Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Srebrna gospodarka i promocja zdrowia muszą być mocno włączona w priorytety polityczne Unii nawołują samorządowcy  

Europejski Komitet Regionów (KR) z inicjatywy Birgitta Sacrédeus (SE/EPL), radnej regionu Dalarna, przyjął opinię na temat starzenie się w aktywności i dobrym zdrowiu na październikowej sesji plenarnej. Europa starzeje się. KR podkre ś la potrzeb ę dzia ł a ń zapobiegawczych i zasadnicz ą rol ę , jak ą odgrywaj ą nowe technologie w zapewnianiu aktywnego i zdrowego starzenia si ę obywatelom UE. R ó wnowaga fizyczna i psychiczna oraz srebrna gospodarka z ł agodz ą to wyzwanie przy braku r ó wnowagi demograficznej , m ó wi sprawozdawczyni Birgitta Sacr é deus.

Starzenie si ę spo ł ecze ń stwa to problem, kt ó ry dotyczy wszystkich kraj ó w UE. Szacuje się, że w latach 2017–2080 odsetek osób w wieku ponad 80 lat w ludności UE-28 podwoi się i wzrośnie z 5,5 % do 12,7 %. Można oczekiwać, że w UE-28 odsetek osób w wieku emerytalnym wynoszący w 2017 r. 29,9 % niemal podwoi się do 2080 r. do wartości 52,3 %. zmiany struktury wiekowej w Europie.

W 20 z 28 państw członkowskich władze regionalne – przynajmniej częściowo – są odpowiedzialne za systemy opieki zdrowotnej i nierzadko także za systemy opieki społecznej. Ich budżety są obciążone kosztami chorób przewlekłych i rosnących kosztów opieki długoterminowej. Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w projektowaniu i zwiększaniu innowacji, umożliwiających starszym osobom aktywny udziału w życiu społecznym bez dyskryminacji oraz zapewnianiających bezpieczne i niezależne życie o wysokiej jakości.

KR nawołuje, aby po 2020 r. europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz aktywnego starzenia się i zdrowia zostało mocno włączone w priorytety polityczne Unii i było silne powiązane z jednolitym rynkiem cyfrowym, europejskim filarem praw socjalnych i celami zrównoważonego rozwoju w dziedzinie zdrowia.

Samorządowcy wzywają do opracowania silnego programu zdrowia publicznego oraz do priorytetowego potraktowania w budżecie promocji zdrowia, zapobiegania chorobom i zmniejszania nierówności zdrowotnych w unijnym programie badawczym po 2020 r.

KR wzywa również państwa członkowskie i ich regiony do refleksji wraz z organizacjami lekarzy i pielęgniarek na temat tego, jak uczynić zawód zdrowotny bardziej atrakcyjnym, na temat szkoleń i modułów przekwalifikowania w celu zaradzenia niedoborom pracowników. Proponuje stworzeniem programu Erasmus+ dla pracowników służby zdrowia, w tym dla wykwalifikowanych pracowników geriatrii.

Według samorządowców zmiany demograficzne powinny być postrzegane jako szansa min. dla sektora prywatnego który powinien dostosować się do nowych realiów. Wzrost średniej długości życia powoduje powstanie rynku dla nowych produktów i usług po przystępnych cenach, które sprzyjają aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu. KR jest przekonany, że przemysł europejski ma duże możliwości ekspansji w tej dziedzinie, także w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i eksportu na rynki światowe.

Przyjęta opinia proponuje, by Komisja zgromadziła takie środki jak inicjatywa KR-u dotycząca aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu w jednym miejscu (dyrekcji generalnej Komisji), by zapewnić dobrą koordynację i jasno określić odpowiedzialność za strategie, inicjatywy, działania i dalsze postępowanie.

Kontekst

Koncepcja starzenia się w dobrym zdrowiu i aktywności pojawiła się w instytucjach UE około 20 lat temu i była początkowo stosowana w ramach europejskiego programu na rzecz zatrudnienia, a następnie w szerszym znaczeniu. Główne elementy strategii UE na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się to: zaakcentowanie uczenia się przez całe życie, środki zachęcające do dłuższej aktywności zawodowej, aktywność na emeryturze, poprawa i utrzymanie działań w zakresie opieki zdrowotnej.

W 2011 r. UE zainicjowała Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu - partnerstwo z udziałem władz europejskich, krajowych i regionalnych, organizacji pozarządowych i przemysłu. Jego celem jest to, by w UE do 2020 r. średnio o dwa lata wydłużyć okres życia w dobrym zdrowiu. Ma się to dokonać poprzez: poprawę stanu zdrowia i jakości życia Europejczyków, w szczególności osób starszych, wzmocnienie stabilności i efektywności systemów opieki zdrowotnej i społecznej, zwiększanie konkurencyjności przemysłu UE poprzez tworzenie wzrostu i stwarzanie możliwości rynkowych dla przedsiębiorstw.

Mandat tego partnerstwa wygasa w 2020 r.

Dodatkowe informacje

Finanse publiczne: wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa – komunikat prasowy Rady UE, 25 maja 2018

Inicjatywa „Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

+32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022