Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Sojusz Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym wzywa do stworzenia programu wsparcia UE w celu zapewnienia sprawiedliwej, uczciwej i udanej transformacji dla przemysłu odpowiadającego za 7,5 mln miejsc pracy.  

Członkowie Sojuszu zebrani w Lipsku i przedstawili swoje propozycje dotyczące utrzymania europejskiego przemysłu motoryzacyjnego

Aby skutecznie stawić czoła stopniowemu wycofywaniu się z silników spalinowych oraz cyfryzacji, europejskie regiony o rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym domagają się nowego unijnego mechanizmu wsparcia ze specjalnymi funduszami, odpowiedniej oceny oddziaływania terytorialnego nowych przepisów oraz środków na rzecz przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej. Na pierwszym posiedzeniu politycznym Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym (ARA), 17 listopada w Lipsku, członkowie przyjęli strategię krótko- i średnioterminową i omówili z Nicolasem Schmitem, europejskim komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, wsparcie potrzebne regionom o wiodącej pozycji w przemyśle motoryzacyjnym.

Europejski przemysł motoryzacyjny i branża części zamiennych znajdują się w fazie zmian i transformacji: cele klimatyczne UE w ramach pakietu „Gotowi na 55” wymagają znacznego wkładu w sektor transportu drogowego, a tym samym mają wpływ na wszystkie regiony związane z przemysłem motoryzacyjnym w Europie. Przemysł motoryzacyjny w znacznym stopniu odczuwa skutki transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 7,5 mln osób – co odpowiada ponad 6% całkowitego zatrudnienia w Europie – pracuje przy produkcji samochodów i świadczeniu usług motoryzacyjnych. Przejście na pojazdy bezemisyjne i cyfrowe będzie miało duży wpływ na regionalne ekosystemy motoryzacyjne i struktury społeczno-gospodarcze.

Dwadzieścia z 29 regionów należących do Sojuszu było reprezentowanych w Lipsku i przedstawiło problemy sektora motoryzacyjnego, z jakimi mają u siebie do czynienia. W oparciu o wymogi dotyczące samochodów bezemisyjnych, aby osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i związane z nimi zmiany w przemyśle samochodowym, Sojusz wspólnie opowiada się za ustanowieniem europejskiego mechanizmu wspierającego sprawiedliwą i uczciwą transformację w regionach, w których znajduje się przemysł motoryzacyjny, w celu zminimalizowania destrukcyjnego wpływu na zatrudnienie oraz zwiększenia zdolności i możliwości w zakresie przekwalifikowania technologicznego europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i utrzymania globalnej konkurencyjności w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Michael Kretschmer, premier Saksonii, otworzył posiedzenie i powiedział: Przemysł motoryzacyjny nie tylko ma swoją kolebkę tutaj w Saksonii, ale jest również kluczową technologią dla Niemiec. Dzięki wybitnej wiedzy fachowej i duchowi innowacji Wolny Kraj Saksonia rozwija się w kierunku centrum elektromobilności. Zmiany strukturalne i cele klimatyczne oznaczają zmiany dla Saksonii i jej przemysłu motoryzacyjnego – dlatego jestem wdzięczny Sojuszowi Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym za umożliwienie wymiany informacji w celu skutecznego wspólnego zarządzania tą transformacją.

Emil Boc, burmistrz Klużu-Napoki i przewodniczący Komisji COTER, powiedział: Miasta i regiony mogą odgrywać aktywną rolę w stawianiu czoła przyszłym zakłóceniom pracy w sektorze motoryzacyjnym.Razem możemy sprawić, że nastąpi dostosowanie się do nowej gospodarki dzięki ekologicznemu i trwałemu transportowi, wykwalifikowanej europejskiej siły roboczej i innowacyjnym pojazdom na potrzeby mobilności i agrotechniki.Musimy postrzegać Europę jako jedno miejsce, aby stawić czoła zmianom, które jak wszyscy wiemy będą miały wpływ na ten rynek.Przyszłość samochodów w czystej, cyfrowej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i innowacyjnej Europie zależy od dzielenia się wiedzą i tworzenia infrastruktury we wszystkich regionach, aby zapewnić krótsze łańcuchy dostaw, tu w Europie, co sprawi, że sektor motoryzacyjny będzie mniej uzależniony od globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Thomas Schmidt (DE/EPL), Thomas Schmidt (DE/EPL), członek Europejskiego Komitetu Regionów i minister rozwoju regionalnego Wolnego Kraju Saksonia, powiedział: Bycie gospodarzem pierwszego posiedzenia Sojuszu było dla Saksonii wielkim zaszczytem. Cieszę się, że dziś w Lipsku obecnych jest tak wiele regionów. Jest to ważne, ponieważ nadaje znaczenie Sojuszowi i jego przyszłym pracom. Wymiana poglądów na temat obaw regionów o rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym była ważna i bardzo interesująca. Każdy region jest dotknięty w inny sposób. Istnieją jednak wspólne interesy, które chcemy reprezentować wraz z Sojuszem w przyszłości. Chcemy intensywnie wymieniać się pomysłami – również za pośrednictwem KR-u i jego intergrupy ds. przemysłu motoryzacyjnego, a także z odpowiednimi partnerami gospodarczymi i społecznymi. Wszyscy członkowie będą również reprezentować wspólne cele indywidualnie, na przykład w kontaktach z instytucjami europejskimi i rządami poszczególnych państw członkowskich. Dzisiejsze posiedzenie Sojuszu jest zatem początkiem faktycznych prac.

