Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisarz Günther Oettinger będzie bronić propozycji budżetu UE w Europejskim Komitecie Regionów  

W dniach 16–17 maja członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) będą mogli wyrazić swoje obawy co do daleko idących propozycji Komisji Europejskiej w sprawie zaprzestania bezpośredniego finansowania przez UE rozwoju regionalnego po roku 2020, a także przyjmą stanowisko – po roku konsultacji, badań i analiz z udziałem władz lokalnych i regionalnych – w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Członkowie KR-u zastanowią się także, w jaki sposób polityka kulturalna może przyczynić się do wzmocnienia europejskiej tożsamości.

Cała sesja plenarna będzie transmitowana na żywo we wszystkich językach UE

Jaki będzie wpływ długookresowego budżetu UE na regiony i miasta? (16 maja)

Günther Oettinger, europejski komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich, omówi propozycje dotyczące długookresowego budżetu UE na lata 2021–2027, opublikowane w dniu 2 maja, a także ich potencjalny wpływ na regiony i miasta. W propozycjach przewidziano cięcia w unijnej polityce spójności, które będą miały wpływ na przyszłe finansowanie regionów i miast przez UE. Kwestia ta była już podnoszona przez Komitet. Debata powinna koncentrować się na proponowanych cięciach w finansowaniu rozwoju regionalnego w ramach polityki spójności, a ponadto poruszone zostaną prawdopodobnie kwestie ograniczenia środków finansowych przeznaczonych dla rolników oraz powiązań z zasadą praworządności i krajową polityką gospodarczą.

Konferencja prasowa z udziałem komisarza Günthera Oettingera i przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza odbędzie się o godz. 16.30 w sali dla publiczności w budynku Charlemagne Komisji Europejskiej w Brukseli.

Rezolucja w sprawie brexitu (17 maja)

KR przyjmie rezolucję w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Dokument ten będzie zawierał analizę wpływu tego wydarzenia na władze lokalne i regionalne, środków koniecznych do zminimalizowania jego skutków oraz przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a UE. W rezolucji podkreślone zostanie znaczenie, jakie dla władz lokalnych i regionalnych będzie miało uniknięcie tzw. twardej granicy między Irlandią Północną a Irlandią. Poruszone zostaną też m.in. rola pomocy państwa, polityka spójności oraz wspólna polityka rolna. Rozważania dotyczyć będą także współpracy z wykorzystaniem mechanizmów takich jak strategie makroregionalne i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), jak również współpracy w dziedzinie edukacji, kultury, badań, innowacji i bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i migracją.

W rezolucji rozwinięto wcześniejsze stanowisko przyjęte przez KR w marcu 2017 r., po przemówieniu głównego negocjatora UE, komisarza Michela Barniera oraz po debacie z jego udziałem. W ciągu ostatnich 14 miesięcy KR przeprowadził szereg ankiet wśród swoich członków, władz lokalnych i regionalnych oraz lokalnych izb handlowych, a także zlecił przeprowadzenie analizy konsekwencji brexitu dla gospodarki regionalnej. W dniach 22–23 maja przewodniczący grup politycznych KR-u udadzą się z wizytą do Republiki Irlandii, gdzie przeprowadza rozmowy ze Wspólnym Komitetem ds. Unii Europejskiej Parlamentu Irlandii (Oireachtas), oraz do Irlandii Północnej, gdzie spotkają się z przedstawicielami stowarzyszenia władz lokalnych.

Kultura i tożsamość europejska (17 maja)

Wzmocnienie europejskiej tożsamości za pomocą polityki kulturalnej będzie przedmiotem dyskusji z udziałem Tibora Navracsicsa, europejskiego komisarza ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Luki Jahiera, nowo wybranego przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Petry Kammerevert (DE/S&D), przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego.

Tego samego dnia KR przedstawi swoje stanowisko w sprawie wzmocnienia europejskiej tożsamości poprzez kształcenie i kulturę, omawiając projekt opinii sporządzony przez Tanię Christową (BG/EPL), burmistrz gminy Gabrowo i przewodniczącą bułgarskiej delegacji KR-u. KR rozważy także „dziedzictwo kulturowe jako strategiczny zasób dla bardziej spójnych i zrównoważonych regionów w UE”, w oparciu o zalecenia Babette Winter (DE/PES), sekretarz stanu do spraw europejskich i kultury kraju związkowego Turyngia. Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

Gazociągi wprowadzane na rynek wewnętrzny UE (16 maja)

Członkowie KR-u będą głosować w sprawie opinii sporządzonej przez Maura D'Attisa (IT/EPL), członka rady gminy Roccafiorita (Mesyna) i nowo wybranego posła do parlamentu włoskiego, w odpowiedzi na propozycję Komisji, by rozszerzyć wspólne unijne zasady rynku gazu ziemnego na dostawy gazu rurociągami spoza UE. Chodzi o to, by wszystkie gazociągi doprowadzane na terytorium UE z krajów trzecich były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami UE, w tym wymogami w zakresie przejrzystości, uczciwych taryf oraz należytego rozdzielenia łańcucha dostaw, od produkcji po dystrybucję. Sprawozdawca Mauro D’Attis uważa, że podstawowe znaczenie ma zapewnienie sobie przez UE własnych źródeł przywozu, przy jednoczesnym unikaniu sytuacji nadmiernej zależności, nadużyć ze strony dostawców oraz zagrożeń dla społeczności lokalnych.

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:

• Plany dotyczące utworzenia jednego zbiorczego funduszu UE po 2020 r., Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Sprawozdawca: Alberto Nuñez Feijoo (ES/EPL), przewodniczący regionu Galicji

Śródokresowy przegląd strategii leśnej UE”. Sprawozdawca: Ossi Martikainen (FI/ALDE), radny gminy Lapinlahti.

• „Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Sprawozdawca: Mark Weinmeister (DE/EPL) sekretarz stanu do spraw europejskich kraju związkowego Hesja.

• „Zwiększenie innowacji w europejskich regionach”: Sprawozdawca: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), rząd Nawarry.

• „Przegląd Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności”: Sprawozdawca: Adam Banaszak (PL/EKR), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje praktyczne:

Miejsce : Budynek Charlemagne – sala posiedzeń plenarnych, Komisja Europejska

Termin : 16 maja, godz. 15.00–21.00 – 17 maja, godz. 9.00 – 13.00

• Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

• Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Sesja plenarna – program dla mediów

Kontakt:

PresseCDR@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
16.03.2023