Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Budżet unijny: zmniejszenie środków na politykę spójności osłabi zobowiązania UE dotyczące postępu społecznego  

Rok po proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych pozostaje kluczowe pytanie, jak spełnić obietnice poczynione przez szefów państw i rządów na Szczycie Społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Podczas międzyinstytucjonalnej konferencji zorganizowanej w poniedziałek przez Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawiciele regionów i miast zwrócili uwagę komisarz Marianne Thyssen, że polityka spójności musi nadal wspierać wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych przy aktywnym udziale władz lokalnych i regionalnych.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: „UE musi nieustannie dążyć do wzmocnienia pozycji obywateli poprzez tworzenie godnych miejsc pracy i ochronę zdrowia, a jednocześnie dopilnować, by nikt nie został pominięty. Europejski filar praw socjalnych umieścił ochronę socjalną i włączenie społeczne w centrum programu unijnego, lecz zrealizowanie tych zobowiązań wymaga wspólnego zaangażowania na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy ambitnego budżetu UE i silnej polityki spójności po roku 2020. Regiony i miasta są gotowe do odnowienia Europy, ale zmniejszenie lub scentralizowanie funduszy UE – zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego – zmusi nas do ograniczenia naszych ambicji”.

Marianne Thyssen , komisarz europejska do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: „Nasza polityka jest być może lokalna, lecz wyzwania, przed jakimi stoimy, mają zasięg europejski a nawet globalny. Komitet Regionów jest tu doskonałym przykładem: pomaga nam myśleć w skali kontynentu, lecz działa lokalnie. To samo dotyczy Europejskiego filaru praw socjalnych. Zajmuje się on problemami całego kontynentu poprzez działania nie tylko na szczeblu europejskim, ale również na krajowym, regionalnym i lokalnym”.

EKES jest zdania, że prawa socjalne powinny być traktowane na równi z prawami gospodarczymi. Wezwał więc do wprowadzenia do traktatów rozdziału dotyczącego postępu społecznego oraz ustanowienia wiążących celów społecznych dla poszczególnych państw członkowskich. Uważa również, że tabela wskaźników, na której opiera się Europejski filar praw socjalnych, powinna obejmować dane terytorialne w celu uwzględnienia dysproporcji regionalnych. Regiony i miasta domagają się również szerokiej mobilizacji na rzecz umiejętności i kształcenia w celu zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki oraz lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy.

José Ignacio Ceniceros (ES/EPL), przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) w KR-ze i premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja, stwierdził: „Dysproporcje społeczne i gospodarcze między regionami europejskimi i w samych regionach wywołują poważne zmiany demograficzne, prowadzą do drenażu mózgów, nasilają imigrację i populizm. Przy odpowiednim finansowaniu i silnej woli politycznej Europejski filar praw socjalnych może stanowić broń przeciwko nierówności i wykluczaniu oraz zapewnić mniej uprzywilejowanym osobom niezbędne szkolenia i umiejętności, aby mogły one poruszać się na konkurencyjnym rynku pracy i stać się aktywnymi i produktywnymi członkami swoich społeczności”.

Heinz-Joachim Höfer (DE/PES), burmistrz Altenkirchen i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych, powiedział: „Aby zasady Filaru stały się rzeczywistością dla wszystkich Europejczyków, potrzebujemy większego poziomu ambicji i szybkich działań ze strony Komisji Europejskiej. Nadal czekamy na europejską strategię na rzecz przystępnych cenowo mieszkań, europejski plan na rzecz walki z ubóstwem w celu zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także na odpowiednie środki ochrony osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych. Jest to tym bardziej niepokojące, że cięcia budżetowe przewidziane na lata 2021–2027, np. w wypadku Europejskiego Funduszu Społecznego, utrudnią pomyślną realizację Filaru zwłaszcza w regionach pozostających w tyle”.

Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego Maria João Rodrigues (PT/S&D) podkreśliła także fakt, że „kolejny budżet UE powinien wywiązać się z obietnic poczynionych w Göteborgu, a mianowicie zbudowania sprawiedliwszej Europy i wzmocnienia społecznego wymiaru UE przed wyborami europejskimi w 2019 r. Władze lokalne i regionalne powinny być odpowiednio zaangażowane w przygotowanie i realizację kolejnych programów budżetowych. Ich szczególna znajomość lokalnych i regionalnych potrzeb czyni z nich cennych partnerów w skutecznym wdrażaniu Filaru”.

Austriacką prezydencję Rady UE reprezentował doradca Andrä Ruppechter , który zwrócił uwagę, że dążenie do konwergencji gospodarczej i społecznej może pomóc zwiększyć stabilność i produktywność europejskiej gospodarki.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) Luca Jahier powiedział na zakończenie: „EKES i KR muszą połączyć siły, jeśli chcemy, by Filar służył wszystkim obywatelom. Oba Komitety są w najlepszej pozycji, by ocenić wdrażanie z perspektywy terytorialnej i z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego. Czas nagli. Musimy przeciwdziałać nierówności, która dzieli, oraz wywołać zmiany, jakich pragną obywatele”.

Galeria zdjęć

Dodatkowe informacje:

Komisja Europejska proponuje w ramach budżetu na kolejny okres 2021–2027 zwiększyć elastyczność Europejskiego Funduszu Społecznego i uprościć go poprzez połączenie szeregu istniejących funduszy i programów. Nowy Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie wspierać zasady Europejskiego filaru praw socjalnych oraz realizację zaleceń w ramach europejskiego semestru. Jednak ogólny poziom finansowania ulegnie zmniejszeniu o ok. 6%. W  projekcie opinii KR-u , który ma zostać przyjęty na sesji plenarnej w grudniu (sprawozdawczyni: Susana Díaz Pacheco (ES/PES, prezydent wspólnoty autonomicznej Andaluzji), ostrzega się przed centralizacją zarządzania Funduszem kosztem władz lokalnych i regionalnych.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023