Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
W odpowiedzi na ostrzeżenia ONZ-u UE musi potraktować priorytetowo kwestie różnorodności biologicznej i zmiany klimatu  
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów wzywa UE do wzmożenia wysiłków w odpowiedzi na „głęboko alarmujące” sprawozdanie ONZ.

Unia Europejska musi umieścić różnorodność biologiczną na samym szczycie swojego programu, wraz z działaniami na rzecz radykalnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – oświadczył 7 maja przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów w reakcji na raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym ostrzega się, że „nasz system podtrzymywania życia” – świat natury – nigdy wcześniej nie był tak zagrożony, a milionowi gatunków grozi wyginięcie. Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz nazwał dokument „pilnym apelem do wszystkich szczebli sprawowania rządów”, by współpracowały ze sobą.

Raport przygotowany przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES), którego najważniejsze ustalenia zostały opublikowane przez ONZ 6 maja, odzwierciedla wnioski wyciągnięte przez naukowców z całego świata na podstawie 15 tys. badań naukowych. Sprawozdanie zawiera mocne ostrzeżenia przedstawione w sposób niebudzący wątpliwości. Stwierdza się w nim, że różnorodność biologiczna kurczy się w tempie niespotykanym w dotychczasowej historii człowieka, gatunki wymierają coraz szybciej, a ludzkość „podkopuje same podwaliny gospodarki, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia i jakości życia na całym globie”.

Przewodniczący Lambertz (BE/PES) zaznaczył: „Natura daje nam życie, a my je niszczymy. W minionym półwieczu bardzo skutecznie sprostaliśmy wyzwaniu, jakim jest wyżywienie szybko rosnącej ludności świata, ale środowisko naturalne poniosło olbrzymie koszty tego sukcesu. Musimy bez zwłoki znaleźć sposób, jak wyżywić świat i zapewnić zrównoważony rozwój, a jednocześnie przywrócić różnorodność biologiczną. Obecny kryzys wymaga wspólnej reakcji wszystkich szczebli władzy, w tym również miast i regionów. Ochrona różnorodności biologicznej powinna, wraz z przeciwdziałaniem zmianie klimatu, stać się jednym z priorytetów agendy UE. Nie jest za późno, by zachować świat o bogatej różnorodności biologicznej i niskim poziomie emisji, lecz potrzeba do tego wspólnych wysiłków i inwestycji, które przyniosą efekty w skali lokalnej”.

Roby Biwer (LU/PES), pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ENVE KR-u i jej sprawozdawca w sprawie różnorodności biologicznej , zauważył: „Różnorodność biologiczną należy postrzegać jako fundament naszego zdrowia i dobrostanu. Jest podstawą funkcjonowania ekosystemów, od których jesteśmy zależni; a skoro stanowi środowisko, w którym żyjemy, musimy ją chronić, ucząc się żyć w harmonii z naszymi ekosystemami”.

Roby Biwer podkreślił, że europejscy wyborcy rozumieją silny związek między różnorodnością biologiczną a działaniami w zakresie klimatu, przy czym powołał się na opublikowane 6 maja badanie Eurobarometru , z którego wynika, że „dwie trzecie Europejczyków całkowicie zgadza się, że dbałość o przyrodę ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zmianie klimatu”.

KR jest zaangażowany w opracowywanie globalnych i europejskich ram polityki na rzecz różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. W przyjętych przez KR w październiku 2018 r. zaleceniach akcentuje się – podobnie jak w raporcie IPBES – że europejskie miasta i regiony muszą stać się zrównoważonymi podmiotami, które chronią przyrodę, przywracają różnorodność biologiczną, utrzymują i wzmacniają usługi ekosystemowe, a jednocześnie zaspokajają najważniejsze potrzeby ludności. KR wezwał do opracowania ambitnej, określonej w czasie i opartej na podstawach naukowych strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na lata po 2020 r., aby zachować różnorodność i bogactwo życia na Ziemi. Położył też nacisk na to, by w polityce UE i ONZ wyraźnie uznano, że władze lokalne i regionalne mają do odegrania niezbędną rolę we wspieraniu różnorodności biologicznej. Zarazem wskazał na konieczność zapewnienia miastom i regionom potrzebnego im wsparcia.

Konkretne działania zalecane przez KR obejmują: rozbudowę transgranicznej zielonej infrastruktury i zielonych korytarzy, tak by zwierzęta mogły przemieszczać się z miejsca na miejsce, zwiększenie zdolności samorządów lokalnych i regionalnych do zwalczania gatunków inwazyjnych, wzmocnienie roli władz miejskich i regionalnych w eliminowaniu nielegalnego handlu dziką fauną lub florą, intensyfikację badań naukowych nad sposobami zwiększenia różnorodności biologicznej na obszarach miejskich czy też przeznaczenie większych środków na finansowanie działań związanych z różnorodnością biologiczną.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :