Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Odbudowa Europy nie powiedzie się bez silnej polityki spójności i rzeczywistego partnerstwa między podmiotami unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.  

Ogólnounijna koalicja ostrzega państwa członkowskie, że w ramach kompromisu w sprawie budżetu UE i planu odbudowy należy zachować inwestycje w regionach i miastach.

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 osłabia spójność gospodarczą, terytorialną i społeczną Europy oraz jej zdolność do zapewnienia bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i inteligentnej transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Dlatego też #CohesionAlliance – ogólnounijna koalicja gromadząca ponad 12 tys. sygnatariuszy – wzywa państwa członkowskie UE do wsparcia silnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz planów odbudowy gospodarczej. Wieloletnie ramy finansowe i plany odbudowy muszą wspierać spójność jako podstawową wartość Unii Europejskiej i jako główny cel wszystkich polityk i inwestycji. Postulaty te zostały zawarte w deklaracji przekazanej europejskiej komisarz do spraw spójności Elisy Ferreiry i przewodniczącego Komisji REGI Younousa Omarjee podczas wideokonferencji w dniu 14 lipca, na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej w Brukseli.

Kryzys związany z COVID-19 pokazał, że solidarność, odpowiedzialność i spójność są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby nikt nie pozostał w tyle w Unii Europejskiej. Sojusz na rzecz Spójności #CohesionAlliance apeluje o silną, skuteczną i elastyczną politykę spójności opartą na perspektywie długoterminowej i zasadach partnerstwa angażujących władze lokalne i regionalne we wszystkie działania naprawcze. Pomoże to ożywić i odbudować gospodarkę, wesprze zrównoważony rozwój i wzmocni spójność terytorialną i społeczną w Unii Europejskiej.

Propozycje przedstawione przez Komisję i przewodniczącego Charlesa Michela idą we właściwym kierunku. Wzywamy państwa członkowskie, aby w chwili obecnej działały jako jedność i szybko przyjęły odpowiedni budżet UE na lata 2021–2027 oraz solidny plan odbudowy, który pomoże naszym społecznościom przezwyciężyć kryzys i stać się bardziej odpornymi, zrównoważonymi i sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Leży to w bezpośrednim interesie wszystkich państw UE, także tych, które domagają się słabszego potencjału inwestycyjnego Unii, ale są głównymi beneficjentami jednolitego rynku – powiedział Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, dodając, że: Komitet łączy siły ze wszystkimi podmiotami na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, aby powiedzieć „nie” centralizacji, „nie” cięciom budżetowym i „nie” trudnym do zaakceptowania terminom realizacji, które osłabiają wpływ inwestycji UE. Zwiększanie spójności i odporności poprzez mobilizację wszystkich polityk i narzędzi UE jest jedynym sposobem, by postawić obywateli na pierwszym miejscu i wspierać taką odbudowę, która nikogo nie pozostawia w tyle .

Przewodniczący organizacji założycielskiej #CohesionAlliance przekazali odnowioną deklarację europejskiej komisarz ds. spójności i reform Elisie Ferreirze oraz przewodniczącemu komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younousowi Omarjee.

Elisa Ferreira , komisarz ds. spójności i reform, powiedziała: Opublikowane w zeszłym tygodniu prognozy gospodarcze Komisji wskazują na głębszą niż przewidywano recesję, która ma niszczycielskie skutki i prowadzi do większych rozbieżności i nierówności. Dlatego też potrzebujemy silnej polityki spójności oraz sprawiedliwej i spójnej odbudowy. „DNA” spójności można dostrzec we wszystkich wnioskach Komisji dotyczących odbudowy: hojnej polityce spójności i metodach spójności w funduszu odbudowy i w innych obszarach. Walczyłam o to i będę nadal walczyć. Polegamy na Państwa działalności lobbingowej w Państwa krajach i regionach. Nie ma wiele czasu, musimy działać szybko, aby przebić się z tym przesłaniem, przygotować nasze plany i programy oraz zagwarantować, że żaden region nie pozostanie w tyle .

Younous Omarjee , przewodniczący Komisji REGI Parlamentu Europejskiego, powiedział: Kryzys zniekształcił Europę . W związku z tym niezbędne jest opracowanie planu naprawczego i ambitnego budżetu. Krótkoterminowa odbudowa musi mieć charakter uzupełniający w stosunku do realizacji długoterminowych celów, w szczególności spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Apelujemy do Rady, by zjednoczyła się wokół solidnego budżetu. Istotne jest również, aby plan odbudowy był bezpośrednio dostępny dla regionów i mógł być kontrolowany w sposób demokratyczny. Takie są postulaty Parlamentu Europejskiego .

Każdy, kto wierzy w silną politykę spójności UE, może przyłączyć się do #CohesionAlliance poprzez podpisanie nowej deklaracji. Wszystkich 12 tys. sygnatariuszy pierwotnej deklaracji zachęca się do potwierdzenia swojego politycznego zaangażowania poprzez podnoszenie świadomości na temat kluczowej roli polityki spójności oraz potrzeby silnej polityki spójności w następnym długoterminowym budżecie UE i planie odbudowy.

Wystąpienia na konferencji (w porządku alfabetycznym) : Mogą Państwo ponownie obejrzeć to wydarzenie tutaj .

