Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE domagają się wspólnej reakcji UE na kryzys energetyczny  

Władze lokalne i regionalne UE odegrały wiodącą rolę we wspieraniu osób dotkniętych kryzysem energetycznym oraz we wdrażaniu środków mających na celu zapewnienie oszczędności energii i ciągłości działania w dziedzinie energii.Chcą być w większym stopniu zaangażowane w trwające reformy energetyczne, aby zapewnić inwestycje strategiczne w celu przyspieszenia przejścia na czystą energię. W swojej pilnej rezolucji Europejski Komitet Regionów wzywa UE do zbudowania rzeczywistej unii energetycznej i stworzenia synergii między unijnymi instrumentami finansowania w celu przyspieszenia projektów w zakresie zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym, a także programów budowania zdolności i podnoszenia kwalifikacji w celu realizacji ambicji Europejskiego Roku Umiejętności 2023.

9 lutego Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął pilną rezolucję w sprawie kryzysu energetycznego. Obejmuje ona szereg propozycji mających na celu przyspieszenie przejścia UE na czystą energię, zarówno w produkcji, jak i konsumpcji, a także w budynkach i transporcie. Wnioskuje się w niej o solidny pakiet socjalny i o środki sprawiedliwej redystrybucji w celu złagodzenia społecznych skutków kryzysu energetycznego, w szczególności w odniesieniu do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W przyjętej rezolucji podkreśla się, że obecne inicjatywy nie zapewniają władzom lokalnym i regionalnym niezbędnego natychmiastowego wsparcia.

Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Władze lokalne i regionalne odgrywają wiodącą rolę we wspieraniu gospodarstw domowych, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, oraz we wspieraniu wysiłków na rzecz oszczędności energii. Reakcja na kryzys energetyczny może być skuteczna tylko wtedy, gdy jednocześnie będzie ona europejska i zakorzeniona w naszych regionach i miastach, gdyż są one odpowiedzialne za wiele kwestii, takich jak mobilność, mieszkalnictwo i dostęp do usług publicznych. Obecna sytuacja jest częścią szerszej transformacji, którą nasze społeczeństwa muszą przeprowadzić, aby zatrzymać kryzys klimatyczny i zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość. Miasta i regiony muszą uczestniczyć w tym zadaniu, jeśli te rozwiązania mają działać.

Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy i przewodniczący Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, zauważył: Kryzys energetyczny nie może podważać naszych ambicji UE w dziedzinie klimatu. Niszczycielski wpływ globalnego ocieplenia nie ustanie z dnia na dzień. W wielu państwach członkowskich miasta i regiony wyznaczyły ambitniejsze cele niż rządy krajowe. Pomimo kryzysu energetycznego władze lokalne i regionalne nadal świadczą podstawowe usługi publiczne każdemu obywatelowi. Potrzebujemy jednak większych środków finansowych na wsparcie rosnącej liczby obywateli europejskich dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz na modernizację naszych budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności energii. Wzywamy Komisję Europejską do zapewnienia władzom lokalnym i regionalnym bezpośrednich funduszy na przyspieszenie zrównoważonej transformacji energetycznej w naszych społecznościach, miastach i regionach. W tym kontekście zaproponowaliśmy uruchomienie unijnego projektu pilotażowego dotyczącego wspólnych zamówień publicznych, aby zapewnić miastom w całej Europie autobusy wodorowe.

Miasta i regiony domagają się bardziej ambitnych propozycji, jak sprawić, by rozwiązania w zakresie czystej energii stały się najłatwiejszymi i najtańszymi opcjami na rynku. Społeczności energetyczne i władze lokalne powinny mieć pełne prawa do dostępu do sieci, ale nie podlegać tym samym uregulowaniom co dostawcy detaliczni.

Komitet wzywa do ustanowienia prawdziwej unii energetycznej z całkowicie zintegrowanym i dobrze połączonym rynkiem w całej UE i zwraca się do prezydencji szwedzkiej o przyspieszenie przyjmowania pozostałych wniosków ustawodawczych pakietu „Gotowi na 55”.

KR popiera wzmocnienie unijnej platformy energetycznej ze względu na jej pozytywny wpływ na ceny energii. Jeśli chodzi o trwające reformy rynku energii elektrycznej, KR oczekuje, że ceny gazu zostaną oddzielone od cen energii elektrycznej.

Miasta i regiony UE zwracają się do państw członkowskich o włączenie ich w przegląd krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, który ma zostać przeprowadzony w 2023 r., oraz apelują o bezpośrednie zaangażowanie w opracowywanie nowych rozdziałów REPowerEU w ramach planów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tak aby zapewnić finansowanie konkretnych strategicznych i transgranicznych projektów infrastrukturalnych. Rozdziały REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich mają na celu przedstawienie nowych reform i inwestycji mających na celu zwiększenie odporności, bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru systemu energetycznego Unii – w tym efektywności energetycznej i wdrażania energii ze źródeł odnawialnych.

W kontekście finansów miasta i regiony UE apelują o wyłączenie ukierunkowanych inwestycji energetycznych z obliczania deficytu w ramach reguł fiskalnych. Unijne zgromadzenie miast i regionów zwraca się również o utworzenie pojedynczego kompleksowego portalu finansowania w celu wdrożenia fali renowacji i wzywa państwa członkowskie do wykorzystania funduszy REPowerEU do przyspieszenia inwestycji w efektywność energetyczną i modernizację budynków.

Jeśli chodzi o transport, Europejski Komitet Regionów wzywa do opracowania ogólnoeuropejskiego projektu zamówień publicznych na wdrożenie autobusów napędzanych wodorem w UE i podkreśla cel Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym, aby przyczynić się do sprawiedliwej transformacji w energochłonnych regionach o silnym przemyśle motoryzacyjnym i silnej branży części samochodowych.

Kontekst

Unijna platforma energetyczna została utworzona 7 kwietnia 2022 r. na pierwszym spotkaniu z państwami UE, aby zabezpieczyć dostawy energii do UE po przystępnych cenach w obecnej sytuacji geopolitycznej i stopniowo eliminować zależność od rosyjskiego gazu.

Portal internetowy„Zielony Ład w terenie”.

Kontakt:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel: +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX