Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE określają priorytety na 2019 r. w zakresie środowiska, energii i klimatu  
Władze lokalne i regionalne zamierzają naciskać na państwa członkowskie, by do końca roku zwiększyły ambicje w zakresie klimatu, ustanowiły cele zmniejszania ubóstwa energetycznego i objęły miasta i regiony krajowymi planami w zakresie klimatu i energii.

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) przyjęła program prac na rok 2019. Przejście Europy na czystą energię, ubóstwo energetyczne, zmiana klimatu i wdrażanie porozumienia paryskiego to najważniejsze punkty programu oprócz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Cele zrównoważonego rozwoju jako przekrojowy plan działań na rzecz osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości na świecie w 2030 r. mają na celu ukierunkowanie programu prac Komisji ENVE.

Pod przewodnictwem przewodniczącego regionu Apulia Michele Emiliana (IT/PES) członkowie wymienili się poglądami na temat strategii neutralności klimatycznej do roku 2050, opublikowanej przez Komisję Europejską w listopadzie 2018 r. Przewodniczący Emiliano stwierdził: Jest to najambitniejsza próba odzyskania przez UE przewodnictwa w polityce w sytuacji, gdy w naszych społeczeństwach pojawiają się poważne napięcia. Odwrócenie globalnego ocieplenia nie jest możliwe tylko na szczeblu miejskim, regionalnym lub krajowym, lecz wymaga solidnej współpracy międzynarodowej. Musimy sprawić, by gminy, regiony, parlamenty krajowe i Unia Europejska wspólnie określiły, które działania należy stopniowo zakończyć, a które wymagają dalszych inwestycji. Opinia ta musi odzwierciedlać realia naszych terytoriów i rolę, jaką miasta i regiony mogą i muszą odgrywać we wdrażaniu strategii. Opinia KR-u w sprawie strategii neutralności klimatycznej do 2050 r. będzie przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi stronami , które odbędą się pod kierownictwem przewodniczącego Apulii i sprawozdawcy Michele Emiliana we wtorek, 29 stycznia Opinia zostanie przyjęta przez Komisję ENVE w dniu 4 kwietnia oraz na sesji plenarnej KR-u w dniach 26–27 czerwca 2019 r.

Członkowie wymienili się poglądami na temat opinii pt. Wielopoziomowe sprawowanie rządów i współpraca międzysektorowa w celu zwalczania ubóstwa energetycznego , autorstwa sprawozdawczyni Katy Tüttő (HU/PES) . Przedstawiciel XII dzielnicy Budapesztu stwierdził: Musimy ustalić wspólne cele dotyczące wyeliminowania ubóstwa energetycznego w Europie. Musimy w trybie pilnym rozważyć niepokojące skutki społeczne i zdrowotne ubóstwa energetycznego i znaleźć trwałe i zrównoważone rozwiązania. Sprawozdawca podkreślił znaczenie prac wykonanych przez Porozumienie Burmistrzów, zwłaszcza że uczyniło ono zwalczanie ubóstwa energetycznego jednym ze swoich priorytetów. Około 57 mln ludzi w Europie nie ma odpowiedniego ogrzewania, natomiast 52 mln opłacają rachunki za dostawę energii z opóźnieniem – stwierdziła sprawozdawczyni Kata Tüttő. Konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie opinii odbędą się 7 lutego 2019 r. Ostateczne przyjęcie opinii przewidziano na sesji plenarnej KR-u w dniach 26–27 czerwca 2019 r.

Członkowie omówili wyniki COP24 i sprawozdanie IPCC na temat globalnego ocieplenia o 1.5 stopnia .

Cor Lamers (NL/EPL) , burmistrz Schiedamu i przewodniczący Komisji ENVE, oświadczył: Nie ulega wątpliwości, że udało nam się podnieść rangę samorządów lokalnych w Katowicach . Jasno pokazuje to skierowanie sprawy do rządów krajowych w celu uwzględnienia wyników "dialogów „Talanoa“ i włączenia władz szczebla niższego niż krajowy przy określaniu i realizacji strategii w zakresie klimatu. W nadchodzących miesiącach musimy działać bardzo aktywnie, rozszerzając nasze przesłania polityczne i wzmacniając współpracę ze wszystkimi właściwymi podmiotami. Ponownie podkreślamy konieczność podniesienia krajowych ambicji w dziedzinie klimatu i uważamy, że tylko wspólne działania na wszystkich szczeblach sprawowania rządów mogą doprowadzić do sukcesu.

