Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zielony Ład: miasta i regiony nakreślają plan działania na 2021 r.  

Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił plan działania na rzecz Zielonego Ładu na 2021 r. Na 4. posiedzeniu grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” przywódcy lokalni uzgodnili polityczne cele i priorytety na rzecz przyspieszenia przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, z jednoczesnym umieszczeniem miast i regionów w centrum odbudowy związanej z COVID-19. Kluczowymi celami są wspieranie aktywnej pomocniczości, zacieśnianie współpracy instytucjonalnej oraz ułatwianie bezpośredniego dostępu do funduszy UE. Renowacja budynków, zazielenianie obszarów miejskich i dekarbonizacja transportu stanowią obszary docelowe. Podczas posiedzenia odbyły się dyskusje na temat wyzwania Inteligentne miasta i mechanizmu sprawiedliwej transformacji . Oba te elementy mają duże znaczenie w realizacji programu Zielonego Ładu.

Otwierając debatę na temat celów politycznych na 2021 r., celów pośrednich i celów szczegółowych Zielonego Ładu w terenie, Juan Espadas (ES/PES) , przewodniczący grupy roboczej i Komisji ENVE, wypowiedział się na temat dwóch inicjatyw przewodnich Komisji Europejskiej przedstawionych na posiedzeniu. Burmistrz Sewilli stwierdził: Gdy mówimy, że Zielony Ład albo będzie realizowany w terenie, albo nie będzie realizowany w ogóle, to wygłaszamy tylko slogan . Unia Europejska nigdy nie osiągnie neutralności klimatycznej, jeżeli jej terytoria nie będą miały tych samych ambitnych celów. Projekty takie jak inicjatywa „Inteligentne miasta” i platforma sprawiedliwej transformacji to przykłady tego, w jaki sposób możemy realizować Zielony Ład w terenie, zapewniając niezbędne wsparcie i znajdując synergie, aby pomóc miastom i regionom. Kryzys klimatyczny jest największym wyzwaniem, które stoi obecnie przed nami, i potrzebujemy innowacyjnych sposobów współpracy na rzecz wspólnego celu.

Członkowie wymienili poglądy na temat dwóch inicjatyw przewodnich Komisji Europejskiej wspierających transformację UE w kierunku neutralności klimatycznej. Wyzwanie „Inteligentne miasta” przedstawiła Iordana Eleftheriadou z DG GROW , natomiast Myriam Boveda z DG REGIO przedstawiła najnowsze zmiany w  mechanizmie sprawiedliwej transformacji . Oba te elementy mają na celu wspieranie wdrażania zielonych ładów na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Michael Murphy (IE/EPL) , członek rady hrabstwa Tipperary i przewodniczący Komisji ECON w KR-ze , stwierdził „Głęboko wierzę, że cele zrównoważonego rozwoju i Europejski Zielony Ład muszą iść ze sobą w parze, aby zapewnić wyeliminowanie ubóstwa i poszanowanie ograniczeń naszej planety” .

Podczas debaty na temat priorytetów grupy roboczej Isabelle Boudineau (FR/PES) , wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania i przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu ( COTER ) KR-u, zauważyła: Przyszła strategia Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności musi odzwierciedlać ambicje wyrażone przez terytoria dotyczące wdrożenia Zielonego Ładu . Zagadnienia, w których nasz głos musi być wysłuchany, to: znaczenie połączeń transgranicznych, internalizacja kosztów zewnętrznych, a w szczególności zasada „zanieczyszczający płaci”, miejsce transportu publicznego w naszych miastach i na obszarach wiejskich, znaczenie codziennej mobilności oraz przejście z transportu drogowego i lotniczego na transport kolejowy. Komisja Europejska nie osiągnie swoich celów bez nas! Burmistrz Sewilli Juan Espadas przedstawi postępy prac grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” na następnym posiedzeniu Komisji COTER w dniu 26 lutego 2021 r.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi pierwszego posiedzenia, w którym brał udział jako członek zarządu politycznego Porozumienia Burmistrzów. Rafał Trzaskowski stwierdził: Na ostatnim posiedzeniu zatwierdziliśmy nowe zobowiązanie na rzecz „Porozumienia Burmistrzów na rzecz bardziej sprawiedliwej i neutralnej dla klimatu Europy", którego celem jest dostosowanie Porozumienia do Zielonego Ładu i uczynienie z niego głównego narzędzia wdrażania przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Wszyscy musimy połączyć siły, aby urzeczywistnić założenia Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym. Zwracamy się do Komisji Europejskiej o uruchomienie finansowego i niefinansowego wsparcia dla przywódców lokalnych i regionalnych, aby zrealizować Zielony Ład w terenie i promować społeczną akceptację transformacji klimatycznej. Wsparcie finansowe UE, w tym fundusze spójności, musi docierać bezpośrednio do miast i regionów w przejrzysty i sprawiedliwy sposób. Nie ma czasu do stracenia.

Na następnej sesji plenarnej KR-u w marcu zgromadzenie władz lokalnych i regionalnych UE przeprowadzi debatę z komisarz europejską ds. energii Kadri Simson na temat fali renowacji , wielkiego planu UE na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej europejskich zasobów budowlanych. W projekcie opinii sporządzonym przez sprawozdawcę Enrico Rossiego (IT/PES), radnego gminy Signa (Florencja) i byłego przewodniczącego regionu Toskania (2010-2020), KR przedstawił szereg kompleksowych środków mających na celu zmniejszenie śladu węglowego budynków przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy i zwalczaniu ubóstwa energetycznego.

Grupa robocza „Zielony Ład w terenie” została utworzona 15 czerwca 2020 r. i składa się z trzynaściorga członków Europejskiego Komitetu Regionów.

Ostateczna wersja planu działania grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” na 2021 r. zostanie wkrótce udostępniona na specjalnym portalu internetowym KR-u.

Więcej informacji:

W ramach priorytetu KR-u „kształtowanie odpornych społeczności” Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Aby inspirować i przyspieszać działania, Zielony Ład w terenie obejmuje mapę internetową zawierającą 200 najlepszych praktyk.

Przed posiedzeniem UNFCCC COP26 KR pracuje nad projektem opinii „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26” . Sprawozdawcą jest Vincent Chauvet, mer Autun.

Jeśli chodzi o mobilność, KR pracuje obecnie nad projektem opinii w sprawie zrównoważonej i inteligentnej mobilności, przygotowanym przez sprawozdawcę Roberta Van Astena ( NL/Renew Europe), członka zarządu gminy Haga.

W lipcu 2020 r. KR przyjął zalecenia dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w opinii sprawozdawcy Vojko Obersnela (HR/PES) , burmistrza Rijeki.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych: wykorzystanie potencjału miast i regionów z korzyścią dla odbudowy zasobów przyrodniczych
Unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych: wykorzystanie potencjału miast i regionów z korzyścią dla odbudowy zasobów przyrodniczych
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023