Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Porozumienie w sprawie budżetu UE i Fundusz Odbudowy są potrzebne już na czerwiec. Opóźnienie zagrozi bezpieczeństwu obywateli i spójności w Europie  

Po wideokonferencji członków Rady Europejskiej, która odbyła się 23 kwietnia, Sojusz na rzecz Spójności – ogólnounijny sojusz wzywający do wzmocnienia polityki spójności po 2020 r. – apeluje o to, by ta polityka pozostała priorytetem podczas rozmów na temat strategii naprawy gospodarczej po kryzysie Covid-19, uwzględniającej potrzeby i doświadczenia regionów i miast.

Walka z pandemią Covid-19 oraz ponowne ożywienie gospodarki europejskiej to wyścig z czasem. Wszelkie dalsze opóźnienia w zapewnieniu odpowiedniego planu naprawy gospodarczej UE, opartego na odważnym budżecie Unii, osłabią naszą zdolność do ochrony zdrowia i praw socjalnych obywateli, utrzymania zdolności produkcyjnych Europy, pomocy przedsiębiorstwom w przetrwaniu sytuacji nadzwyczajnej oraz inwestowania w zrównoważoną przyszłość.

Konieczne jest, by państwa członkowskie zrobiły zasadniczy krok naprzód dla Europy poprzez:

- zapewnienie ciągłości środków nadzwyczajnych wspieranych przez politykę spójności w krajach i na terytoriach najbardziej dotkniętych pandemią, przy odpowiednim finansowaniu i na specjalnych zasadach;

- zwiększenie planowanych inwestycji w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 w celu przyspieszenia ożywienia gospodarczego i stworzenia odpornej, bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej Europy w dłuższej perspektywie;

- zadbanie o to, by nadzwyczajne inicjatywy finansowe przyczyniały się do spójności społecznej, terytorialnej i gospodarczej. Trzeba zająć się kwestią budżetów lokalnych strat z tytułu niezapłaconych podatków i dochodów podatkowych, a także wspierać władze lokalne i regionalne oraz powiązane z nimi przedsiębiorstwa publiczne w realizowaniu lokalnych usług na rzecz obywateli w przypadku scenariusza pandemii i sytuacji po pandemii;

- doprowadzenie do pomyślnego zakończenia negocjacji w sprawie przyszłej polityki spójności, aby w terminie rozpocząć okres finansowania w 2021 r. i zapewnić kontynuację polityki spójności w kolejnych latach;

- zbliżenie wszystkich poziomów sprawowania rządów w celu inwestowania w lepsze usługi zdrowotne w całej Unii, zarówno poprzez zwiększenie środków finansowych na rzecz zdrowia w ramach polityki spójności, jak i ustanowienie specjalnego mechanizmu w dziedzinie zdrowia;

- uznanie dobrych przykładów współpracy transgranicznej i transnarodowej w czasie obecnego kryzysu oraz aktywne zaangażowanie EUWT, euroregionów i wszystkich regionów przygranicznych UE w walkę z wirusem, a także w przyszłe ożywienie gospodarcze.

Domagamy się, by zarówno podstawowy budżet UE, jak i nadzwyczajne inicjatywy inwestycyjne opierały się na doświadczeniu i wiedzy podmiotów lokalnych zajmujących się pandemią i jej skutkami. Inwestycje UE muszą skorzystać na elastyczności i uproszczeniach, zaś wszelka nadmierna centralizacja poważnie osłabi ich skuteczność. Polityka spójności jest najlepszym narzędziem UE, by strukturalnie wesprzeć rozwój społeczny i gospodarczy regionów i miast (w tym działania w zakresie zdrowia i klimatu). Należy tę politykę wzmocnić i w pełni wykorzystać do zwiększenia odporności wszystkich władz lokalnych i regionalnych w perspektywie długoterminowej. Muszą one być wystarczająco przygotowanie na skutki gospodarcze obecnego kryzysu, jak również na wszelkie przyszłe kryzysy, co stanowiłoby uzupełnienie obecnych i przyszłych instrumentów reagowania kryzysowego.

Jeżeli chodzi o potencjalne wzmocnienie Programu wspierania reform, decydujące znaczenie będzie miało rzeczywiste zaangażowanie regionów i miast w ocenę potrzeb oraz w kształtowanie interwencji, w ścisłej koordynacji z planami polityki spójności. W ten sposób będzie można zagwarantować, że żadne miejsce nie zostanie pozostawione w tyle i że asymetryczne terytorialne oddziaływanie reform będzie skutecznie zarządzane. Ponadto regiony i miasta powinny uczestniczyć w debacie na temat sposobów wzmocnienia odporności społeczeństw europejskich na kryzys pandemiczny oraz jego skutki gospodarcze i społeczne z terytorialnego punktu widzenia.

Obecnie niezwykle ważne jest, by instytucje UE działały w duchu solidarności i odpowiedzialności. Ostatecznym wynikiem negocjacji nie może być zbiór nadmiernie scentralizowanych funduszy i niepewnych instrumentów finansowych, opierających się jedynie na reaktywności rynków prywatnych. Musimy zapewnić Europie skuteczny zestaw narzędzi, w którym dotacje i pożyczki są odpowiednio wyważone i w pełni realizuje się zasadę partnerstwa, aby lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli UE.

Tylko mając odwagę i wzajemne zaufanie, możemy wspólnie działać i wyprowadzić Europę z obecnej sytuacji kryzysowej.

Kontakt z sekretariatem:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023