Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE nie osiągnie neutralności klimatycznej do 2050 r. bez ambitniejszych celów w zakresie energii i klimatu  
Miasta i regiony UE priorytetowo traktują ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, by zapewnić regionom górniczym dodatkowego wsparcia poza Funduszem Spójności i popierają wyznaczony przez Finlandię cel, jakim jest osiągnięcie przez UE porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Z uwagi na to, że zmiana klimatu i dekarbonizacja stały się priorytetem nowej Komisji Europejskiej w ramach Zielonego Ładu, Europejski Komitet Regionów przyjął szereg opinii dotyczących europejskiego programu w dziedzinie klimatu. Są to między innymi zalecenia dotyczące przejścia na czystą energię w regionach górniczych oraz zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. Podczas sesji plenarnej poświęconej przyszłości polityki spójności członkowie wsparli utworzenie oddzielnego funduszu dla regionów węglowych, w ramach którego decyzje inwestycyjne podejmowane byłyby również przez władze lokalne i regionalne. Miasta i regiony UE pragną poczynić postępy w lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju i przypominają, że Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej do 2050 r. bez wytyczenia bardziej ambitnych celów w zakresie klimatu i energii.

Członkowie przyjęli opinię zatytułowaną „W kierunku zrównoważonej Europy 2030: działania następcze w związku z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, transformacją ekologiczną i porozumieniem klimatycznym z Paryża” . W opinii skupiono się na filarze „planeta” w programie działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. — obejmuje on cele związane z transformacją ekologiczną i klimatyczną. Członkowie podkreślają pilną potrzebę lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym określenia zadań na szczeblu lokalnym i regionalnym, celów pośrednich i wskaźników postępu oraz przeznaczenia na to odpowiednich zasobów.

Sprawozdawczyni Sirpa Hertell (FI/EPL), radna miasta Espoo, stwierdziła: Możemy osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju tylko wtedy, gdy UE i szczebel krajowy będą współpracować z miastami i regionami. To my bowiem jesteśmy w stanie transponować te cele na szczeblu lokalnym za pomocą zrównoważonych projektów. Tego właśnie udało nam się dokonać w moim mieście Espoo. Szacuje się że 65% celów spośród 169 zadań ujętych w 17 celach zrównoważonego rozwoju nie uda się zrealizować bez udziału władz lokalnych i regionalnych ( OECD ).

Aby umożliwić osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, członkowie domagają się pełnej spójności polityki i skutecznego wielopoziomowego sprawowania rządów, które formalnie angażuje władze lokalne i regionalne w planowanie, wdrażanie, monitorowanie, sprawozdawczość i weryfikację na szczeblu unijnym i światowym. Członkowie zgadzają się, że konieczne jest zniesienie dotacji do paliw kopalnych i wprowadzenie silnych zachęt rynkowych, by zwiększyć liczbę inwestycji ekologicznych. W trakcie nowej kadencji 2019–2024 KR będzie dążyć do pogłębienia współpracy z intergrupą Parlamentu Europejskiego ds. zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju oraz z właściwymi komisjami PE w celu przyspieszenia wdrażania celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym.

Sprawozdawca József Ribányi (HU/EPL) przedstawił opinii zatytułowaną „Wdrażanie pakietu „Czysta energia”: krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu jako narzędzie zarządzania na poziomie lokalnym i terytorialnym w dziedzinie klimatu oraz energii aktywnej i pasywnej” . Wiceprzewodniczący Rady Komitatu Tolna stwierdził: Władze lokalne i regionalne posiadają bezpośrednie kompetencje w kluczowych obszarach transformacji energetycznej. Zarządzamy dużymi zasobami budynków i sieciami transportowymi, określamy planowanie przestrzenne i użytkowanie gruntów oraz możemy wzmocnić zdecentralizowane wytwarzanie energii. Władze lokalne i regionalne są zatem niezbędne do realizacji celów określonych w krajowych planach w zakresie energii i klimatu.

KR wzywa państwa członkowskie do dalszego angażowania władz lokalnych i regionalnych w określanie i przyszłą realizację krajowych planów w zakresie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Ponadto unijne zgromadzenie miast i regionów proponuje utworzyć i koordynować, wspólnie z Komisją Europejską, stałą platformę skupiającą przedstawicieli państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych oraz członków KR-u w celu poprawy współpracy i spójności w dążeniu do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii do 2030 r. oraz neutralności klimatycznej do 2050 r.

