Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wzmocnienie pozycji regionów i miast UE w zakresie ochrony zatrudnienia i praw socjalnych  

Komisarz Nicolas Schmit i KR łączą siły, by wspierać rozwój umiejętności i miejsca pracy na szczeblu lokalnym

UE i jej państwa członkowskie muszą wzmocnić pozycję miast i regionów w zakresie ochrony zatrudnienia i praw socjalnych, co zdaniem Europejskiego Komitetu Regionów (KR) jest niezbędne do przeciwdziałania niszczycielskim skutkom społecznym pandemii COVID-19. Zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE wzywa również do wzmocnienia bazy umiejętności na rzecz ożywienia gospodarczego oraz do wspierania władz lokalnych i regionalnych w zarządzaniu transformacją ekologiczną i cyfrową.

Regionalny i lokalny barometr KR-u 2020 pokazuje, że kryzys związany z COVID-19 dotkliwie wpływa na dochody osób samozatrudnionych, osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony i pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym na wielu młodych ludzi, migrantów i inne słabsze grupy społeczne. Skutki dla zatrudnienia mogą być szczególnie negatywne w regionach silnie uzależnionych od turystyki, gdzie zagrożonych może być nawet 40% miejsc pracy. Barometr pokazuje również, że 43% Europejczyków chciałoby, aby władze lokalne i regionalne miały większy wpływ na politykę zatrudnienia i politykę społeczną.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas stwierdził: W czasie pandemii COVID-19 regiony i miasta w całej Europie podjęły szybkie i zdecydowane działania, aby pomóc potrzebującym. Obecnie Europa musi umieścić walkę z ubóstwem i bezrobociem, a zwłaszcza z rosnącym bezrobociem młodzieży, w centrum podejmowanych wysiłków. Ma to zasadnicze znaczenie dla silnej Europy socjalnej, która nie pozostawia żadnej osoby ani żadnego regionu w tyle.

Przewodniczący Tzitzikostas zapowiedział, że Komitet wraz z DG ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej zorganizuje w trybie online targi „Lokalne miejsca pracy” z udziałem regionów i miast, aby wspierać dopasowywanie umiejętności do miejsc pracy oraz gospodarkę lokalną.

Zabierając głos na sesji plenarnej KR-u 14 października komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit powiedział: Musimy pokonać ten bezprecedensowy kryzys, a w tym celu potrzebujemy regionów. Nasze działania na rzecz młodzieży i rozwoju umiejętności muszą przynosić rezultaty w terenie. Europejski filar praw socjalnych był i będzie motorem lepszej przyszłości dla naszych obywateli. Dlatego wraz z przewodniczącym KR-u zapowiedziałem, że wzmocnimy współpracę między podległymi mi służbami a Europejskim Komitetem Regionów. Współpraca ta stanowi okazję do pokazania obywatelom, że podejmujemy działania i słuchamy ich.

W tym tygodniu na sesji plenarnej przyjęto również opinię „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji” , torując drogę dla planu działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych . Sprawozdawczyni i przewodnicząca Komisji SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), radna miasta Kerava, powiedziała: Pandemia COVID-19 uwypukliła pilną potrzebę wyeliminowania istniejącej przepaści cyfrowej i zajęcia się jej znaczącym wpływem na prawa socjalne, ponieważ brak dostępu do nowych technologii i społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe formy wykluczenia społecznego. Spójność cyfrowa jest nieodłączną częścią sprawiedliwej transformacji i kamieniem węgielnym spójności terytorialnej i społecznej. Jednocześnie środki naprawcze muszą uwzględniać społeczny wymiar transformacji ekologicznej i cyfrowej. Potrzebujemy sprawiedliwego rynku pracy w przyszłej gospodarce bezemisyjnej. Jego podstawą muszą być godne miejsca pracy, silna ochrona socjalna i lokalne możliwości zatrudnienia.

Odnosząc się do komunikatu Komisji Europejskiej opublikowanego w styczniu, w opinii KR-u wskazano, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – fundusz UE wspierający transformację ekologiczną w regionach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – powinien być zgodny z filarem społecznym UE. Ponownie zaapelowano także o lepszą koordynację polityk gospodarczych i społecznych między poziomem europejskim i krajowym w ramach semestru europejskiego i wezwano do zagwarantowania udziału samorządów lokalnych i regionalnych w tym procesie za pośrednictwem zarządzania dzielonego opartego na zasadzie pomocniczości.

KR podkreśla również kluczową rolę partnerów społecznych w obecnym kontekście coraz powszechniejszej cyfryzacji modeli pracy. Wzywa więc do aktualizacji europejskich przepisów dotyczących warunków i czasu pracy, w tym przepisów ustanawiających prawo do bycia offline.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FAST-TRACK-MINIMUM-INCOME-RECOMMENDATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Miasta i regiony opowiadają się za szybszą realizacją zalecenia w sprawie dochodu minimalnego
Miasta i regiony opowiadają się za szybszą realizacją zalecenia w sprawie dochodu minimalnego
09.02.2023