Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym: ‎ rozpoczęto konsultacje z zainteresowanymi stronami  

Europejski Komitet Regionów rozpoczął konsultacje w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, które potrwają do 1 maja 2020 r. Mogą w nich wziąć udział wszystkie władze lokalne
i regionalne oraz inne najważniejsze zainteresowane strony.

Zasoby naszej planety są na wyczerpaniu. W związku ze spodziewanym podwojeniem globalnej konsumpcji w najbliższych dziesięcioleciach i brakiem jakichkolwiek oznak, by globalne ocieplenie miało ulec zmniejszeniu w najbliższym czasie, istnieje pilna potrzeba oddzielenia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez wytwarzanie trwałych, nadających się do ponownego użycia i naprawy produktów. Wspieranie obiegu zamkniętego nie tylko przyczyni się do poprawy stanu środowiska, ale będzie miało kluczowe znaczenie dla naprawy gospodarczej po zakończeniu pandemii COVID-19. KR zamierza wzmocnić lokalny i regionalny filar nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, aby miasta i regiony zajmowały w nim centralne miejsce. Taki jest cel opinii, nad którą pracuje obecnie Tjisse Stelpstra (NL/EKR), minister regionalny prowincji Drenthe.

Każdego roku UE wytwarza 2,5 mld ton odpadów pochodzących z wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, co przekłada się na 5 ton na mieszkańca rocznie. Obecnie nie istnieje kompleksowy zestaw wymogów prawnych i politycznych mogących zagwarantować, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek UE staną się coraz bardziej zrównoważone i spełnią kryteria obiegu zamkniętego. Osiągnięcie tego celu ma zapewnić nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym , przedstawiony przez Komisję Europejską 11 marca 2020 r.

Zawiera on rozległy wachlarz propozycji, które obejmują: rozszerzenie ram ekoprojektu na jak najszerszą gamę produktów, zachęcanie do stosowania zielonych zamówień publicznych, ograniczenie wykorzystania materiałów opakowaniowych, wyznaczenie celów dotyczących ograniczenia ilości odpadów w odniesieniu do określonych strumieni, harmonizację systemów selektywnej zbiórki oraz wprowadzenie na rynek UE długo oczekiwanych uniwersalnych ładowarek do telefonów. Kluczowe produkty, które ekoprojekt ma uwzględnić, to materiały elektroniczne i budowlane, pojazdy i baterie, opakowania, tworzywa sztuczne i mikrodrobiny plastiku, tekstylia, żywność, woda i składniki odżywcze.

Poprzez zorganizowanie pisemnych konsultacji z zainteresowanymi stronami, które potrwają do 1 maja 2020 r. , Europejski Komitet Regionów wzywa wszystkie władze lokalne i regionalne w UE oraz zainteresowane strony do podzielenia się poglądami na temat wniosku Komisji i przedstawienia opinii i sugestii.

Tutaj dostępny jest dokument roboczy , którego dotyczą te konsultacje.

W obecnym dziesięcioleciu jedną z kwestii przyciągających najwięcej uwagi jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Musimy pilnie przełożyć politykę zrównoważonych produktów na konkretne przepisy, aby zapewnić konsumentom prawo dostępu do dóbr trwałego użytku i położyć kres przedwczesnemu postarzaniu produktów oraz niszczeniu niesprzedanych dóbr trwałego użytku. Naszym ostatecznym celem musi być urzeczywistnienie społeczeństwa bezodpadowego – stwierdził sprawozdawca Tjisse Stelpstra (NL/EKR ), minister regionalny prowincji Drenthe.

Głównym celem opracowywanej opinii KR-u jest rozwinięcie terytorialnego filara nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz określenie możliwości i wyzwań, przed którymi stoją władze lokalne i regionalne w UE przy podejmowaniu oczekiwanych działań w różnych dziedzinach polityki.

Przyjmujemy z niewątpliwym zadowoleniem kompleksowy zestaw środków ustawodawczych i politycznych zaproponowanych przez Komisję Europejską. Uważamy jednak, że nowy plan działania nie idzie wystarczająco daleko w wykorzystywaniu politycznego potencjału regionów i miast do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym w terenie. Musimy również wyznaczyć konkretne cele wraz z odpowiednimi sygnałami cenowymi i zachętami w trosce o to, by zachowania producentów, użytkowników i konsumentów służyły zrównoważonemu rozwojowi – zaznaczył sprawozdawca.

W kontekście pandemii COVID-19 i jej wpływu na systemy opieki zdrowotnej i gospodarkę Tjisse Stelpstra zwraca uwagę na zależność UE od zasobów i zapytuje, jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć i co trzeba będzie wziąć pod uwagę przy sporządzaniu planów naprawy gospodarczej. Katastrofalna sytuacja wywołana pandemią COVID-19 wymaga od wszystkich decydentów połączenia sił. Jest także sygnałem alarmowym, który uzmysławia potrzebę wprowadzenia nowego modelu gospodarczego plasującego dobrostan społeczny i zrównoważenie środowiskowe w samym centrum ożywienia gospodarczego w UE – dodał sprawozdawca.

Nie należy lekceważyć potencjalnego wkładu planu działania w zapewnienie ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii COVID-19, ponieważ gospodarka o obiegu zamkniętym oferuje szeroki zakres nowych możliwości rynkowych. W latach 2012–2018 liczba miejsc pracy w gospodarce o obiegu zamkniętym w UE wzrosła o 5%, osiągając poziom ok. 4 mln ( KE ).

Uwagi:

Harmonogram prac nad opinią KR-u w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym – uzależniony jednak od rozwoju sytuacji w związku z pandemią COVID-19 – przedstawia się następująco: Dokument roboczy zostanie przedłożony do dyskusji na posiedzeniu Komisji ENVE w dniu 8 czerwca. Przyjęcie projektu opinii przewidziane jest na posiedzenie Komisji ENVE w dniu 9 września, a głosowanie końcowe planowane jest na sesję plenarną w dniach 13–14 października 2020 r.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych stron proszeni są o podzielenie się swoimi pisemnymi wkładami poprzez przesłanie ich na adres: Aliona.Fornea@cor.europa.eu oraz enve@cor.europa.eu do 1 maja 2020 r.

Istnieje możliwość zorganizowania – na życzenie – spotkań internetowych ze sprawozdawcą Tjissem Stelpstrą i jego ekspertką Ingrid Zeegers oraz zespołem Komisji ENVE w KR-ze, jak również zorganizowanie czatów z nimi.

Aby ukierunkować dyskusje, sprawozdawca udostępnił przygotowany przez siebie dokument roboczy w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym , który zawiera pewne ogólne oraz szczegółowe pytania dotyczące następujących czterech aspektów:

1. Rola władz lokalnych i regionalnych w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym

2. Zmiana w systemie gospodarczym

3. Nie ma odpadów, są tylko zasoby

4. Ustalanie celów i określanie ram prawodawstwa

Począwszy od dnia 8 kwietnia dokument roboczy sprawozdawcy zostanie udostępniony we wszystkich językach urzędowych UE na stronie internetowej poświęconej konsultacjom .

Kontakty z prasą:

David Crous

tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023