Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych: wykorzystanie potencjału miast i regionów z korzyścią dla odbudowy zasobów przyrodniczych  

Utrata różnorodności biologicznej i degradacja ekosystemów postępują w alarmującym tempie w UE i na całym świecie. Według ONZ nawet milion z 8 mln gatunków roślin i zwierząt na Ziemi jest zagrożonych wyginięciem, a w wielu przypadkach nastąpi to w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Komisja Europejska szacuje, że w Europie ponad 80 % siedlisk znajduje się w „złym” stanie. Chociaż UE posiada ramy prawne, strategie i plany działania na rzecz ochrony przyrody oraz odbudowy siedlisk i gatunków, odbudowa odbywa się na małą skalę, a wdrażanie i egzekwowanie prawodawstwa jest niewystarczające. W tym kontekście Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych opracowane przez Komisję Europejską, w szczególności jej pierwsze w historii prawnie wiążące cele, i wzywa do usprawnienia finansowania różnorodności biologicznej oraz do zapewnienia miastom i regionom wsparcia technicznego.

Bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne nie powinno zagrażać wdrażaniu Unijnego aktu prawnego o odbudowie zasobów przyrodniczych i innych przepisów dotyczących ochrony środowiska – przypomnieli członkowie w opinii w sprawie unijnych przepisów o odbudowie zasobów przyrodniczych, przyjętej na sesji plenarnej w dniu 9 lutego.

Miasta i regiony UE ponawiają swój apel o udział w opracowywaniu planów odbudowy zasobów przyrodniczych wraz z rządami krajowymi, podkreślając, że to one wdrażają środki odbudowy w terenie. Podobnie przywódcy lokalni i regionalni domagają się włączenia środków odbudowy zasobów przyrodniczych do krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, biorąc pod uwagę cele Repower EU na rzecz większej suwerenności energetycznej, i zapewnienia, aby projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych nie konkurowały ze sobą, lecz wspierały cele odbudowy zasobów przyrodniczych.

Sprawozdawca Roby Biwer (LU/PES), członek rady miasta Bettembourg, powiedział: Na Konferencji COP15 w Montrealu uzgodniono globalne ramy różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. o historycznym znaczeniu, w które zaangażowane są miasta i regiony. Dzięki nowemu unijnemu aktowi prawnemu o odbudowie zasobów przyrodniczych UE zmienia ten stan rzeczy, starając się zarządzać siedliskami w celu ułatwienia odbudowy różnorodności biologicznej, którą tracimy w coraz większym stopniu. Utworzenie synergii pomiędzy programami działań na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej jest nadrzędnym wyzwaniem w obecnym stuleciu. Nasza Unia będzie jednak światowym liderem tylko pod warunkiem, że miasta i regiony UE w pełni zaangażują się w pełni w ten proces. Powodzenie unijnego aktu o odbudowie zasobów przyrodniczych zależy w dużej mierze od wdrożenia i jakości środków stosowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym, przy czym miasta i regiony dysponują odpowiednimi środkami finansowymi i wykwalifikowaną pomocą techniczną. Odbudowa zasobów przyrodniczych na dużą skalę musi teraz stać się koniecznością!

Miasta i regiony UE wzywają państwa członkowskie do uwzględnienia lokalnych i regionalnych potrzeb i priorytetów w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych oraz do skupienia się na wysoce wrażliwych ekosystemach i zagrożonych gatunkach – stale angażując społeczności lokalne i regionalne w realizację specyfiki społeczno-gospodarczej, geograficznej i środowiskowej każdego terytorium. Członkowie podkreślają, że odbudowa zasobów przyrodniczych na obszarach miejskich i w miastach ma zasadnicze znaczenie, ponieważ zapewnia usługi ekosystemowe i wyraźne korzyści w zakresie różnorodności biologicznej.

Zwracają także uwagę, że należy zaradzić obecnej luce w finansowaniu publicznym w zakresie różnorodności biologicznej za pomocą instrumentów finansowych ukierunkowanych na odbudowę przyrody, łatwo dostępnych dla władz lokalnych i regionalnych w celu odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej na ich terytoriach, w tym na obszarach miejskich. Unijne zgromadzenie miast i regionów wzywa do przeznaczenia krajowych strumieni finansowania w pełnej zgodności z określonymi priorytetami i potrzebami władz lokalnych i regionalnych.

Komitet proponuje, by zachęcać do prywatnych inwestycji w ochronę różnorodności biologicznej i odbudowę ekosystemów poprzez pilotowanie i rozszerzanie stosowania instrumentów rynkowych, takich jak inwestowanie w zaangażowane społecznie, płatności za usługi ekosystemowe lub jednostki usuwania dwutlenku węgla związane z użytkowaniem gruntów.

Władzom lokalnym i regionalnym często brakuje zasobów i wiedzy fachowej, aby skutecznie projektować, realizować i monitorować działania związane z odbudową. W związku z tym Komitet zwraca się do Komisji Europejskiej o ustanowienie kompleksowego systemu wsparcia technicznego dla miast i regionów, obejmującego programy budowania zdolności, wytyczne dotyczące dostępu do finansowania i dostosowania instrumentów monitorowania i sprawozdawczości, a także promowanie wymiany i powielania najlepszych praktyk.

Członkowie przypominają o lukach we wdrażaniu dyrektyw dotyczących ochrony przyrody i wzywają do wzmocnienia mechanizmów egzekwowania. Komitet proponuje znormalizowany system monitorowania i sprawozdawczości, który umożliwi usprawnione metody identyfikacji obszarów odbudowy, oceny stanu ekosystemów oraz ustalenia zadowalających poziomów wskaźników i celów monitorowania.

Wraz z Fridą Nilsson (SE/Renew), członkinią rady gminy Linköping (Szwecja) sprawozdawca Roby Biwer (LU/PES) reprezentował miasta i regiony UE na konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej – COP15. KR połączył siły z władzami szczebla niższego niż krajowy na całym świecie, zapewniając większe uznanie i wsparcie dla władz lokalnych i regionalnych w powstrzymywaniu degradacji ekosystemów i przywracaniu różnorodności biologicznej. W związku z tym KR został wyraźnie wymieniony w decyzji COP15 jako kluczowy partner wspierający realizację planu działania na rzecz władz szczebla niższego niż krajowy w globalnych ramach różnorodności biologicznej z Kunmingu/Montrealu.

Kontekst

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący aktu prawnego o odbudowie zasobów przyrodniczych jest pierwszym na całym kontynencie kompleksowym prawem tego rodzaju. Jest to kluczowy element unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności, w której wzywa się do wyznaczenia wiążących celów w zakresie odbudowy zdegradowanych ekosystemów, w szczególności tych, które mają największy potencjał w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i ograniczania ich skutków.

Kontakt:

David Crous

tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023