Andrew Cooper (UK/EA ) , członek rady miejskiej Kirklees i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie zarządzania w zakresie klimatu po 2020 r. powiedział: Musimy bronić wyników COP24 i wezwania wobec rządów krajowych, by przy określaniu krajowych planów działania uwzględniały władze lokalne i regionalne. Posłanka do Parlamentu Europejskiego Jytte Guteland (SE/S&D) podkreśliła udaną współpracę z KR-em w trakcie COP24 i zwróciła uwagę, że do realizacji celów ustalonych w porozumieniu potrzebne jest zwiększenie takich wspólnych wysiłków.

Tego roku impreza inauguracyjna Zielonego Tygodnia 2019 odbędzie się 13 maja w Warszawie, a gospodarzem będzie członek KR-u Adam Struzik (PL/EPL) , marszałek województwa mazowieckiego. Zielony Tydzień odbędzie się w dniach 13–17 maja, a jego głównym tematem będzie stosowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Roby Biwer (LU/PES) , radny gminy Bettembourg, przedstawił wynik swojego uczestnictwa w Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej – CBD COP14 w listopadzie ubiegłego roku w Szarm-el-Szejk w Egipcie. Roby Biwer stwierdził: Nasza obecność była niezwykle pożyteczna i doceniona . Nie tylko opinia KR-u w sprawie strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej po 2020 r. została szczególnie dobrze przyjęta i przekazana uczestnikom do dyskusji. Nasza propozycja dotycząca włączenia wkładu różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych w zdrowie ludzkie do nowych celów na lata 2020–2030 w okresie po wdrożeniu celów z Aichi spotkała się z niezwykle dobrym przyjęciem. Opinia Roby’ego Biwera Wkład miast i regionów UE do CBD COP14 i strategii ochrony różnorodności biologicznej UE na okres po 2020 r. została przyjęta przez KR na jego 131. sesji plenarnej, która odbyła się w Brukseli w dniach 8–10 października. Sprawozdawca Roby Biwer przedstawi zalecenia opinii intergrupie Parlamentu Europejskiego ds. zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w dniu 30 stycznia 2019 r.

Komisja ENVE wyznaczyła sprawozdawców trzech nowych opinii .

Sirpa Hertell (FI/EPL) , członkini rady miasta Espoo, będzie sprawozdawczynią opinii nieustawodawczej W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r., w sprawie dalszych działań związanych z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym związanych z porozumieniem paryskim w sprawie zmiany klimatu.

Witold Stępień (PL/EPL) , marszałek województwa łódzkiego w latach 2010–2018, a obecnie radny sejmiku łódzkiego, sporządzi opinię z inicjatywy własnej KR-u w sprawie wdrażania porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wiceprzewodniczący Rady Komitatu Tolna József Ribányi (HU/EPL) został wyznaczony na sprawozdawcę opinii z inicjatywy własnej KR-u w sprawie: Wdrażanie pakietu dotyczącego czystej energii:zintegrowane krajowe plany w zakresie energii i klimatu jako sposób podejścia przekrojowego do klimatu oraz energii aktywnej i pasywnej .

Następne posiedzenie Komisji ENVE odbędzie się 4 kwietnia w Brukseli.

Na zbliżającej się sesji plenarnej w dniach 6–7 lutego 2019 r. członkowie KR-u omówią opinię Cora Lamersa (NL/EPL) W kierunku 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska i zagłosują nad nią..

Kontekst

Zdjęcia z 22. posiedzenia Komisji ENVE są dostępne tutaj. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do strony internetowej i porządku obrad posiedzenia .

Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Pełna strategia (EN ) opublikowana przez Komisję Europejską 28/11/2018. Komunikat prasowy KE

Sprawozdanie na temat cen i kosztów energii w Europie , 9 stycznia 2019 r. – Komisja Europejska.

Przeczytaj główne wydarzenia związane z KR-em na COP24 i końcowy komunikat prasowy COP24.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022