku prowadzoną online i tę prowadzoną poza internetem.

W dwóch przyjętych dziś opiniach Europejski Komitet Regionów (KR) podkreślił, że wiele obowiązujących przepisów UE straciło aktualność w kontekście pojawiania się nowych modeli biznesowych i niestandardowych form zatrudnienia, które często występują na platformach cyfrowych. W szczególności w związku z wdrażaniem dyrektywy o handlu elektronicznym z 2000 r. pojawiło się wiele spraw sądowych dotyczących firm takich jak Uber i Airbnb.

Przemawiając na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów – co było jego pierwszym publicznym wystąpieniem w charakterze komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych – Nicolas Schmit powiedział: Celem programu nowej Komisji jest zajęcie się wyzwaniami i szansami, jakie stwarza obecnie nowy świat pracy, globalizacji, automatyzacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji w powiązaniu z naszą transformacją ku gospodarce bezemisyjnej. Musimy zadbać o to, by przemiany te przyniosły korzyści wszystkim Europejczykom, zwłaszcza jeśli chodzi o ich miejsca pracy i źródła utrzymania. Nasze regionalne rządy, samorządy i administracje odegrają zasadniczą rolę w przekuwaniu tego wspólnego celu w rzeczywistość.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Prawa socjalne muszą być głównym elementem Unii Europejskiej jutra, muszą chronić ludzi, a jednocześnie umożliwiać zmiany technologiczne. UE musi opracować jasny plan, który zapewni, by zmiany w naszym przemyśle nie powodowały dalszej polaryzacji wynagrodzeń i zwiększania nierówności. Dzięki odpowiedniej regulacji praca za pośrednictwem platform może stanowić jeden ze sposobów dbania o to, by wszyscy odczuwali korzyści płynące z cyfryzacji i by nikt nie pozostawał w tyle.

Dwie przyjęte opinie koncentrują się na różnych aspektach gospodarki współpracy i pracy za pośrednictwem platform internetowych. W pierwszej , przygotowanej przez Dimitriosa Birmpasa (EL/PES), radnego gminy Egaleo, KR podkreśla, że konieczne jest ustanowienie kompleksowych ram prawnych UE, aby zagwarantować ochronę socjalną i prawa socjalne pracownikom platform i chronić ich przed praktykami takimi jak świadome błędne klasyfikowanie pracowników jako samozatrudnionych przez pracodawców, którzy dążą w ten sposób do ominięcia przepisów dotyczących zatrudnienia, zobowiązań podatkowych i układów zbiorowych.

Praca za pośrednictwem platform internetowych stwarza na rynku pracy szereg możliwości, ponieważ jest łatwo dostępna i elastyczna. Trzeba jednak wprowadzić odpowiednie środki, aby zapewnić godne warunki pracy pracownikom platform. Konieczne jest rozszerzenie podstawowych przepisów dotyczących pracy i spraw socjalnych na gospodarkę platform i pracujące w niej, często młode, osoby. Z uwagi na ponadnarodowy charakter gospodarki cyfrowej niezbędne jest ustanowienie jasnych ram europejskich w celu rozwiązania wielu problemów regulacyjnych wynikających z pracy za pośrednictwem platform internetowych, w tym określenie, w jaki sposób można stwierdzić istnienie stosunku pracy – stwierdził sprawozdawca, który z zadowoleniem przyjął zamiar komisarza Schmita dotyczący zajęcia się kwestią warunków pracy pracowników platform i nowymi formami niepewności zatrudnienia.

W drugiej opinii KR wzywa UE do jasnego określenia statusu platform gospodarki współpracy na podstawie precyzyjnie ustalonego stopnia sprawowanej przez nie kontroli, aby wyjaśnić, które przepisy regulują ich działalność. Ponadto ponieważ gospodarka współpracy zaciera granicę między osobami indywidualnymi i podmiotami zawodowymi, należy doprecyzować pojęcie „usługodawcy” poprzez ustanowienie ogólnounijnych progów. Nowe unijne przepisy powinny też wymagać od platform dostarczania organom publicznym danych niezbędnych do egzekwowania przepisów i zapewnienia, by dostawcy działający w ramach gospodarki współpracy płacili sprawiedliwą część podatków.

Sprawozdawca Peter Florianschütz (AT/PES), poseł do parlamentu kraju związkowego Wiedeń i radny miasta Wiednia, powiedział: Potrzebujemy w UE jasnych i sprawiedliwych zasad dla platform cyfrowych. Przepisy te muszą mieć zastosowanie do wszystkich, a UE musi dbać o interesy swoich obywateli w miastach, społecznościach i regionach. Obecnie mamy więcej problemów niż rozwiązań, czy chodzi o kwestie podatkowe, czy o wynajem krótkoterminowy w sektorze mieszkaniowym. Pojawiają się też trudności w dziedzinie mobilności miejskiej i wykorzystania przestrzeni publicznej. UE musi lepiej wsłuchiwać się w głos miast.

W opinii wyrażono również obawy dotyczące fragmentacji jednolitego rynku w sytuacji, gdy państwa członkowskie, regiony i miasta określiły różne zasady dla uczestników rynku gospodarki współpracy. KR uważa, że zharmonizowane przepisy wspierałyby przede wszystkim rozwój mniejszych przedsiębiorstw gospodarki współpracy, gdyż istniejące duże, wielonarodowe platformy są w stanie lepiej poradzić sobie ze złożonością regulacji.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni
Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Europa potrzebuje bardziej zdecydowanej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby zwalczać pogłębiające się nierówności
Europa potrzebuje bardziej zdecydowanej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby zwalczać pogłębiające się nierówności
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022