Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Budżet UE: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują porozumienie i apelują o uwolnienie funduszy w pierwszej połowie 2021 r., aby można było pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom zmagającym się z drugą falą epidemii COVID-19  

Komitet pochwala wysiłki podjęte przez Parlament, by doprowadzić do wzmocnienia działań UE, jeśli chodzi o badania w dziedzinie zdrowia, program Erasmus+, demokratyczną kontrolę planów odbudowy i nowe środki finansowe dla Unii.

Porozumienie jest oznaką nadziei dla społeczności lokalnych borykających się z drugą falą pandemii. Ostateczne przyjęcie budżetu powinno nastąpić szybko, aby fundusze mogły do nich dotrzeć w pierwszej połowie 2021 r. W przypadku opóźnień niezbędne inwestycje zrealizowane w 2021 r. – nawet jeszcze przed wejściem w życie nowego budżetu – muszą być kwalifikowalne z mocą wsteczną. W przeciwnym razie będzie za późno, aby UE mogła pomóc chronić społeczności lokalne i zachować nasze gospodarki – powiedział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR), Apostolos Tzitzikostas , komentując międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027 i planu odbudowy.

Przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE w KR-ze, ( COTER ), Isabelle Boudineau (FR/PES) , oświadczyła: To historyczne porozumienie. Po raz pierwszy Parlament Europejski zdołał zwiększyć wieloletnie ramy finansowe o 16 mld EUR, dzięki czemu będą mogli z nich skorzystać naukowcy i uczestnicy programu Erasmus+ oraz uległa potrojeniu kwota środków Programu UE dla zdrowia, tak ważnych w obecnych czasach kryzysu. Pozostają jednak pewne niejasności. Rozwiązanie ad hoc dotyczące stosowania unijnych grzywien za naruszenie zasad konkurencji nie powinno być tylko tymczasowe, lecz należy dostosować przepisy UE, aby utrzymać tę możliwość w perspektywie długofalowej. To samo dotyczy uzgodnionego harmonogramu odnośnie do nowych zasobów własnych w budżecie UE. Musimy mieć pewność, że za ambitnym harmonogramem pójdą czyny. Czas poważnych trudności gospodarczych wymaga poważnych rozwiązań – musimy zapewnić Unii trwałą długoterminową odbudowę.

Sprawozdawca KR-u w sprawie wieloletnich ram finansowych Nikola Dobroslavić (HR/EPL) stwierdził: Porozumienie osiągnięte przez Radę i Parlament w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych i pakietu na rzecz odbudowy oceniamy pozytywnie. Ogromne znaczenie ma szybkie przyjęcie tych instrumentów przed rozpoczęciem nowego okresu finansowania 2021–2027, tak aby miasta i regiony mogły realizować konkretne projekty. Europa nie podniesie się z kryzysu bez aktywnej roli miast i regionów. Polityka spójności i wspólna polityka rolna pozostają zasadniczymi obszarami polityki dla regionów i miast oraz ich ożywienia gospodarczego. Dlatego musimy uznać spójność za podstawową wartość i kluczowy cel dla wszystkich polityk i inwestycji .

Kontekst:

Główne postulaty Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie walki z pandemią są następujące:

1) Plan na rzecz zrównoważonej, odpornej i społecznej Europy, wraz z Funduszem Odbudowy, powiązany z ambitnym budżetem UE i oparty na europejskim ubezpieczeniu zadłużenia, o wartości co najmniej 500 mld EUR.

2) Unijny mechanizm w dziedzinie zdrowia mający na celu zakup środków medycznych, ocenę, dostosowanie i monitorowanie zdolności regionalnych systemów opieki zdrowotnej oraz inwestowanie w odporność i zrównoważoność systemów opieki zdrowotnej.

3) Systemy finansowania mające pomóc społecznościom lokalnym i regionalnym w kompensowaniu uszczuplonych wpływów podatkowych oraz w przeprojektowaniu usług publicznych, tak aby były cyfrowe, trwałe i odporne.

4) Uproszczone procedury finansowania zrównoważonej infrastruktury lokalnej.

5) Specjalne udogodnienia i rozwiązania prawne w zakresie wspierania MŚP, turystyki, kultury.

6) Plan integracji obszarów wiejskich w celu wspierania innowacji, przedsiębiorczości i konektywności na obszarach wiejskich.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :