Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lepsze stanowienie unijnego prawa – KR inauguruje centra regionalne 2.0 ‎ z myślą o monitorowaniu działania strategii politycznych UE w terenie  

W następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 obywatele oczekują,
że UE wprowadzi skuteczne rozwiązania. Projekt Europejskiego Komitetu Regionów
dotyczący regionalnych centrów 2.0 (RegHubs) pomaga ocenić skuteczność UE
dzięki odnowionej sieci 46 członków, 10 obserwatorów oraz jednego podmiotu powiązanego

Europejski Komitet Regionów zainaugurował dzisiaj centra regionalne nowej generacji mające monitorować przepisy UE w terenie oraz zapewniać, że podczas oceny unijnej polityki brane jest pod uwagę stanowisko setek zainteresowanych stron na poziomie lokalnym i regionalnym. Nowe centra obejmują 46 członków, 10 obserwatorów oraz jeden podmiot powiązany. Stanowią podgrupę platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) Komisji Europejskiej. Na inauguracji obecny był również wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič . Inauguracja odbyła się po zakończeniu etapu pilotażowego, podczas którego udowodniono skuteczność RegHubs w monitorowaniu wdrażania prawodawstwa w pięciu obszarach polityki UE oraz komunikowaniu wyciągniętych wniosków Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, za pośrednictwem KR - u.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powiedział: „Z dużym zadowoleniem przyjmuję nową generację centrów regionalnych. Punkty kontaktowe RegHub okazały się wyjątkowo skuteczne w likwidowaniu braku równowagi w dziedzinie konsultacji przeprowadzanych w Brukseli i w naszych regionach. Otrzymują one informacje zwrotne bezpośrednio od podmiotów, które codziennie doświadczają wpływu polityk UE na życie obywateli i mogą przekazać Komisji Europejskiej bezcenne informacje i wkład na temat sposobów na zwiększenie ich skuteczności. Dzięki naszym punktom kontaktowym Komisja będzie mogła na przykład wzbogacić swoją ocenę dyrektyw dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej na podstawie doświadczeń personelu szpitali regionalnych, od wschodniej Słowenii do Alentejo”.

Otwierając spotkanie inauguracyjne, wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič powiedział: „Mam zaszczyt powitać RegHub 2.0. w nowej platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości, opracowanej z myślą o uproszczeniu i unowocześnieniu unijnego prawa przy jednoczesnym ograniczeniu formalności administracyjnych. Władze lokalne i regionalne odegrają kluczową rolę ze względu na ich wyjątkową perspektywę podmiotów, na które prawo to wpływa w najbardziej bezpośredni sposób. Szczególne znaczenie będzie miał ich wkład dotyczący planowania i tworzenia infrastruktury XXI w. Starając się o rozpoczęcie odbudowy gospodarki Europy poprzez inwestycje w infrastrukturę ekologiczną, cyfrową, ale i medyczną, możemy wywrzeć rzeczywisty wpływ w terenie”.

Michael Murphy (IE/EPL) , członek rady hrabstwa Tipperary i przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) KR-u powiedział: „Od utworzenia RegHub dwa lata temu zarządza nimi Komisja ECON, której przewodniczę. Ogromnie się cieszę z inauguracji centrów regionalnych RegHub 2.0., a także z tego, co do tej pory udało się dzięki nim osiągnąć. Dzisiejsze dyskusje potwierdzają, że lepsze stanowienie prawa i kształtowanie polityki w oparciu o dane to nie tylko puste słowa z brukselskiej bańki. Powinny znaleźć się one w sercu europejskich zasad i uwzględniać doświadczenia naszych miast i regionów. Cieszę się, że mogę wnieść wkład w te wysiłki i z niecierpliwością oczekuję na podejmowane w kolejnych miesiącach dalsze prace na rzecz realizacji tego celu”.

