Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Plan naprawczy dotyczący pandemii COVID-19 jest okazją do przeprowadzenia prawdziwie zielonej rewolucji  

Juanma Moreno, przewodniczący regionu Andaluzja, przedstawia jako sprawozdawca stanowisko w sprawie nowego europejskiego prawa o klimacie które ma sprawić, że Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r.

Projekt opinii w sprawie prawa o klimacie sporządzony przez przewodniczącego regionu Andaluzja Juanmę Moreno (ES/EPL) jest dostępny tutaj we wszystkich językach urzędowych UE. Tekst ten zostanie omówiony i poddany pod głosowanie na następnym posiedzeniu Komisji ENVE w dniu 8 czerwca . Ostateczne głosowanie i przyjęcie opinii zaplanowano na sesję plenarną w dniach 1–2 lipca wraz z debatą wysokiego szczebla na temat Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący prawa o klimacie przed wybuchem pandemii COVID-19, w zupełnie innym kontekście niż obecny. Czy wysiłki na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. powinny pozostać priorytetem w planie naprawy gospodarczej i społecznej?

Oczywiście cel ten musi pozostać priorytetem, ponieważ ta naprawa stanowi wielką szansę. Musimy pamiętać, że przed obecną sytuacją nasze społeczeństwo było już zaangażowane w rewolucję przemysłową i w walkę ze skutkami globalnego ocieplenia. Rozwiązania, których potrzebujemy w celu przezwyciężenia wyzwań społecznych i gospodarczych, przed którymi stoimy, są również okazją, by ukierunkować nasze społeczeństwo na zrównoważony i bardziej odporny model, a naszą gospodarkę na model neutralności klimatycznej. Plan naprawczy dotyczący pandemii COVID-19 jest okazją do przeprowadzenia prawdziwie zielonej rewolucji. Dlatego musimy w większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, promować efektywność energetyczną i skuteczną infrastrukturę oraz dalej rozwijać zrównoważone systemy transportu, a jednocześnie koncentrować się na tworzeniu miejsc pracy.

W momencie publikacji wniosek Komisji Europejskiej dotyczący europejskiego prawa o klimacie był krytykowany za brak ambicji. W jakich obszarach wniosek Komisji mógł wykazać więcej ambicji?

Rząd Andaluzji uważa, że wiążący cel neutralności klimatycznej do 2050 r., określony we wniosku dotyczącym europejskiego prawa o klimacie, jest wystarczająco ambitny oraz że stanowi on poważne wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Uważamy jednak, że istotne jest, aby nowe cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. zostały określone możliwie jak najszybciej na szczeblu UE i na szczeblu krajowym z uwzględnieniem skali przemian społecznych, technologicznych i gospodarczych, którymi należy się zająć.

Andaluzja przyjęła regionalne przepisy w dziedzinie klimatu. Na podstawie Pana doświadczeń, jakie są dziedziny, w których władze lokalne i regionalne mogą wnieść największy wkład i mieć największy wpływ na ścieżkę prowadzącą do neutralności klimatycznej. Dlaczego władze lokalne i regionalne znajdują się w tych obszarach w lepszej sytuacji niż rządy krajowe?

Niektóre z wysokoemisyjnych sektorów, w których musimy działać, wchodzą w zakres kompetencji władz lokalnych i regionalnych. Dotyczy to zarówno transportu, budownictwa mieszkaniowego i budownictwa publicznego, jak i gospodarki odpadami. Znaczenie przyjęcia regionalnego i lokalnego podejścia do zmiany klimatu jest oczywiste, ponieważ globalne ocieplenie wpływa na każdy region w inny sposób i na podstawie wielu czynników. W związku z tym konieczne jest ustanowienie mechanizmów koordynacji między wszystkimi poziomami sprawowania rządów, tak aby planowanie i realizacja polityki klimatycznej na każdym terytorium wzajemnie się uzupełniały i były do siebie dostosowane w celu optymalizacji zasobów i uzyskania lepszych wyników.

Czy uważa Pan, że jednolite europejskie prawo o klimacie może właściwie odzwierciedlać różnorodność regionów w Europie oraz ich różnorodność pod względem geograficznym, społecznym i ekonomicznym?

To właśnie ze względu na społeczno-gospodarczą i geograficzną różnorodność obszarów Unii Europejskiej potrzebujemy jednolitego prawa, które stanowiłoby ujednolicające ramy działania. To samo podejście stanowi podstawę projektu europejskiego. Ze względu na różnorodność realiów lokalnych i regionalnych musimy rozwijać aktywny udział wszystkich terytoriów zarówno w projektowaniu, jak i we wdrażaniu nowego prawa o klimacie. Władze lokalne i regionalne są nie tylko organami administracji publicznej, które są najbliższe obywatelom, ale są również ostatecznie odpowiedzialne za wdrażanie nowego prawodawstwa w terenie. Dzięki temu jest to skuteczne narzędzie zmniejszania różnic między terytoriami i zwiększania odporności społeczeństwa.

Jakie zmiany zaproponowałby Pan we wniosku dotyczącym europejskiego prawa o klimacie, aby zapewnić lepsze uwzględnienie i zaangażowanie regionów i miast w tym procesie?

Przy opracowywaniu strategii i planów działania na rzecz neutralności klimatycznej kluczowe znaczenie mają czynniki regionalne i lokalne. Przy ocenie i oszacowaniu słabych punktów i zagrożeń należy wziąć pod uwagę zmienne społeczno-ekonomiczne, geograficzne i związane z klimatem, a także określić przyszłe scenariusze. Krajowe plany w zakresie energii i klimatu muszą zostać uzupełnione planami regionalnymi i lokalnymi, w oparciu o takie same kryteria – opłacalności, efektywności gospodarczej i energetycznej, sprawiedliwości i solidarności. Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków. W związku z tym rozwijanie regionalnych punktów widzenia zwiększyłoby nasze szanse na osiągnięcie wspólnego celu, do którego dążymy, mianowicie stania się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem na świecie do 2050 r.

Uwagi:

Porządek obrad i projekty opinii z posiedzenia Komisji ENVE w dniu 8 czerwca można pobrać tutaj .

Europejskie prawo o klimacie: miasta i regiony domagają się pięcioletniego planu działania W odpowiedzi na wniosek KE w sprawie europejskiego prawa o klimacie z 4 marca br. przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas wezwał UE do opracowania 5-letniego planu działania i zapewnienia zaangażowania wszystkich regionów i miast w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Tutaj można się zapoznać z komunikatem prasowym.

Kontakty z prasą:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023