Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wojna w Ukrainie: Przywódcy lokalni UE rozmawiają o tym, jak złagodzić skutki gospodarcze dla regionów i miast  

Wsparcie gospodarcze i długoterminowe programy finansowe są niezbędne, by przezwyciężyć trwający w Europie wzrost cen energii i inflacji spowodowany wojną w Ukrainie. Członkowie Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) podkreślili pilną potrzebę dalszej współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi mającej na celu uniezależnienie się od rosyjskiego handlu i rosyjskich dostaw energii.

Rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje poważne konsekwencje gospodarcze we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. Ceny energii drastycznie wzrosły, a koszt ropy naftowej w UE jest obecnie niemal dwukrotnie wyższy niż rok temu. Sankcje UE wobec Rosji i kryzys inflacyjny mają silny wpływ na gospodarki lokalne i regionalne, które są uzależnione od powiązań handlowych i energetycznych z Rosją. W dniu 12 maja członkowie Komisji Polityki Gospodarcze (ECON) KR-u podkreślili podczas debaty z przedstawicielami Komisji Europejskiej, że regiony położone blisko granicy z Ukrainą i Rosją stoją przed coraz większymi wyzwaniami i muszą zostać włączone do długoterminowych rozwiązań, które wymagają elastyczności w istniejących programach finansowania.

Ilpo Heltimoinen (FI/EKR), radny miasta Lappeenranta, podkreślił poważny wpływ konfliktu na jego region, biorąc pod uwagę, że eksport drewna, jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w regionie, opiera się głównie na Kanale Saimiańskim łączącym Finlandię z Rosją, którego zamknięciem grozi rząd rosyjski. Pehr Granfalk (SE/EPL), członek rady gminy Solna, podkreślił, że szwedzkie regiony, które importowały z Rosji i Białorusi głównie chemikalia w celu oczyszczania wody, z powodu wojny borykają się obecnie z niedoborem. W związku z tym – jak stwierdził – celem powinno być zapewnienie niezawodnej podaży w Unii w perspektywie długoterminowej, tak aby uniezależnić się od zasobów sprowadzanych spoza UE. Mirosław Lech (PL/EA),wójt gminy Korycin, oświadczył, że nie może być dialogu ani porozumienia z Rosją w kwestiach gospodarczych oraz że Unia Europejska musi być zjednoczona bardziej niż kiedykolwiek. Władze lokalne i regionalne zostały najbardziej dotknięte odcięciem dostaw gazu do Polski i dlatego powinny wspierać się wzajemnie, aby zapewnić siłę gospodarczą we wszystkich regionach i miastach UE.

Podczas posiedzenia członkowie KR-u przyjęli ponadto projekt opinii dotyczącej europejskiego aktu w sprawie danych, którego celem jest zapewnienie unijnym przedsiębiorstwom możliwości wprowadzania innowacji i konkurowania we wszystkich sektorach, wzmocnienie pozycji osób fizycznych w odniesieniu do ich własnych danych oraz lepsze przygotowanie sektora publicznego do reagowania na wyzwania społeczne, takie jak sytuacje nadzwyczajne związane z pandemią. W projekcie opinii KR popiera te cele i uważa, że rozporządzenie może w szczególności zwiększyć prawa MŚP i zmniejszyć ich zależność od dużych posiadaczy danych.

Sprawozdawczyni Anne Karjalainen(FI/PES), przewodnicząca Rady Gminy Kerava i komisji odpowiedzialnej za badania naukowe i zatrudnienie (SEDEC) KR-u, powiedziała: Dane są podstawą innowacji i lepszych usług dla obywateli. Chcemy poprawić sprawiedliwy dostęp do danych, aby stymulować innowacje i ułatwiać wykorzystywanie potencjału technologii cyfrowych z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Musimy jednak unikać zbędnych regulacji i obciążeń administracyjnych oraz uwzględniać zdolność władz lokalnych i regionalnych do udziału w przyszłym rozwoju sektora publicznego poprzez dane i jako część lokalnego ekosystemu.

KR wzywa Komisję Europejską do jasnego określenia sytuacji nadzwyczajnych, w których przepisy dotyczące danych umożliwiają sektorowi publicznemu bezpłatny dostęp do danych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem na przykład sytuacji nadzwyczajnych o charakterze transgranicznym. Przepisy dotyczące danych powinny również uwzględniać ustawodawstwo krajowe dotyczące publicznego dostępu do dokumentów organów publicznych.

Projekt opinii ma zostać przyjęty na sesji plenarnej KR-u pod koniec czerwca.

Ponadto członkowie Komisji ECON przeprowadzili pierwszą wymianę poglądów na temat opinii „Europejski akt w sprawie czipów na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników” z ministrem rozwoju regionalnego Saksonii Thomasem Schmidtem (DE/EPL) jako sprawozdawcą i wyznaczyli Martine Pinville (FR/PES), członkinię rady regionalnej Nowa Akwitania, na sprawozdawczynię zmienionej opinii „Ochrona oznaczeń geograficznych produktów przemysłowych i rzemieślniczych w Unii Europejskiej”.

W następstwie przyjęcia pierwszej opinii pierwszej opinii opracowanej przez Martine Pinville w październiku 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła niedawno projekt ram prawnych, które mają na celu ochronę własności intelektualnej produktów rzemieślniczych i przemysłowych. W nowej zmienionej opinii KR-u oceniony zostanie wniosek Komisji.

Udostępnij :