Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Liderzy lokalni: Państwa członkowskie UE muszą zwiększyć ambicje klimatyczne ‎ i uzgodnić cel redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 r.  

KR i niemiecka minister środowiska dyskutują o tym, jak zapewnić ekologiczną,
odporną i sprawiedliwą odbudowę

Przywódcy lokalni i regionalni podkreślili dziś, że Europa musi wyciągnąć właściwe wnioski z kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i utorować drogę do ekologicznej odbudowy poprzez umożliwienie miastom i regionom przewodzenia walce ze zmianą klimatu. Przesłanie to wynika z debaty, jaką członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przeprowadzili ze Svenją Schulze, niemiecką federalną minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego. Europejski Komitet Regionów wezwał również wszystkich szefów państw i rządów UE-27 do podniesienia poziomu ambicji i uzgodnienia w tym tygodniu celu redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 r.

Podczas planowanego na ten tydzień posiedzenia Rady Europejskiej przywódcy 27 państw członkowskich UE będą dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego unijnego celu redukcji emisji do 2030 r. Komisja Europejska proponuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r., co popiera Europejski Komitet Regionów. Podczas wirtualnej debaty plenarnej Komitetu przywódcy regionów, miast i wsi UE podkreślili, że kryzys związany z pandemią COVID-19 nie powinien przeszkodzić UE w zaangażowaniu się w przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i związanemu z różnorodnością biologiczną poprzez ustalenie nowego, ambitniejszego celu na 2030 r. Pomyślne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu – nowej strategii UE na rzecz wzrostu – musi zostać przekształcone w konkretne projekty na szczeblu lokalnym i opierać się na zdecentralizowanym podejściu .

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej w Grecji, stwierdził : Nasza gospodarka i nasz klimat są w przełomowym momencie: potrzebujemy zrównoważonej, sprawiedliwej i ekologicznej odbudowy Europy dla dobra każdego regionu, miasta i wsi. Państwa członkowskie UE muszą wyrazić zgodę na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 r. i niezwłocznie zatwierdzić długoterminowy budżet UE i plany odbudowy. Jest to niezwykle ważne dla utorowania drogi do osiągnięcia Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. oraz dla zagwarantowania szybkiego przejścia na bardziej zrównoważone gospodarki, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony miejsc pracy i tworzenia nowych możliwości.

Przemawiając na sesji plenarnej KR-u 8 grudnia, federalna minister Svenja Schulze zaznaczyła: Podobnie jak to ma miejsce w walce z pandemią COVID-19, wiemy, że kluczowym czynnikiem sukcesu w polityce ochrony środowiska i klimatu jest dobra współpraca między wszystkimi szczeblami politycznymi – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Zielony Ład to strategia ożywienia gospodarczego Europy, która zwiększy jej odporność i konkurencyjność oraz uczyni z niej lepsze miejsce do życia. Istotne jest, aby państwa członkowskie osiągnęły wkrótce porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który obejmuje ogromne wydatki na ochronę klimatu i różnorodność biologiczną .

Burmistrz Sewilli Juan Espadas (ES/PES) , przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” , stwierdził: Odbudowa po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 jest szansą na odbudowę Europy w sposób zrównoważony i na przyspieszenie bardzo potrzebnej transformacji ekologicznej . Nie możemy marnować czasu ani jeśli chodzi o ocalenie naszych gospodarek dzięki silnemu europejskiemu budżetowi, ani – o realizację śmiałych działań w dziedzinie klimatu. Plan w zakresie celów klimatycznych do 2030 r. może w tym tygodniu stać się jednym z głównych osiągnięć obecnej prezydencji. Miasta i regiony są gotowe do działania .

Obecna prezydencja Rady, która zakończy 6-miesięczną kadencję w dniu 31 grudnia, zwróciła się do KR-u o sporządzenie dwóch opinii, ukazując zaangażowanie rządu niemieckiego na rzecz silnego udziału władz lokalnych i regionalnych w polityce przeciwdziałania zmianie klimatu. W pierwszej z tych opinii oceniono możliwości zapobiegawczego przystosowania się do zmiany klimatu i wezwano Komisję Europejską do opracowania nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, zawierającej jasne cele i wskaźniki zgodne z zasadami aktywnej pomocniczości i proporcjonalności.

Sprawozdawca Markku Markkula (FI/EPL) , przewodniczący Rady Miasta Espoo i były przewodniczący KR-u (2015–2017), zauważył: Przywódcy polityczni powinni traktować zmianę klimatu jako sytuację nadzwyczajną, którą należy rozwiązać wspólnie za pomocą innowacyjnych środków eliminujących podziały i bariery oraz łączących polityki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Oznacza to podniesienie poziomu ambicji w dziedzinie klimatu znacznie wyżej, niż to obecnie dyskutuje UE, oraz zapewnienie miastom i regionom narzędzi niezbędnych do opracowania rozwiązań terytorialnych. Żadna polityka adaptacji nie będzie skuteczna, jeśli nie uwzględni potrzeb, poglądów i wiedzy fachowej regionów i miast .

Sprawozdawca Andries Gryffroy (BE/EA) przedstawi w środę drugą opinię , która koncentruje się na wpływie zmiany klimatu na regiony i zawiera pierwszą ocenę Zielonego Ładu. Poseł do parlamentu flamandzkiego stwierdził: Zielony Ład odniesie sukces tylko wtedy, gdy będzie wspierał podejście oddolne. Apelujemy o ściślejszą współpracę z Komisją Europejską, aby zagwarantować, że regiony i miasta znajdą się w centrum uwagi. Kilka regionów i miast przyjęło plany transformacji energetycznej lub lokalne zielone łady. Jednak dokumenty te rzadko znajdują odzwierciedlenie w krajowych planach i strategiach. Proponujemy, aby władze szczebla niższego niż krajowy były w pełni zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów oraz miały większy i łatwiejszy dostęp do funduszy. Jesteśmy gotowi współpracować z Komisją i jej Wspólnym Centrum Badawczym nad stworzeniem regionalnej europejskiej tablicy wyników w celu monitorowania i śledzenia postępów we wdrażaniu przepisów, polityk i finansowania związanych z klimatem i Zielonym Ładem na szczeblu regionalnym .

Kontekst

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w tym tygodniu (w dniach 10–11 grudnia) przywódcy 27 państw członkowskich UE będą dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego unijnego celu redukcji emisji do 2030 r. Jeśli im się to uda, UE będzie w stanie przedłożyć swój zaktualizowany ustalony na szczeblu krajowym wkład do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przed końcem 2020 r. W swoim planie w zakresie celów klimatycznych do 2030 r. Komisja Europejska proponuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r., co Europejski Komitet Regionów popiera.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

tel.: +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :