Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE i państwa członkowskie muszą zająć się problemem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększyć inwestycje w edukację w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (tzw. nauk STEM)  

Europejski Komitet Regionów wzywa do podjęcia działań na rzecz edukacji w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (nauk STEM) w Europie, zwłaszcza wśród dziewcząt i kobiet. W opinii przygotowanej przez Csabę Borbolyego (RO/EPL), przewodniczącego rady okręgu Harghita, zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do wspierania inicjatyw związanych z naukami STEM na szczeblu lokalnym i regionalnym w celu zapewnienia niezbędnych inwestycji i rozwiązania problemu niedoborów w tym obszarze przy planowaniu polityki spójności.

Przedmioty STEM stanowią podstawę gospodarki opartej na innowacji i są siłą napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Jednak w całej Europie brakuje nauczycieli specjalizujących się w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, a wyniki systemów kształcenia nie zawsze są zgodne z potrzebami rynku pracy. Należy również zlikwidować różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, ponieważ odsetek kobiet w edukacji i miejscach pracy w dziedzinie nauk STEM jest nadal niski – podkreślił sprawozdawca Csaba Borboly.

Za pomocą opinii Csaby Borbolyego miasta i regiony wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych inwestycji ze środków państw członkowskich lub funduszy UE oraz do zapewnienia bardziej ukierunkowanego podejścia do niedoborów umiejętności w dziedzinie nauk STEM podczas planowania polityki spójności w przyszłym okresie budżetowym UE (2021–2027).

Wspieranie inicjatyw związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką na szczeblu lokalnym i regionalnym może pomóc w niwelowaniu różnic w rozwoju między poszczególnymi regionami oraz w ograniczaniu szkodliwych skutków drenażu mózgów. W szczególności w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkolenia dorosłych istnieją możliwości organizowania specjalistycznych, krótkoterminowych kursów szkoleniowych przy wsparciu organów i organizacji zawodowych – stwierdził sprawozdawca Csaba Borboly.

Komitet podkreśla, że przedmioty z zakresu nauk STEM powinny być atrakcyjne dla uczniów już od bardzo młodego wieku oraz że kampanie informacyjne i promocyjne powinny być ukierunkowane na rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. W związku z tym w opinii proponuje się programy poradnictwa zawodowego oraz specjalne stypendia naukowe i stypendia powiązane z przygotowaniem zawodowym w celu przeciwdziałania stereotypom płciowym, promowania umiejętności i kształcenia kobiet w zakresie nauk STEM oraz zwiększania liczby kobiet na miejscach pracy i w przedsiębiorczości związanych z tymi naukami.

W opinii, przyjętej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 26 czerwca, podkreślono również, że kształcenie w dziedzinie nauk STEM powinno być multidyscyplinarne i ewoluować w kierunku STE(A)M poprzez włączenie do procesu odkrywania świata – sztuki, a tym samym w kierunku przełamywania tradycyjnych granic między naukami humanistycznymi a ścisłymi, tak aby wyposażyć osoby uczące się w umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, kreatywność, zdolność krytycznego myślenia, umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i elastyczność funkcji poznawczych.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023