Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Liderzy lokalni: Państwa członkowskie UE muszą zwiększyć ambicje klimatyczne ‎ i uzgodnić cel redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 r.  

KR i niemiecka minister środowiska dyskutują o tym, jak zapewnić ekologiczną,
odporną i sprawiedliwą odbudowę

Przywódcy lokalni i regionalni podkreślili dziś, że Europa musi wyciągnąć właściwe wnioski z kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i utorować drogę do ekologicznej odbudowy poprzez umożliwienie miastom i regionom przewodzenia walce ze zmianą klimatu. Przesłanie to wynika z debaty, jaką członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przeprowadzili ze Svenją Schulze, niemiecką federalną minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego. Europejski Komitet Regionów wezwał również wszystkich szefów państw i rządów UE-27 do podniesienia poziomu ambicji i uzgodnienia w tym tygodniu celu redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 r.

Podczas planowanego na ten tydzień posiedzenia Rady Europejskiej przywódcy 27 państw członkowskich UE będą dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego unijnego celu redukcji emisji do 2030 r. Komisja Europejska proponuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r., co popiera Europejski Komitet Regionów. Podczas wirtualnej debaty plenarnej Komitetu przywódcy regionów, miast i wsi UE podkreślili, że kryzys związany z pandemią COVID-19 nie powinien przeszkodzić UE w zaangażowaniu się w przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i związanemu z różnorodnością biologiczną poprzez ustalenie nowego, ambitniejszego celu na 2030 r. Pomyślne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu – nowej strategii UE na rzecz wzrostu – musi zostać przekształcone w konkretne projekty na szczeblu lokalnym i opierać się na zdecentralizowanym podejściu .

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej w Grecji, stwierdził : Nasza gospodarka i nasz klimat są w przełomowym momencie: potrzebujemy zrównoważonej, sprawiedliwej i ekologicznej odbudowy Europy dla dobra każdego regionu, miasta i wsi. Państwa członkowskie UE muszą wyrazić zgodę na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 r. i niezwłocznie zatwierdzić długoterminowy budżet UE i plany odbudowy. Jest to niezwykle ważne dla utorowania drogi do osiągnięcia Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. oraz dla zagwarantowania szybkiego przejścia na bardziej zrównoważone gospodarki, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony miejsc pracy i tworzenia nowych możliwości.

Przemawiając na sesji plenarnej KR-u 8 grudnia, federalna minister Svenja Schulze zaznaczyła: Podobnie jak to ma miejsce w walce z pandemią COVID-19, wiemy, że kluczowym czynnikiem sukcesu w polityce ochrony środowiska i klimatu jest dobra współpraca między wszystkimi szczeblami politycznymi – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Zielony Ład to strategia ożywienia gospodarczego Europy, która zwiększy jej odporność i konkurencyjność oraz uczyni z niej lepsze miejsce do życia. Istotne jest, aby państwa członkowskie osiągnęły wkrótce porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który obejmuje ogromne wydatki na ochronę klimatu i różnorodność biologiczną .

Burmistrz Sewilli Juan Espadas (ES/PES) , przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” , stwierdził: Odbudowa po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 jest szansą na odbudowę Europy w sposób zrównoważony i na przyspieszenie bardzo potrzebnej transformacji ekologicznej . Nie możemy marnować czasu ani jeśli chodzi o ocalenie naszych gospodarek dzięki silnemu europejskiemu budżetowi, ani – o realizację śmiałych działań w dziedzinie klimatu. Plan w zakresie celów klimatycznych do 2030 r. może w tym tygodniu stać się jednym z głównych osiągnięć obecnej prezydencji. Miasta i regiony są gotowe do działania .

Obecna prezydencja Rady, która zakończy 6-miesięczną kadencję w dniu 31 grudnia, zwróciła się do KR-u o sporządzenie dwóch opinii, ukazując zaangażowanie rządu niemieckiego na rzecz silnego udziału władz lokalnych i regionalnych w polityce przeciwdziałania zmianie klimatu. W pierwszej z tych opinii oceniono możliwości zapobiegawczego przystosowania się do zmiany klimatu i wezwano Komisję Europejską do opracowania nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, zawierającej jasne cele i wskaźniki zgodne z zasadami aktywnej pomocniczości i proporcjonalności.

Sprawozdawca Markku Markkula (FI/EPL) , przewodniczący Rady Miasta Espoo i były przewodniczący KR-u (2015–2017), zauważył: Przywódcy polityczni powinni traktować zmianę klimatu jako sytuację nadzwyczajną, którą należy rozwiązać wspólnie za pomocą innowacyjnych środków eliminujących podziały i bariery oraz łączących polityki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Oznacza to podniesienie poziomu ambicji w dziedzinie klimatu znacznie wyżej, niż to obecnie dyskutuje UE, oraz zapewnienie miastom i regionom narzędzi niezbędnych do opracowania rozwiązań terytorialnych. Żadna polityka adaptacji nie będzie skuteczna, jeśli nie uwzględni potrzeb, poglądów i wiedzy fachowej regionów i miast .

Sprawozdawca Andries Gryffroy (BE/EA) przedstawi w środę drugą opinię , która koncentruje się na wpływie zmiany klimatu na regiony i zawiera pierwszą ocenę Zielonego Ładu. Poseł do parlamentu flamandzkiego stwierdził: Zielony Ład odniesie sukces tylko wtedy, gdy będzie wspierał podejście oddolne. Apelujemy o ściślejszą współpracę z Komisją Europejską, aby zagwarantować, że regiony i miasta znajdą się w centrum uwagi. Kilka regionów i miast przyjęło plany transformacji energetycznej lub lokalne zielone łady. Jednak dokumenty te rzadko znajdują odzwierciedlenie w krajowych planach i strategiach. Proponujemy, aby władze szczebla niższego niż krajowy były w pełni zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów oraz miały większy i łatwiejszy dostęp do funduszy. Jesteśmy gotowi współpracować z Komisją i jej Wspólnym Centrum Badawczym nad stworzeniem regionalnej europejskiej tablicy wyników w celu monitorowania i śledzenia postępów we wdrażaniu przepisów, polityk i finansowania związanych z klimatem i Zielonym Ładem na szczeblu regionalnym .

Kontekst

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w tym tygodniu (w dniach 10–11 grudnia) przywódcy 27 państw członkowskich UE będą dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego unijnego celu redukcji emisji do 2030 r. Jeśli im się to uda, UE będzie w stanie przedłożyć swój zaktualizowany ustalony na szczeblu krajowym wkład do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przed końcem 2020 r. W swoim planie w zakresie celów klimatycznych do 2030 r. Komisja Europejska proponuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r., co Europejski Komitet Regionów popiera.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

tel.: +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023