Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych: 63 regiony, siedem miast i cztery państwa członkowskie wybrane do projektu pilotażowego  


Komisja przedstawiła dziś 63 regiony, siedem miast i cztery państwa członkowskie, które wezmą udział w projekcie pilotażowym dotyczącym partnerstw na rzecz innowacji regionalnych – inicjatywie opracowanej wspólnie z Komitetem Regionów. Uczestnicy projektu pilotażowego mogą dzielić się dobrymi praktykami oraz wspólnie opracowywać i testować narzędzia służące zmobilizowaniu wielu źródeł finansowania i strategii politycznych, a także łączyć programy regionalne i krajowe z inicjatywami UE na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej. Partnerstwa te wniosą wkład w nowy europejski plan na rzecz innowacji, zgodnie z którym innowacje napędzają transformację na rzecz zrównoważonego rozwoju, łącząc strategie lokalne z inicjatywami na szczeblu UE.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania przyciągnęło szeroką gamę przedstawicieli ekosystemu innowacji w UE, począwszy od państw członkowskich, takich jak Słowacja – uczestnicząca na szczeblu krajowym – po wiele regionów UE, m.in. Andaluzja, Azory, region Hauts-de-France, Ostrobotnia, Podkarpackie, Wyspy Egejskie Północne, Emilia-Romania. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zainicjowało również oddolną współpracę i tworzenie sieci kontaktów, gromadząc wielu uczestników w ramach sieci międzyregionalnych. Dotyczy to na przykład regionu Morza Bałtyckiego, instrumentu bioregionalnego oraz rozszerzonego konsorcjum miast 4.0 (Leuven, Bolonia i Turku), w którym uczestniczą również Eindhoven (Holandia), Espoo (Finlandia) i Kluż-Napoka (Rumunia).

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała przy tej okazji: Silniejsze, czystsze gospodarki i sprawiedliwsze społeczeństwa można budować jedynie poprzez uwzględnienie innowacji w centrum planów politycznych UE. Aby transformacja ekologiczna i cyfrowa powiodła się, potrzebujemy innowacji we wszystkich regionach i we wszystkich krajach, które będą ze sobą powiązane. Partnerstwa umożliwiają nam budowę pomostów ułatwiających synergię inwestycji i innowacyjnych rozwiązań. Z niecierpliwością oczekuję innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, które wynikną z tych wspólnych działań.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira skomentowała: Współpraca i innowacje są podstawowymi elementami zrównoważonego i odpornego rozwoju regionów UE. Wszystkie terytoria mają potencjał innowacyjny, który należy wykorzystać, dlatego cieszę się z tak dużego zainteresowania tym zaproszeniem. Z niecierpliwością oczekuję wyników projektu pilotażowego i mam nadzieję, że przyczyni się on do zniwelowania utrzymującej się przepaści innowacyjnej między regionami, która ogranicza skuteczne funkcjonowanie UE jako całości.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas zauważył: Dzięki wspieraniu innowacji wzmacniamy lokalną odporność i zwiększamy zdolność naszych społeczności lokalnych do radzenia sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi, do ochrony obywateli i do wspierania lokalnych gospodarek. W tym kontekście liczymy na współpracę komisarz Elisy Ferreiry i komisarz Marii Gabriel w obszarze partnerstw na rzecz innowacji regionalnych jako kluczowego narzędzia koordynacji wszystkich dostępnych funduszy na potrzeby rozpowszechniania innowacji w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i zrównoważonego charakteru naszych regionów, miast i wsi.

Podręcznik na temat partnerstw na rzecz innowacji regionalnych

Uczestnicy projektu pilotażowego wypróbują nowe partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych w oparciu o „Podręcznik na temat partnerstw na rzecz innowacji regionalnych", który zawiera wstępne wytyczne opublikowane dziś przez Wspólne Centrum Badawcze. W podręczniku zaproponowano szeroki wachlarz narzędzi i mechanizmów zarządzania, służących do poprawy koordynacji regionalnej, krajowej i unijnej polityki w zakresie innowacji w celu wdrożenia transformacji ekologicznej i cyfrowej w Europie oraz rozwiązania problemu przepaści innowacyjnej w UE. Jednym z głównych elementów proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie misji lokalnych, aby koordynować działania w oparciu o spójne wytyczne, co umożliwi stosowanie szeroko zakrojonych kombinacji polityk na rzecz innowacji na poziomie systemowym.

Podczas projektu pilotażowego uczestnicy przetestują te narzędzia polityki, współtworząc przy tym wytyczne operacyjne. Podręcznik i projekt pilotażowy będą również promować dobre praktyki, ułatwiać uczenie się poprzez eksperymenty i wspierać administrację publiczną i szerszy ekosystem.Program pilotażowy nie będzie miał wpływu na obecny proces programowania funduszy na lata 2021–2027.

Kontekst

Partnerstwa opierają się na nowym europejskim planie na rzecz innowacji, który ma pomóc w integracji inicjatyw i inwestycji na szczeblu unijnym i krajowym. To działanie zmierza bezpośrednio do ulepszenia ekosystemów innowacji jako jednego z obszarów o zasadniczym znaczeniu dla poprawy wyników Europy w zakresie innowacji. Głównym celem jest zacieśnienie wzajemnych powiązań regionalnych i lokalnych ekosystemów innowacji oraz wzmocnienie europejskich zrównoważonych łańcuchów wartości i sektorów zaawansowanych technologii.

Partnerstwa stanowią działanie uzupełniające, które wykorzystuje pozytywne doświadczenia związane ze strategiami inteligentnej specjalizacji. Inteligentna specjalizacja to podejście ukierunkowane na konkretny obszar, które wynika z polityki spójności UE i polega na określeniu obszarów strategicznych wymagających interwencji w oparciu zarówno o analizę mocnych stron i potencjału gospodarki, jak i o tzw. proces przedsiębiorczego odkrywania, przy szerokim zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych. Inteligentna specjalizacja koncentruje się na innowacjach i odgrywa istotną rolę we wspieraniu badań naukowych i innowacji w celu zapewnienia zrównoważonego i odpornego rozwoju wszystkich regionów w Europie.

Wybrane terytoria będą uczestniczyć indywidualnie lub w ramach sześciu różnych sieci regionów i miast UE. Uczestnicy projektu pilotażowego reprezentują łącznie 23 państwa członkowskieZaproszenie do wyrażenia zainteresowania było otwarte między marcem a kwietniem 2022 r.

Dodatkowe informacje

Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych – Platforma Inteligentnej Specjalizacji

Strona internetowa komisji SEDEC w Europejskim Komitecie Regionów 

Podręcznik na temat partnerstw na rzecz innowacji regionalnych

Mapy uczestników zaproszenia do składania wniosków


Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022