Członkowie przyjęli opinię zatytułowaną ”Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym” Sprawozdawca Witold Stępień (PL/EPL), członek Sejmiku Województwa Łódzkiego, stwierdził: Aby wdrożyć porozumienie klimatyczne z Paryża i ambitne cele w zakresie ochrony klimatu, potrzebujemy sprawiedliwej transformacji energetycznej . Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest szerokie zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych, ponieważ mogą one najskuteczniej realizować i stymulować inicjatywy i oczekiwania obywateli i przedsiębiorstw.

KR ponawia swój apel o zwiększenie celu UE na 2030 r., polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, z 40 % do 50 %, o zwiększenie celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 40 % oraz o określenie bardziej ambitnych celów w zakresie efektywności energetycznej jako jedynego sposobu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W uzupełnieniu opinii sprawozdawcy Witolda Stępnia członkowie przyjęli opinię zatytułowaną Transformacja społeczno-gospodarcza regionów górniczych w Europie autorstwa Marka Speicha (DE/EPL) , sekretarza stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii. Członkowie zgadzają się co do potrzeby utworzenia specjalnego funduszu w celu wsparcia transformacji gospodarczej regionów górniczych i złagodzenia trudności społeczno-ekonomicznych, które mogą wyniknąć z tego procesu. Są również zdania, że choć środki te powinny być związane z zarządzaniem polityką spójności , to nie powinny pochodzić z obecnej puli środków przeznaczonych na tę politykę.

Przejście na czystą energię w regionach intensywnie wykorzystujących węgiel i energię jest jednym z kluczowych aspektów dekarbonizacji w Europie i ma na celu wypełnienie zobowiązań UE wynikających z porozumienia klimatycznego z Paryża. Niemal jedna czwarta całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE oparta jest na węglu. Sektor węglowy zatrudnia 240 000 osób w kopalniach i elektrowniach w 41 regionach i 12 krajach UE ( KE ). 

Członkowie jednogłośnie przyjęli opinię pt . Inteligentne miasta – nowe wyzwania dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej: jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju? . Sprawozdawca Andries Gryffroy (BE/EA) , poseł do Parlamentu Flamandzkiego, stwierdził: Miasta i społeczności mają do odegrania ważną rolę w procesie przechodzenia na zasobooszczędną, neutralną dla klimatu i różnorodną biologicznie Europę . Musimy stworzyć więcej lepszych możliwości wsparcia i pomocy dla podmiotów lokalnych i regionalnych w tym procesie. Konieczne będzie podejście oddolne obejmujące inteligentne działania wynikające z lokalnej współpracy. Takie inkluzywne podejście jest również niezbędne, jeśli mamy zamknąć przepaść cyfrową i sprawić, że najsłabsze podmioty nie zostaną pozostawione w tylu w procesie przechodzenia do społeczeństwa cyfrowego. Przyjęta opinia została opracowana na wniosek fińskiej prezydencji UE.

Informacje ogólne

Zdjęcia ze 136. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów są dostępne tutaj.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do albumu fotograficznego z Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Połowa ludności świata mieszka w miastach, a w 2050 r. udział ten prawdopodobnie osiągnie 70%. Miasta zużywają aż 80% energii i mają prawie taki sam udział w światowych emisjach gazów cieplarnianych. Samorządy lokalne mają kluczowe znaczenie, ponieważ są odpowiedzialne za ponad 70% środków na rzecz ograniczenia zmiany klimatu oraz za sięgający 90% odsetek działań związanych z dostosowaniem się do niej. Koncentrując się na gospodarczych korzyściach płynących z działań w dziedzinie klimatu, ONZ przypomina, że inwestowanie w niskoemisyjne środki w miastach na całym świecie przyniesie zwrot w wysokości co najmniej 23,9 bln USD do 2050 r.

Badanie KR-u (wrzesień 2019 r.). Finansowanie działań w dziedzinie klimatu (część 2): Inwestowanie miast i regionów w energię

Badanie KR-u (wrzesień 2019 r.). Rola władz lokalnych i regionalnych w krajowych planach w zakresie energii i klimatu z uwzględnieniem zaleceń Komisji Europejskiej.

Zmiana klimatu: czas na działanie Oświadczenie Karla-Heinza Lambertza, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, przed szczytem ONZ w sprawie klimatu, który odbył się w Nowym Jorku w dniu 23 września 2019 r.

Bez miast i regionów Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Tegoroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast (7–10 października) obejmuje ponad 50 wydarzeń dotyczących transformacji energetycznej, przeciwdziałania zmianie klimatu, różnorodności biologicznej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Program dostępny jest tu.

Tu można znaleźć najnowsze wiadomości od Komisji ENVE.

Kontakt : David Crous david.crous@cor.europa.eu +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023