Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE stawiają czoła wyzwaniu inwestycyjnemu  

Ograniczanie biurokracji, powiększanie wiedzy specjalistycznej w administracji lokalnej i regionalnej, podnoszenie świadomości na temat unijnych narzędzi inwestycji oraz dostosowanie zarządzania gospodarczego pomogą gospodarce europejskiej w uzyskaniu brakujących inwestycji. To jest przekaz przywódców lokalnych i regionalnych, którzy na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w obecności wiceprzewodniczącego EBI Vazila Hudaka przyjęli opinię w sprawie luki inwestycyjnej oraz rezolucję w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2017 .

 

Ożywienie unijnej gospodarki postępuje mimo rosnącej niepewności na świecie. Niemniej poziom bezrobocia jest nadal zbyt wysoki w prawie wszystkich regionach Europy i kilka lat niedoinwestowania – tzw. luka inwestycyjna – wciąż wpływa na konkurencyjność i spójność Europy.

 

„Europejska gospodarka cierpi z powodu luki w inwestycjach publicznych i prywatnych wynoszącej ok. 250 mld EUR w porównaniu do inwestycji przed kryzysem finansowym i gospodarczym. Aby osiągnąć postęp, regiony i miasta potrzebują pieniędzy. Jako polityk lokalnego szczebla z Espoo w Finlandii wiem, że zasoby są ograniczone, a usługi znajdują się pod presją. Starzejąca się infrastruktura i niewystarczające inwestycje w transformację cyfrową i ekologiczną nie tylko spowalniają ożywienie, ale także zagrażają konkurencyjności Europy i jej przyszłemu potencjałowi wzrostu i innowacji” – stwierdził Markku Markkula, przewodniczący KR-u i sprawozdawca opinii Likwidacja luki inwestycyjnej: jak uporać się z wyzwaniami? (zob. infografikę).

 

„Luka inwestycyjna jest faktem w wielu miejscach na naszym kontynencie. Dlatego nadal bardzo potrzebujemy zwiększonych pożyczek EBI na stymulowanie gospodarki. Jednak inteligentne i zrównoważone inwestycje są możliwe tylko wtedy, gdy będą gotowe projekty. W wielu częściach UE obserwujemy niską zdolność do przygotowania projektów, zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i finansowego. Dlatego EBI chciałby znacząco zwiększyć swoją ofertę doradztwa – nie tylko w swojej siedzibie w Luksemburgu, ale też lokalnie, w całej Europie” – powiedział Vazil Hudak , wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

 

Władze lokalne i regionalne są odpowiedzialne za ponad połowę (54 %) inwestycji publicznych. Problemy mogą często mieć swoje źródło – ale również i rozwiązanie – w miastach i regionach – uważa Markku Markkula . „Inwestycje strategiczne w złożonym globalnym otoczeniu wymagają nowych zdolności administracyjnych i kierowniczych. Zbyt często zdarza się, że brak świadomości i wiedzy o unijnych funduszach, finansowaniu i możliwościach inwestycyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym hamuje inwestycje publiczne i prywatne”.

 

Spośród 178 kwestii o charakterze terytorialnym, poruszonych w zaleceniach dla poszczególnych krajów z 2016 r. w ramach europejskiego semestru, prawie 60 % dotyczyło przeszkód dla inwestycji. Wymieniono przede wszystkim uciążliwe przepisy, niedostateczną jakość administracji publicznej, konkretne bariery na rynku pracy i problem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W swojej opinii i rezolucji członkowie KR-u wzywają do dalekosiężnych reform strukturalnych. Chodzi np. o takie kwestie jak:

 

Zdolności administracyjne :

- ograniczenie nadmiernej biurokracji, aby zwiększyć dostępność otoczenia inwestycyjnego,

- współzawodnictwo i rozszerzenie narzędzia „TAIEX REGIO PEER 2 PEER”,

- wsparcie dla platformy fi-compass, jak również dostępnych od ręki instrumentów finansowych Komisji,

- europejska tablica wyników dotycząca inwestycji lokalnych i regionalnych, obejmująca dane o obecnych projektach inwestycyjnych, doświadczeniach i trudnościach na szczeblu lokalnym.

 

Brak wiedzy :

- lepsze wykorzystywanie europejskiego portalu projektów inwestycyjnych, którego celem jest zmniejszenie dystansu pomiędzy unijnymi promotorami projektów poszukującymi finansowania oraz inwestorami,

- ustanowienie funkcji „ambasadora KR-u dla programu InvestEU” z myślą o władzach lokalnych i regionalnych,

- decentralizacja usług doradczych i eksperckich przy jednoczesnym wzmocnieniu roli Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, aby zająć się kwestią dysproporcji geograficznych projektów EFIS,

- wspieranie połączeń transgranicznych i wielopoziomowej współpracy dzięki czynnemu promowaniu międzyregionalnych inwestycji, aby przyspieszyć rozwój ogólnoeuropejskiego jednolitego rynku i unii rynków kapitałowych.

 

Instrumenty finansowe :

- przesunięcie unijnych narzędzi inwestycyjnych w kierunku korzystania w stosownych przypadkach z kredytów oraz innowacyjnych instrumentów finansowych,

- zapewnienie unijnej polityki spójności na okres po roku 2020 jako trzonu polityki inwestycyjnej UE,

- dalsze uproszczenie unijnych funduszy w ramach zarządzania dzielonego,

- ocena i dostosowanie istniejących instrumentów, np. funduszy spójności i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) do działania w sposób wzajemnie się uzupełniający i w synergii.

 

Zarządzanie gospodarcze :

- niezawieszanie płatności z EFSI w wyniku warunkowości makroekonomicznej (bezpośrednia konsekwencja) w ramach paktu stabilności i wzrostu,

- pełne wykorzystanie elastyczności dozwolonej w pakcie stabilności i wzrostu. Inwestycje dokonywane przez władze lokalne i regionalne w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych powinny być wyłączone z obliczeń pułapów deficytu i długu,

- silniejsze i bardziej ustrukturyzowane zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w semestr europejski poprzez kodeks postępowania,

- minimalne cele w zakresie inwestycji publicznych włączone do zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru,

- biała księga ustanawiająca na szczeblu UE typologię jakości inwestycji publicznych, uznająca ważną i rosnącą rolę władz lokalnych i regionalnych w planowaniu i wdrażaniu inwestycji publicznych.

 

 

Kontakt:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Zmniejszyć przepaść innowacyjną w Europie: samo finansowanie programu ‎ „Horyzont Europa” nie wystarczy
Zmniejszyć przepaść innowacyjną w Europie: samo finansowanie programu ‎ „Horyzont Europa” nie wystarczy
01.10.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

UE i państwa członkowskie muszą zająć się problemem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększyć inwestycje w edukację w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (tzw. nauk STEM)
UE i państwa członkowskie muszą zająć się problemem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększyć inwestycje w edukację w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (tzw. nauk STEM)
27.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-EMPOWERING-SUSTAINABILITY-GELDERLAND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
17.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HORIZON-EUROPE-REGIONS-WELCOME-AGREEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
25.03.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TAKE-YOUR-CHANCE-AND-WIN-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
08.03.2019