Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Komitet Regionów wybiera nowego przewodniczącego  
W porządku sesji plenarnej #CoRplenary w dniach 12–13 lipca również: priorytety estońskiej prezydencji w Radzie UE, przegląd programu „Horyzont 2020”, reforma WPR, inauguracja inicjatywy UE na rzecz ekologicznie czystych autobusów oraz energetyczny „pakiet zimowy” UE

Oczekuje się, że w dniu 12 lipca, po dwu i pół latach przewodzenia Europejskiemu Komitetowi Regionów (KR-owi), Markku Markkula (FI/EPL) przekaże przewodnictwo Komitetu Karlowi-Heinzowi Lambertzowi (BE/PES). Członkowie KR-u zgromadzą się w Brukseli również po to, by omówić główne dziedziny polityki UE, takie jak wspólna polityka rolna po 2020 r. i niedawno opublikowany „pakiet zimowy” UE w dziedzinie energetyki. Komisarz Carlos Moedas poprowadzi dyskusje na temat śródokresowego przeglądu programu badawczego „Horyzont 2020”, a komisarz ds. transportu Violeta Bulc dołączy do członków KR-u, by omówić przyszłość mobilności niskoemisyjnej i instrumentu „Łącząc Europę”. Istotnym punktem porządku obrad będą też globalne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym pomysły dotyczące sposobów, w jakie miasta i regiony mogą przyczynić się do realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju. 12 lipca odbędzie się uroczystość wręczenia tytułu „Europejski Region Przedsiębiorczości 2018” (ERP) tegorocznym trzem zwycięzcom.

Estońska prezydencja UE wyznacza priorytety

Matti Maasikas , estoński wiceminister ds. Unii Europejskiej, przedstawi priorytety zainaugurowanej 1 lipca estońskiej prezydencji w Radzie Europejskiej, które obejmują wiele obszarów o priorytetowym znaczeniu dla europejskich regionów i miast.

Reforma wspólnej polityki rolnej po roku 2020

Zalecenia dotyczące reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 r. zostały sporządzone przez Guillaume’a Crosa (FR/PES),i wraz ze stanowiskiem w sprawie polityki spójności UE przyjętym w maju, określają, w jaki sposób zdaniem KR-u można by przekształcić w przyszłości dwie największe pozycje w budżecie UE. W debacie weźmie udział Czesław Adam Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Horyzont 2020: przyszłość badań naukowych i innowacji w Europie

W swojej śródokresowej ocenie programu „Horyzont 2020”, KR podkreśla kluczowe znaczenie badań naukowych i innowacji dla długoterminowych perspektyw gospodarki europejskiej. Carlos Moedas, komisarz europejski do spraw badań, nauki i innowacji, omówi zalecenia KR-u, przygotowane przez Christophe’a Clergeau (FR/PES).

Transport w Europie: inauguracja ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz ekologicznie czystych autobusów

Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc omówi z członkami KR-u wyzwania związane z transportem po przyjęciu opinii Józsefa Ribányiego (HU/EPL) w sprawie „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej”. Po zakończeniu debaty komisarz do spraw transportu wspólnie z nowo wybranym przewodniczącym KR-u zainaugurują ogólnounijną platformę ekologicznych autobusów dla regionów i miast, której celem jest uruchomienie co najmniej 2000 autobusów o zerowej emisji do końca 2019 roku. Konieczność ograniczenia zmiany klimatu będzie też częścią intensywnych dyskusji podczas omawiania przez KR trzech opinii w sprawie „pakietu zimowego” UE w dziedzinie energii, dotyczących czystej energii, efektywności energetycznej i propagowania odnawialnych źródeł energii.

Rozwój: 600 przywódców lokalnych i regionalnych z całego świata spotka się w Brukseli

Przyjmując w 2015 r. cele na rzecz zrównoważonego rozwoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła cele dla wszystkich krajów na świecie. W opinii w sprawie europejskich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Franco Iacop (IT/PES) odnosi się do bezpośrednich i pośrednich wyzwań, jakie ONZ stawia wobec władz lokalnych i regionalnych w Europie. Europejskie aspekty jego opinii zostaną uzupełnione w dniach 10–11 lipca przez duże zgromadzenie polityków szczebla lokalnego i regionalnego z całego świata pod hasłem „Regiony i miasta na rzecz rozwoju – Konferencja współpracy zdecentralizowanej”, organizowane wspólnie przez KR i Komisję Europejską.

Jako część wysiłków na rzecz wspierania miast w Libii, KR przyjmie też zalecenia dotyczące sposobu zarządzania migracją i ratowania życia na szlakach migracyjnych w środkowym obszarze Morza Śródziemnego. Sprawozdawcą jest Hans Janssen (NL/EPL)

Na 12 lipca o godz. 16.00 zaplanowano konferencję prasową z nowym przewodniczącym KR-u.

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, sprawozdawczyni: Ulrike Hiller (DE/PES)

Klasyfikacja terytorialna i typologie terytorialne, sprawozdawca: Mieczysław Struk (PL/EPL)

Projekty oparte na kontaktach międzyludzkich i małe projekty w programach współpracy transgranicznej, sprawozdawca: Pavel Branda (CZ/EKR)

Wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie: perspektywa lokalna i regionalna, sprawozdawca: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Inteligentne regulacje dla MŚP, sprawozdawca: Christian Buchmann (AT/EPL)

Zarządzanie unią energetyczną i czysta energia, sprawozdawca: Bruno Hranić (HR/EPL)

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, sprawozdawca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (i rynki energii elektrycznej), sprawozdawczyni: Daiva Matonienė (LT/EKR)

Międzynarodowe zarządzanie oceanami, sprawozdawca: Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Informacje praktyczne:

Miejsce: Budynek im. Paula Henriego Spaaka, sala obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego , 60 rue Wiertz, B – 1047 Bruksela

Data: 12 lipca, godz. 15.00–21.00; 13 lipca, godz. 9.00–13.00

• Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty.

• Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Program medialny sesji plenarnej

Śledź nas: @EU_CoR; #CoRplenary

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023