  • Ann-Sofi Backgren , przewodnicząca Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych  ( SERG) i  członkini rady regionu Ostrobotnia, podkreśliła potrzebę wzmocnienia polityki spójności w nowych wieloletnich ramach finansowych i w Funduszu Odbudowy z uwzględnieniem terytoriów europejskich borykających się ze szczególnymi trudnościami, takich jak regiony przygraniczne, górskie i peryferyjne, wyspy i inne regiony morskie, a także z uwzględnieniem dodatkowych ograniczeń, takich jak nieliczna i/lub starsza ludność, drenaż mózgów, brak infrastruktury i usług publicznych, oraz oczywiście ogólnych wyzwań, a mianowicie zmiany klimatu i zmian demograficznych, przestawienia się na bardziej zrównoważone podejście do rozwoju i źródeł energii, optymalnej cyfryzacji oraz odporności na globalne zagrożenia, jak Covid-19. Wiele tych aspektów dotyczy szeregu regionów przygranicznych, a dalsze trudności wynikają z rosnącej potrzeby koordynacji różnych przepisów krajowych, które mogą być ze sobą sprzeczne na granicach krajowych.

  • Ilaria Bugetti , radna regionu Toskanii i rzeczniczka Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) ds. rozwoju terytorialnego powiedziała: Polityka spójności UE, jako instrument solidarności, będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko dla odbudowy, ale również dla przygotowania się na przyszłość. Będzie to wspierać długoterminową perspektywę rozwoju: pomoże uczynić nasze społeczeństwa bardziej odpornymi i przyczyni się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

  • Isabelle Boudineau, przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów i wiceprzewodnicząca Rady Regionu Nowej Akwitanii we Francji, zauważyła: UE potrzebuje silnego budżetu wraz z ambitnym planem odbudowy w celu przygotowania się na przyszłość . Przemiany ekologiczne i cyfrowe mają zasadnicze znaczenie dla budowania zrównoważonego i spójnego społeczeństwa europejskiego. Nie możemy poświęcić naszych długofalowych celów na rzecz środków nadzwyczajnych. Jedynym wyborem jest solidarność. Na naszych szefach państw i rządów spocznie ogromna odpowiedzialność w dniach 17–18 lipca. Na szczeblu lokalnym i regionalnym potrzebujemy teraz rezultatów, a UE musi pokazać, że jest w stanie je osiągnąć. Projekt europejski jest zagrożony i nie możemy ponownie zawieść obywateli Europy .

  • Paula Fernández , regionalna minister ds. urzędu premiera, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i działań zewnętrznych Kantabrii w Hiszpanii oraz członkini Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), powiedziała: Chcemy, aby unijny plan odbudowy miał silny wymiar terytorialny. Jesteśmy zaniepokojeni możliwym brakiem włączenia władz regionalnych w fundusz na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Jeżeli nie zostaną uwzględnione szczególne potrzeby terytorialne, a nasz udział w opracowywaniu planów krajowych nie zostanie zagwarantowany, istnieje ryzyko, że fundusz na rzecz odbudowy i zwiększania odporności może mieć mniejszy wpływ, niż się spodziewano. W rzeczywistości władze lokalne i regionalne lepiej znają potrzeby inwestycyjne niż ktokolwiek inny i mogą wnieść kluczowy wkład w zwiększenie odpowiedzialności demokratycznej i politycznej za instrument na rzecz odbudowy jako całość. Istotne jest również, aby fundusze na rzecz odbudowy były komplementarne i dobrze skoordynowane z funduszami strukturalnymi i by spójność terytorialna była jednym z ich głównych celów .

  • Jean-Claude Marcourt, przewodniczący Parlamentu Walonii i przewodniczący grupy roboczej ds. inwestycji publicznych  Konferencji Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych  (CALRE), zauważył: Wyzwaniem dla budżetu na lata 2021–2027 jest w szczególności emisja europejskich obligacji, wzmocnienie Zielonego Ładu i prawdziwej solidarności w całej Unii Europejskiej, ze szczególnym wsparciem dla osób najbardziej dotkniętych kryzysem zdrowotnym, lecz również kryzysem gospodarczym i społecznym.

  • Begoña Villacís , wiceburmistrzyni Madrytu i członkini EUROCITIES , powiedziała: Mamy możliwość przekształcenia przyszłości naszych miast poprzez zapewnienie, by dobrobyt i ochrona praw obywatelskich znalazły się na pierwszym planie i w centrum uwagi. To właśnie w miastach wyzwania te się łączą i podejmowane są już wysiłki. Długofalowa odbudowa po kryzysie związanym z COVID-19 będzie jednak wymagała ścisłej współpracy między wszystkimi szczeblami władzy, przy wykorzystaniu istniejących narzędzi, takich jak polityka spójności UE, oraz znalezienia nowych sposobów kształtowania polityki publicznej w oparciu o potrzeby obywateli .

Kontekst:

Aby podnieść świadomość niezbędnej roli polityki spójności, Europejski Komitet Regionów zainicjował w październiku 2017 r. sojusz #CohesionAlliance we współpracy z następującymi głównymi stowarzyszeniami regionów i miast: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES . Wydane przez sojusz oświadczenie zostało jak dotąd podpisane przez ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 121 regionów, 135 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 35 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego.

Kontakt z sekretariatem:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :