Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
ETS nie powinien szkodzić spójności terytorialnej ani narażać na problemy obywateli znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji  

Przegląd systemu handlu emisjami (ETS) jest podstawą strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

System handlu emisjami nie powinien szkodzić spójności terytorialnej ani stwarzać zagrożenia dla obywateli i regionów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. To jedno z głównych przesłań 4. wielopoziomowego dialogu w dziedzinie klimatu i energii , inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów mającej na celu lepszą komunikację między władzami unijnymi, krajowymi, lokalnymi i regionalnymi na rzecz poprawy zarządzania energią w UE. Dialog zorganizowano wspólnie ze słoweńską prezydencją w Radzie Prezydencja słoweńska w Radzie UE . Uczestniczyło w nim 14 państw członkowskich.

Utworzony w 2005 r. EU ETS jest pierwszym na świecie międzynarodowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Opiera się on na zasadzie pułapów i handlu. W omawianym dialogu skupiono się na korzyściach i zagrożeniach obecnego systemu oraz na propozycjach zmian przedstawionych przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. w ramach pakietu „Gotowi na 55” . Wpływ zmienionego ETS może być bardzo zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich i regionach UE. W ramach dialogu zwrócono uwagę na niektóre słabe punkty EU ETS, takie jak niestabilność rynku, hamowanie konkurencyjności zewnętrznej i zwiększanie ryzyka ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością dla obywateli. Podkreślono również jego potencjał jako bodźca dla inwestycji w innowacyjne i niskoemisyjne technologie.

Otwierając dialog, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) powiedział: Nasze ambicje i zaangażowanie w dziedzinie klimatu muszą od dziś opierać się na wielopoziomowej współpracy i aktywnej pomocniczości. ETS nie może szkodzić spójności terytorialnej i nie może narażać na problemy obywateli i regiony znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Europejskie regiony i miasta mają kluczowe kompetencje i wiedzę fachową w sektorze energii i transportu i muszą odgrywać integralną rolę na drodze UE do neutralności klimatycznej. ETS jest potężnym narzędziem ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ale trzeba wyważyć cele klimatyczne z ochroną socjalną i ożywieniem gospodarczym.

Słoweński minister środowiska i planowania przestrzennego Andrej Vizjak podkreślił, że EU ETS jest kluczowym instrumentem polityki na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przechodzenia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, i dodał: Dzisiejsze wydarzenie to forum, na którym musi wybrzmieć przesłanie o znaczeniu ETS na drodze UE do transformacji ekologicznej. Transformacja ta musi być sprawiedliwa, ważne jest zatem, aby przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych byli informowani i angażowani w proces opracowywania przepisów, które przyczynią się do osiągnięcia naszych celów klimatycznych.

Burmistrz Mannheim Peter Kurz (DE/PES), sprawozdawca opinii KR-u „Zapewnienie użyteczności ETS i CBAM dla miast i regionów UE” , powiedział: System handlu uprawnieniami do emisji jest siłą napędową pakietu „Gotowi na 55”. Najlepszym sposobem zapewnienia funkcjonowania tego pakietu w europejskich miastach i regionach jest zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych we wprowadzenie nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Aby zagwarantować, że nikt i żaden region nie zostanie pominięty, zaproponowałem uwzględnienie wymiaru regionalnego w dystrybucji funduszu modernizacyjnego. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną nie powinno być postrzegane jako ograniczanie wzrostu gospodarczego. Przyspieszona transformacja stworzy również możliwości gospodarcze, ponieważ produkty i metody produkcji neutralne dla klimatu będą stanowić przewagę konkurencyjną.

Reprezentująca Komisję Europejską Stefanie Hiesinger z gabinetu wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa podkreśliła pilną potrzebę włączenia transportu morskiego do nowego ETS oraz zajęcia się w szczególności budynkami i transportem, ponieważ emisje z tych sektorów wciąż rosną. Zwróciła też uwagę, że koszty poniosą dystrybutorzy paliw, a nie obywatele. Natomiast fundusz społeczny na rzecz klimatu będzie ukierunkowany na ubóstwo energetyczne, a KE zwiększy dotacje solidarnościowe i fundusze na innowacje.

Kontekst:

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet „Gotowi na 55” w odpowiedzi na zwiększone ambicje UE w zakresie działań w dziedzinie klimatu. Podstawą tego pakietu, złożonego z 14 wniosków dotyczących nowych i zmienionych aktów prawnych dotyczących klimatu, środowiska i energii, jest odnowione podejście do ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych.

We wniosku dotyczącym przeglądu systemu handlu emisjami podkreślono, że wszystkie sektory powinny przyczyniać się do przejścia na neutralność klimatyczną, i potwierdzono dążenie do unijnych celów klimatycznych na 2030 r. i 2050 r. dzięki bardziej rygorystycznej krzywej cen emisji dwutlenku węgla.

Główne kwestie poruszone podczas 4. wielopoziomowego dialogu w dziedzinie klimatu i energii, który był poświęcony ETS, to:

  • Czy ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych jest odpowiednim instrumentem umożliwiającym Unii Europejskiej osiągnięcie jej średnio- i długoterminowych celów klimatycznych?
  • Czy proponowany przegląd ETS jest spójny wewnętrznie i spójny z pozostałymi priorytetami pakietu „Gotowi na 55” i innymi priorytetami UE, takimi jak zapewnienie sprawiedliwej transformacji, ochrona europejskiego kapitału naturalnego i propagowanie zrównoważonej mobilności?
  • Jakie są główne problemy związane ze wzmocnionym ETS i w jaki sposób można je przezwyciężyć?
  • Czy zasady aktywnej pomocniczości i wielopoziomowego sprawowania rządów są odpowiednio uwzględnione w przeglądzie ETS?

Wielopoziomowy dialog w dziedzinie klimatu i energii jest częścią inicjatywy „Zielony Ład w terenie” . Ma on być wkładem KR-u w realizację „Wielopoziomowego dialogu w dziedzinie klimatu i energii”, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (UE) 2018/1999.

Następne posiedzenie KR-u „Zielony Ład w terenie” odbędzie się w czwartek, 9 grudnia 2021 r.

Kontakt:

David Crous

tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :