Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Parlament Europejski przyjmuje postulaty #CohesionAlliance  
Ogólnounijna koalicja z zadowoleniem przyjmuje apel Parlamentu Europejskiego o odpowiednie i uproszczone finansowanie dla wszystkich regionów oraz o to, by zaprzestać zamrażania funduszy w celu egzekwowania dyscypliny budżetowej

Parlament Europejski zakończył 4 kwietnia br. prace nad kształtem przyszłej polityki spójności, głosując w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i wnosząc zmiany do wniosków ustawodawczych przedstawionych przez Komisję Europejską w maju ubiegłego roku. Głosowanie uzupełnia stanowiska PE z 26 i 27 marca br. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności, rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz szczegółowych przepisów dotyczących europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). Sojusz na rzecz Spójności ( Cohesion Alliance ) – ogólnounijna koalicja na rzecz silniejszej polityki spójności po 2020 r. – z zadowoleniem przyjmuje wyniki prac Parlamentu i wzywa państwa członkowskie UE do przyspieszenia negocjacji w celu terminowego uruchomienia nowych planów inwestycyjnych.

Polityka spójności jest głównym narzędziem inwestycyjnym UE z dotacją ponad 350 mld EUR z budżetu UE na lata 2014–2020 na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na wszystkich obszarach europejskich poprzez zaangażowanie zainteresowanych stron na poziomie lokalnym. Jej rola i oddziaływanie są zagrożone ze względu na cięcia budżetowe, których domagają się niektóre państwa członkowskie, oraz z powodu podejmowanych prób centralizacji zarządzania i ograniczenia roli władz regionalnych i lokalnych.

Dlatego też w 2018 r. Europejski Komitet Regionów (KR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzeniem Regionów Europejskich (AER), Konferencją Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych ( CALRE), Radą Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencją Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) i EUROCITIES , zaproponował utworzenie #CohesionAlliance – gromadząc wszystkie podmioty, które chcą silnej polityki spójności w oparciu o wkład podmiotów lokalnych .

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych zasad i rozporządzeń szczegółowych dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI) na lata 2021–2027 jest zgodne z priorytetami określonymi przez 12 tys. sygnatariuszy #CohesionAlliance, w tym 121 regionów, 135 miast, 50 krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych, 40 posłów do Parlamentu Europejskiego i 35 europejskich stowarzyszeń reprezentujących zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Sojusz wezwał instytucje UE do przeznaczenia co najmniej jednej trzeciej przyszłego budżetu UE na politykę spójności, a PE zajął analogiczne stanowisko w sprawozdaniu dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Wezwanie do przywrócenia odpowiedniego finansowania jest reakcją na propozycję Komisji, by zredukować o 10% ogólną pulę środków przeznaczonych na politykę spójności. Wiązałoby się to ze znacznymi ograniczeniami środków na Fundusz Spójności, EWT i EFS+, na które nałożono nowe zadania bez przyznania dodatkowych środków. W odniesieniu do europejskiej współpracy terytorialnej, PE wezwał nie tylko do zapewnienia odpowiedniego budżetu, ale także do intensyfikacji współpracy transgranicznej, w tym w basenach morskich, oraz do współpracy międzyregionalnej. W tym kontekście nowe międzyregionalne innowacyjne inwestycje przyczynią się do rozwoju europejskich łańcuchów wartości i stworzą powiązania między regionami mniej rozwiniętymi a regionami wiodącymi.

Kolejnym kluczowym postulatem, który uwzględnił PE, jest apel o unikanie wszelkich form centralizacji lub odgórnych reform. Nowe przepisy muszą zachowywać i umacniać zasadę partnerstwa – zapewniając zaangażowanie podmiotów regionalnych i lokalnych w określanie i wdrażanie planów inwestycyjnych – a także podejście ukierunkowane na konkretny obszar , w ramach którego określa się wyzwania polityczne na szczeblu regionalnym i lokalnym, a wpływ polityki jest oceniany w świetle spójnych wskaźników. Kwestia ta była istotna z uwagi na konkretne ryzyko centralizacji zarządzania i określania roli EFRR i EFS – zarówno ze strony instytucji UE, jak i rządów krajowych. Parlament odrzucił propozycję ustanowienia krajowych – zamiast regionalnych – progów w celu skoncentrowania funduszy EFRR na celach strategicznych i wzmocnił lokalny wymiar funduszu, proponując zainwestowanie co najmniej 10% krajowych przydziałów środków na obszary miejskie i co najmniej 5% na zintegrowany rozwój terytorialny na obszarach pozamiejskich znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Jeśli chodzi o EFS, PE potwierdził jego kluczową rolę w polityce spójności UE i jego wkład w osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, podczas gdy Komisja dokonała przeglądu roli funduszu i związała go silnie z koordynacją polityki makroekonomicznej państw członkowskich w ramach europejskiego semestru.

Partnerzy i sygnatariusze #CohesionAlliance wzywają, by polityka spójności była długoterminowym narzędziem inwestycyjnym dla wszystkich regionów , co jest zgodne ze stanowiskiem zarówno Komisji Europejskiej, jak i PE, którego propozycje przewidują pewną elastyczność w zakresie przeprogramowania zasobów w przypadku nieprzewidzianych kryzysów i klęsk żywiołowych.

Osiągnięto również ogólną zbieżność z PE, jeśli chodzi o lepszą koordynację z innymi obszarami polityki UE, uproszczenie oraz sprzeciw wobec warunków, na które władze lokalne i regionalne lub inni beneficjenci nie mają wpływu. W tym kontekście stanowisko PE przeciwko zamrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jako sankcji za naruszenie dyscypliny budżetowej UE stanowi istotny krok naprzód i radykalną zmianę w porównaniu z latami ubiegłymi.

Rada będzie kontynuować prace nad polityką spójności w nadchodzących tygodniach i miesiącach, natomiast negocjacje z Parlamentem Europejskim i Komisją prawdopodobnie rozpoczną się dopiero po wyborach europejskich. Sojusz na rzecz Spójności będzie nadal wywierał presję na państwa członkowskie i instytucje UE, tak aby obywatele Europy w dalszym ciągu mogli polegać na silnej polityce spójności pozwalającej zmniejszać nierówności i stwarzać większe możliwości dla wszystkich społeczności lokalnych.

Kontakt z sekretariatem:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023