Mark Speich (DE/EPL) , sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii – jednego z regionów należących do sieci RegHub 2.0 – i przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR-u, –( CIVEX ) stwierdził: „Konsultacje sieci centrów regionalnych umożliwiają obywatelom, przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, a także podmiotom świadczącym usługi publiczne podzielenie się swoimi doświadczeniami z wdrażania unijnego prawa. Oznacza to również, że dzięki sieci lepiej słyszalny jest głos obywateli i podmiotów gospodarczych na poziomie UE. Teraz sieć RegHub zostaje oficjalnie uznana za element platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości Komisji Europejskiej. W konsekwencji nie tylko sieć centrów regionalnych, ale również wszyscy obywatele i podmioty gospodarcze uzyskają bezpośredni wpływ na unijne prawo. Konsultacje w ramach RegHub wzmocnią i poszerzą bazę dowodową opinii platformy”.

Program prac nowej generacji RegHub 2.0 i ich obszary wiedzy fachowej zostaną określone po sesji plenarnej platformy F4F, która odbędzie się 4 marca. Zidentyfikowane zostaną również obszary polityki unijnej, które zostaną poddane konsultacjom.

W Polsce regionalne centra zostaną uruchomione w Mazowieckim, Zachodniopomorskim i Lubelskim w ramach Reg Hub 2.0.

Kontekst:

Sieć centrów regionalnych (RegHub) : 70% prawodawstwa UE wdraża się na poziomie lokalnym i regionalnym. Władze lokalne i regionalne mają więc cenne bezpośrednie doświadczenie w stosowaniu przepisów unijnych i utrzymują ścisłe kontakty z lokalnymi przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim i obywatelami. Poprzez swoje opinie KR formalnie przekazuje stanowisko władz lokalnych i regionalnych na temat wniosków ustawodawczych UE. Niemniej trzeba wykorzystać wiedzę władz lokalnych i regionalnych na wcześniejszym etapie procesu legislacyjnego UE oraz czerpać z ich doświadczenia z wdrażania prawodawstwa UE. Centra regionalne zaspokajają tę potrzebę poprzez gromadzenie technicznej wiedzy w terenie i przekazywanie jej Komisji Europejskiej i obu prawodawcom, z myślą o wniesieniu wkładu w ich przeglądy, ewaluacje i oceny adekwatności. Jako instytucjonalny głos regionów i miast w UE Komitet ma wyjątkową możliwość zebrania w tym celu informacji od wszystkich władz lokalnych i regionalnych. Dlatego też w 2019 r. KR stworzył pilotażowy projekt obejmujący regionalną sieć służącą ocenie wdrożenia polityki UE. Inicjatywa została wsparta przez grupę zadaniową do spraw pomocniczości ustanowioną przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej w pierwszej połowie 2018 r. Sieć składa się ze specjalnych „punktów kontaktowych”, którymi są lokalni i regionalni urzędnicy publiczni zbierający od zainteresowanych stron specjalistyczne informacje zwrotne na temat doświadczeń z wdrażania istniejących polityk UE w terenie. Tym samym sieć wnosi perspektywę lokalną i regionalną do kreowania polityki UE i poszerza jej bazę faktograficzną.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) : Komisja Europejska weźmie pod uwagę zdanie platformy, aby przepisy UE pomagały obywatelom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, a nie utrudniały im funkcjonowania. Prace platformy skoncentrują się na zagadnieniach podkreślonych w rocznym programie prac. Odnośnie do każdego z tematów platforma będzie gromadzić dane pochodzące od podmiotów publicznych i prywatnych, a dotyczące możliwości uproszczenia i ograniczenia zbędnych kosztów związanych z przepisami UE bez podważania realizacji ich celów. Następnie platforma wyda opinie uwzględniające możliwości cyfryzacji i gęstość legislacyjną. Działania te są częścią Programu lepszego stanowienia prawa Komisji Europejskiej. Europejski Komitet Regionów należy do grupy zarządzającej platformy – troje z sześciorga przewodniczących komisji KR-u zasiada w niej wraz z 27 przedstawicielami rządów państw członkowskich UE.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023