Prace Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym skoncentrują się na ocenie regionalnych skutków transformacji przemysłu motoryzacyjnego i branży części zamiennych, wspieraniu przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji regionalnej siły roboczej, a także na wprowadzaniu paliw alternatywnych. Na podstawie 10-punktowej deklaracji Sojuszu, przyjętej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w czerwcu 2022 r., Sojusz popiera zobowiązanie do radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego i domaga się ram sprawiedliwej transformacji w celu zapewnienia spójności gospodarczej i społecznej w każdym europejskim regionie o rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym. W tym celu ramy te muszą obejmować środki wsparcia budżetowego i politycznego oraz prowadzić do wspólnego planowania transformacji na szczeblu regionalnym.

Ten kluczowy postulat musi zostać zrealizowany, jak przekonuje Sojusz, za pomocą ocen oddziaływania terytorialnego dotyczących wspólnych wyzwań i możliwości dla regionów, producentów oryginalnego sprzętu, a zwłaszcza MŚP działających w sektorze motoryzacyjnym, oraz powinien wspierać przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji regionalnej siły roboczej, a także monitorować podaż odpowiednich umiejętności i popyt na nie.

María Chivite (ES/PES), członkini KR-u i przewodnicząca rządu regionalnego Nawarry, stwierdziła: Aby dokonać sprawiedliwej transformacji, kładziemy nacisk na szkolenia w Nawarrze. Ponadto poprzez aktywną politykę zatrudnienia podejmujemy wyzwanie związane z przekwalifikowaniem zawodowym. Ponieważ zależy nam na zatrudnieniu. Zajmujemy się jednak również dostosowaniem profili, tak aby cyfryzacja nie doprowadziła do powstania luki społecznej i luki na rynku pracy, która pociąga za sobą utratę miejsc pracy i powstawanie nierówności. Europejskie fundusze Next Generation EU są, jak rozumiemy, szansą, muszą być zobowiązaniem na nadchodzące lata do zapewnienia specjalnego finansowania na rzecz transformacji przemysłu motoryzacyjnego.

Dalsze postulaty sojuszu to opracowanie solidnych ram badawczych dla transformacji przemysłowej i innowacji w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, zapewnienie elastyczności w wytycznych dotyczących pomocy państwa, aby umożliwić regionom motoryzacyjnym kierowanie i zarządzanie tą transformacją oraz wspieranie regionów w rozmieszczaniu ogólnodostępnych stacji tankowania i ładowania. Będzie to sprzyjać upowszechnianiu się pojazdów bezemisyjnych oraz skoncentrowaniu dostępnych publicznych i prywatnych funduszy inwestycyjnych na różnych rozwiązaniach technologicznych (np. elektryfikacji, technologiach wodorowych i paliwach syntetycznych) w celu zapewnienia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Kontekst:

Sojusz Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym (ARA) jest polityczną siecią regionów o silnym sektorze motoryzacyjnym i branży części zamiennych, które odczują skutki przejścia na bezemisyjny transport drogowy. Został on zainicjowany przez Europejski Komitet Regionów na sesji plenarnej w czerwcu 2022 r., aby zapewnić sprawiedliwą i uczciwą transformację w przemyśle motoryzacyjnym i branży części zamiennych. Sojusz jest otwartym forum dla wszystkich regionów dotkniętych transformacją. Obecnie w jego skład wchodzi 29 regionów.

Cel Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji w UE o co najmniej 55% do 2030 roku, obejmuje rozporządzenie Komisji UE w sprawie obniżenia norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Niedawny wniosek Parlamentu Europejskiego dotyczący zakazu używania samochodów z silnikami spalinowymi na poziomie UE od 2035 roku, przyjęty 8 czerwca 2022 roku, spowoduje jeszcze większe zmiany w europejskim przemyśle motoryzacyjnym i branży części zamiennych. Celem Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym jest zatem zadbanie o to, by transformacja w sektorze motoryzacyjnym była sprawiedliwa i udana, nie pozostawiając żadnego regionu w tyle, przy jednoczesnym pełnym wspieraniu celów UE w zakresie klimatu.

Kontakt:

Theresa Sostmann

tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX